Design av listor - Fält i Utskrifter Bokföring

Winbas hjälp

Förteckning över fält - Översikt

  Utskrifter Bokföring

Förteckning över fält som används vid design och utskrift av listor och rapporter från Utskrifter Bokföring i avsnittet Företagets rapporter.

Fältnamn

Beskrivning

Specifikationer

 

Datum

Datum då specifikationen registrerades.

Vernr

Om direktbokföring används kan kolumnen Vernr väljas in i rapporten för härleda en specifikation i rapporten till ett verifikat.

Text

Text kan väljas in i de fall man avser att specificera texten från verifikationsraden som kolumn i rapporten.

Debet

Debetbelopp.

Kredit

Kreditbelopp.

Saldo

Ingående saldo plus förändring under perioden.

Antal

Eventuellt antal.

Budgetutskrift

 

Konto

Konto angivet i budget.

Namn

Kontots benämning eller avsnittets benämning för rubrik eller summa.

IB.belopp

Kontots ingående balans.

IB.andel%

Procentuell andel av ingående balans i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

IB.ant

Eventuellt ingående antal.

Per.belopp

Periodens belopp

Per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Per.ant

Periodens antal.

Ack.belopp

Ackumulerat belopp fram till innevarande period.

Ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Ack.ant

Ackumulerat antal fram till innevarande period.

F.år per.bel

Periodens belopp med avseende på föregående år.

F.år per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning föregående år.

Per.avvik%

Periodens avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år per.ant

Föregående års periodantal.

F.år ack.bel

Föregående års ackumulerade belopp fram till motsvarande period.

F.år ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning med avseende på föregående år.

Ack.avvik%

Ackumulerat fram till innevarande period med avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år ack.antal

Ackumulerat antal fram till motsvarande period föregående år.

Verifikationslista

 

Rad

Transaktionsrad inom verifikationen.

Radtext

Text angiven på raden vid registreringstillfället.

Konto

Konto från kontoplan.

Kontobenämning

Kontots benämning i kontoplanen.

R.enhet

Eventuell resultatenhet.

Projekt

Eventuellt projekt.

Sep.deb

Projekt separatdebiteras (J/N).

Spec

Specifikation.

Debet

Debetbelopp.

Kredit

Kreditbelopp.

Antal

Eventuellt antal.

Per.datum

Periodiseringsdatum, bokföringsdatum eller periodiseringsdatum beroende på om periodiserad bokföring används.

Signatur

Signering kopplad till inloggad användare som registrerat transaktionen.

Huvudbok

 

Datum

Bokföringsdatum eller periodiseringsdatum beroende på om periodiserad bokföring används.

Ver.nr

Verifikationsnummer med eventuell nummerserie om fler nummerserier än serie A används.

Text

Registrerad text på verifikatet eller automatiskt genererad vid bokföring via integration.

R.enhet

Resultatenhet om resultatkontot är märkt för registrering av resultatenhet.

Projekt

Eventuellt projekt om projekt kan registreras på kontot.

Sep.deb

Projekt separatdebiteras (J/N).

Spec

Specifikation om kontot är märkt för specifikationer.

Debet

Debetbelopp.

Kredit

Kreditbelopp

Saldo

Kontots saldo.

Antal

Eventuellt antal eller konterat belopp på valutakonto.

Sald.antal

Kontots saldo baserat på antal.

Signatur

Signering kopplad till inloggad användare som registrerat transaktionen.

Momsrapport

 

Momsrapport

Momsrapport har en fast design. Använd fältet för att ställa in egenskaper för text, såsom teckensnitt.

Balansrapport

 

Kto

Kontonummer

Namn

Kontobenämning eller avsnittets benämning för rubrik eller summa.

IB.belopp

Kontots ingående balans.

IB.andel%

Procentuell andel av ingående balans i förhållande till summan av avsnittet.

Per.belopp

Periodens belopp.

Per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet.

Per.ant

Periodens antal.

Ack.belopp

Ackumulerat belopp fram till innevarande period.

Ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet.

Ack.ant

Ackumulerat antal fram till innevarande period.

F.år IB.bel

Kontots ingående balans med avseende på föregående år. 

F.år IB.andel%

Procentuell andel av ingående balans i förhållande till summan av avsnittet föregående år.

F.år per.bel

Periodens belopp med avseende på föregående år.

F.år per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet föregående år.

F.år P.avvik%

Periodens avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år per.ant

Föregående års periodantal.

F.år ack.bel

Föregående års ackumulerade belopp fram till motsvarande period.

F.år ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet med avseende på föregående år.

F.år A.avvik%

Ackumulerat fram till innevarande period med avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år ack.ant

Ackumulerat antal fram till motsvarande period föregående år.

Resultatrapport

 

Konto

Konto från kontoplan

Namn

Kontobenämning eller avsnittets benämning för rubrik eller summa.

IB.belopp

Kontots ingående balans.

IB.andel%

Procentuell andel av ingående balans i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

IB.ant

Eventuellt ingående antal.

Per.belopp

Periodens belopp

Per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Per.ant

Periodens antal.

