Betalningsvillkor

Winbas hjälp

I avsnittet Betalningsvillkor registreras de olika betalningsvillkor som verksamheten avser att använda sig av. Ange Typ, Antal dagar och Benämning för respektive betalningsvillkor, t.ex. Typ 30, Antal dagar 30 och Benämning 30 dagar netto. Med antal dagar menas antal kreditdagar från fakturadatum till förfallodatum.

Likviditetsanalys

När Winbas likviditetsanalys används och ska omfatta inneliggande order och beställningar beräknas datum då kundfordran och leverantörsskuld förväntas bli reglerad utifrån orderns respektive beställningens leveranstid, plus det antal dagar som angivits på betalningsvillkor.

Leveranstid måste vara angiven i ååååmmdd, eller annat format angivet för leveranstid.

Kunder och leverantörer

Vid registrering av kund är det möjligt att välja ett av betalningsvillkoren som finns upplagda. När en order eller faktureringsfunktion används, föreslås det betalningsvillkor som är inlagt på kunden. Det är då också möjligt att välja ett annat betalningsvillkor. Samma sak gäller vid registrering av leverantörer och vid beställning till leverantör.

Kontant

I Winbas finns möjlighet att skapa s.k. kontantnota. En kontantnota skapas från normalt Kassa, men kan även vara en vanlig kundorder av typen Order / faktura som dock aldrig registreras i kundreskontra vid fakturering eftersom det är kontantbetalning och någon kundfordran aldrig uppstår. För att det ska bli en kontantnota används ett betalningsvillkor som Betalningsvillkor är särskilt markerat som Kontant.

Konto (om annat än kassa)

Möjlighet finns även att ange ett specifikt konto som används vid kontantförsäljning med det aktuella betalningsvillkoret. Detta konto kommer då att användas istället för det konto som är angivet i Inställningar Allmänt (konto 1910). Vid kontantförsäljning i kassa som normalt sker mot angiven kontantkund finns även möjlighet att ange konton för registrerade betalningssätt i kassan.

Fri leveransmånad

På önskat betalningsvillkor kan man markera alternativet Fri leveransmånad. När man har valt detta beräknas förfallodatum inte på fakturadatum utan på 1:a i nästa månad.

Exempel

Betalningsvillkor - 30 dagar Fri leveransmånad

Fakturadatum - 2010-02-10

Förfallodatum - 2010-03-31