Beställning - Transaktioner

Winbas hjälp

Beställning

När knappen F6 - Transaktioner väljs i Beställning, öppnas fönstret där transaktioner registreras för beställningen, d.v.s. registrering av t.ex. produkter, antal och pris.

Rad

Radnummer räknas upp automatiskt och föreslås vid registrering. Önskar man att själv ange ett radnummer kan snabbvalet Alt+D användas för att aktivera fältet Rad. Radnummer kan anges som heltal eller decimaltal, t.ex. 1,5 om rad ska registreras mellan rad 1 och 2. Genom att ange ett redan befintligt radnummer visas den aktuella posten.

Produkt och Benämning

Produkter som registreras på orderrad måste finnas registrerade i Produkter. För att registrera produkt på orderrad kan man skriva produktnummer i fältet Produkt eller produktbenämning i fältet Benämning och ta <Enter>.

Känner man inte till hela produktnumret eller den exakta benämningen söker man fram produkten genom att ange ett eller flera tecken och sedan öppna sökregistret genom att ta <Alt+Pil-ner> eller klicka på pil ner i fälten för produktnummer och/eller benämning.

Benämningen på produkt kan ändras på orderrad. Är språkkod annan än SE angiven på beställningen visas utländsk benämning och enhet för produkten om sådan finns angiven på produkten. Utländsk benämning och enhet skrivs ut på blanketten, gäller även för ingående detaljer om produkten är en s.k. strukturprodukt.

Kommentar skrivs ut på beställning

I fältet under produktnummer och benämning kan en kommentar skrivas med ett obegränsat antal tecken. Visas det en text när produkt är angiven är den hämtad från produktregistret, fältet Beställning. Man kan välja om kommentaren ska skrivas ut på beställning (tänk på att fältet kommentar måste finnas på blanketten, Design av blanketter). För att komma till fältet Kommentar ta <Alt>+<K> och sedan <Pil höger>.


Enhetsantal

Registrering av antal i enheter aktiveras om så är inställt på produkten.

Beställt antal

Beställt antal avser det antal av produkten som ska köpas in och anges alltid vid registrering av beställningstransaktioner.

Kvantiteter. Om det finns definierade kvantitetsbaserade priser och rabatter indikeras detta vid registrering av produkten. I detta läge är det då möjligt att öka upp antalet för att kanske lägga på lager i de fall där det passar.

Symbolen Pil-ner visas vid beställt antal när det finns underliggande kvantiteter. Genom att klicka på symbolen eller använda tangenterna Alt+Pil-ner visas en lista över tillgängliga kvantiteter.
I listan är det också möjligt att välja en kvantitet och samtidigt växla det föreslagna priset.

 

Struktur. Vid registrering av en rad med strukturprodukt kan Pil-ner väljas till höger i fältet Beställt antal för att visa en översikt över de detaljer som ingår i strukturprodukten. Detta gäller också detaljer i flera nivåer (detaljer som ingår i detalj). Översikten används för att lättare kunna se disponibilitet på en hel ingående struktur när en strukturprodukt används vid beställning eller tillverkning.

Enhet

I fältet efter levererat antal visa enhetsbeteckning. Enhet hämtas från produkt i rutin Produkter, Inköpsenhet.

Ápris Valuta och Rabatt i %

Den valuta som visas i rubriken för priset är samma valutakod som är angiven på själva beställningen, vanligtvis leverantörens valutakod om denna inte har förändrats. Om beställningen är gjord till samma leverantör som finns angiven på produkten i Produkter, kommer Inpris och Rabatt att föreslås från produkten automatiskt.

Om leverantören inte är huvudleverantör för produkten men förekommer som alternativ leverantör i Leverantörspriser, föreslås detta leverantörspris i stället. I detta fall föreslås även eventuell rabatt från leverantörspriser.

Summa SEK

Summan är summering av beställt antal, ápris och rabatt.

Lagerplats

Om det är angivet i Inställningar Produkter att lagerplatser ska användas, ska lagerplats registreras, eller Standard lagerplats användas se avsnittet om lagerplatser för ytterligare information:

Lagerplatsen kan väljas med hjälp av det bakomliggande sökregistret.


Leveranstid

Finns det en leveranstid angiven på beställningens huvud föreslås den också på varje beställningsrad. Leveranstid för varje rad kan därefter skrivas ut t.ex. på blanketten Beställning och rapporten Leveransbevakning. Om Informationslistan Beställt antal öppnas på produkten från produktkortet visas också leveranstiden som finns på beställningsraden.

Projekt

Ett projektnummer kan anges så att projektet kan följas upp. Skapas beställning via någon av funktionerna Beställningsunderlag och Order / faktura följer projektnummer med från order.

Ordernummer

Beställning som skapas via rutinerna Beställningsunderlag och Order/faktura tar med sig ordernummer från order. Ordernumret kan skrivas ut på beställningsrader på blankett beställning.

Skärmlista och statusrad

I skärmlistan visas Rad, Produktbenämning, Beställt antal och Summa per beställningsrad beroende på vilka kolumner som har valts in. Under skärmlistan i fönstrets sidfot visas statusraden med totalt antal transaktioner i beställningen samt summa för hela beställningen. Genom att välja in ytterligare kolumner kan t.ex. följande också visas:

Lev.artikelnr ger möjlighet att välja in leverantörens artikelnummer i skärmlistan med beställningens transaktioner som komplement till det vanliga produktnumret.

Best.punkt visar produktens beställningspunkt.

Max lagerantal visar max antal i lager (eller förpackningsantal) för produkten.

Alternativa produktnummer. Det är även möjligt att välja in alternativa produktnummer samt eventuella varianter som kolumner i skärmlistan med beställningens transaktioner.

Detta ger också möjlighet att färglägga rader baserat på villkor innehållande produktens egenskaper registrerade som alternativa nummer eller varianter.

Struktur

Registreras en produkt som är en s.k. strukturprodukt med detaljavräkning Inleverans på beställningsrad kan ändringar göras vad gäller de produkter som ingår som detaljer direkt i beställningen. Sedan raden är sparad med knappen <F7 - Spara>, aktiveras raden igen och knappen <F6 - Struktur> väljs för att vidare bearbeta strukturen.

Om struktur används kommer beställningsradens ápris att påverkas och sättas till strukturens totala kostnad, d.v.s. summan av alla ingående detaljers ákostnad.


Spara

När alla uppgifter är registrerade på beställningsraden väljs knappen <F7 - Spara> för att spara raden och eventuellt påbörja registrering av ny beställningsrad.

Avbryt

För att avbryta pågående registrering väljs knappen <F8 - Avbryt>.

Ta bort

Välj knappen <F9 - Ta bort> för att makulera aktiverad beställningsrad.

Stäng

För att återgå till <F2 - Huvud> när alla rader i beställningen är registrerade väljs knappen <F12 - Stäng>.