Ack.belopp

Ackumulerat belopp fram till innevarande period.

Ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Ack.ant

Ackumulerat antal fram till innevarande period.

Bud per bel

Periodens belopp med avseende på budget.

Bud per.andel%

Procentuell andel av budgetens periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Bud P.avvik%

Budgetens avvikelse för perioden.

Bud per.ant

Periodens antal med avseende på budget.

Bud ack.bel

Budgetens ackumulerade belopp fram till innevarande period.

Bud ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade budgeterade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Bud A.avvik%

Procentuell avvikelse av det ackumulerade budgeterade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Bud ack.ant

Ackumulerat antal i budget fram till innevarande period.

F.år per.bel

Periodens belopp med avseende på föregående år.

F.år per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning föregående år.

F.år P.avvik%

Periodens avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år per.ant

Föregående års periodantal.

F.år ack.bel

Föregående års ackumulerade belopp fram till motsvarande period.

F.år ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning med avseende på föregående år.

F.år A.avvik%

Ackumulerat fram till innevarande period med avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år ack.ant

Ackumulerat antal fram till motsvarande period föregående år.

Bokslutstablå

 

Konto

Konto från kontoplan.

Namn

Kontobenämning eller avsnittets benämning för rubrik eller summa.

IB.belopp

Kontots ingående balans.

IB.ant

Kontots ingående antal.

Bokslut.belopp

Bokslutets belopp före bokslutstransaktioner.

Bokslut.ant

Bokslutets antal före bokslutstransaktioner.

Utg.belopp

Belopp efter bokslutstransaktioner.

Utg.ant

Antal efter bokslutstransaktioner.

Räkenskapsutdrag

 

Benämning

Räkenskapsutdragets namn.

SRU-Kod

Standardiserat räkenskapsutdragsnummer.

Belopp

Registrerat belopp.

Egna rapporter för företaget

 

Text

Text från Egna rapporter.

IB.belopp

Ingående balans.

IB.andel%

Procentuell andel av ingående balans i förhållande till summan av avsnittet.

IB.ant

Ingående antal.

Per.belopp

Periodens belopp.

Per.Andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet.

Per.ant

Periodens antal.

Ack.belopp

Ackumulerat belopp fram till innevarande period.

Ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet.

Ack.Ant

Ackumulerat antal fram till innevarande period.

Bud per.bel

Periodens belopp med avseende på budget.

Bud per.andel%

Procentuell andel av budgetens periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Bud P.avvik%

Budgetens avvikelse för perioden.

Bud per.ant

Periodens antal med avseende på budget.

Bud ack.bel

Budgetens ackumulerade belopp fram till innevarande period.

Bud ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade budgeterade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Bud A.avvik%

Procentuell andel av det ackumulerade budgeterade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning.

Bud ack.ant

Ackumulerat antal i budget fram till innevarande period.

F.år per.bel

Periodens belopp med avseende på föregående år.

F.år per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet försäljning föregående år.

F.år P.avvik%

Periodens avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år per.ant

Föregående års periodantal.

F.år ack.bel

Föregående års ackumulerade belopp fram till motsvarande period.

F.år ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet försäljning med avseende på föregående år.

F.år A.avvik%

Ackumulerat fram till innevarande period med avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år ack.ant

Ackumulerat antal fram till motsvarande period föregående år.

Egna rapporter för projekt

 

Text

Text från Egna rapporter.

Per.belopp

Periodens belopp.

Per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet.

Per.ant

Periodens antal.

Kalk per.bel

Kalkylerat belopp för perioden.

Kalk per.andel%

Procentuell andel av kalkylerade belopp i förhållande till summan av avsnittet.

Kalk per.A.avvik%

Det kalkylerade beloppets avvikelse för perioden.

Kalk per.ant

Periodens antal med avseende på kalkyl.

Ack.belopp

Ackumulerat belopp fram till innevarande period.

Ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet.

Ack.ant

Ackumulerat antal fram till innevarande period.

Kalk ack.bel

Kalkylens ackumulerade belopp fram till innevarande period.

Kalk ack.andel%

Procentuell andel av det kalkylerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet.

Kalk ack.A.avvik%

Det ackumulerade kalkylerade beloppets avvikelse.

Kalk ack.ant

Kalkylens ackumulerade antal fram till innevarande period.

Fördelningar

 

Text

Text från Fördelningar.

Baskonto

Konto från kontoplan.

Debetkonto

Debetkonto.

Debetres

Resultatenhet knuten till debetkonto.

Debetproj

Projekt knutet till debetkonto.

Kreditkonto

Kreditkonto.

Kreditres

Resultatenhet knuten till kreditkonto.

Kreditproj

Projekt knutet till kreditkonto.

Ej fördelat

Ej fördelat kvarvarande belopp att fördela.

Fördelat

Fördelat belopp, fördelat genom Fördelningar utföres.

From period

Fördelningens första period.

Tom period

Fördelningens sista period.

Sista period

Sista fördelade period.

Fält i Företagets rapporter

 

  Grundregister Utskrifter per resultatenhet Utskrifter per projekt