Winbas hjälp

www.winbas.com Gå till winbas.com

Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m.

support@winbas.com Kontakta Winbas support

Vid övriga frågor kontakta Winbas AB.

Nedan följer de senaste nyheterna i Winbas för respektive version.

Tidigare nyheter

För ändringar och tillägg i tidigare versioner.

Nyheter i denna version

Version 2018-06-01

Version 2018-03-01

Version 2017-12-01

Version 2017-09-20

Version 2018-06-01

Offertregistrering - Transaktioner - Förhandsgranska offert

Istället för att gå ur offertens transaktionsbild och granska den på bildskärm via direktutskriften på framsidan, kan förhandsgranskningen nu göras direkt från transaktionsfönstret. På detta sätt undviker man att växla mellan fönstren när granskning ska mellan olika ändringar i offertens rader.

Högerklicka på skärmlistan och välj alternativet i menyn.

På samma sätt kan också en orderbekräftelse i Order / faktura förhandsgranskas från transaktionssidan under registrering.

Offertregistrering - Fråga om prisuppdatering av befintlig offert

På samma sätt som vid registrering av kundorder, kan nu också kontroll av priser jämfört med dagens prislista även göras mot tidigare registrerad offert. Om offerten innehåller priser som berörs, visas en dialog som erbjuder ändring till de dagsaktuella priserna, d.v.s. de priser som hade föreslagits om offerten hade registrerats nu istället för tidigare.

Inställningen Fråga om prisuppdatering av befintlig offert görs också på motsvarande sätt i avsnittet:

Offertregistrering - Föreslå offert giltig t.o.m. datum

Via inställningen Föreslå offert giltig t.o.m. datum plus antal dagar är det möjligt att ange ett visst antal dagar som standard för att automatiskt föreslå en giltighetstid vid registrering av ny offert.

Använd inställningen för att t.ex. alltid sätta 30 dagars giltighetstid på alla offerter och föreslaget datum kan därefter förändras i det enskilda fallet.

Produkter - Offererat antal - Enbart giltiga offerter

Som standard ligger alla registrerade inneliggande offerter till grund för det offererade antalet som visas på t.ex. produktkortet. Detta är nu möjligt att istället begränsa till offerter som har en giltighetstid t.o.m. dagens datum.

När listan med offerter har öppnats kan knappen Pil-ner i statusraden användas för att välja alternativet Enbart giltiga offerter. Alternativet kommer då att påverka både antal offerter som visas i listan, samt även det offererade antalet som visas på produkten.

Order / faktura - Transaktioner - Struktur

Vid behov finns nu möjlighet att justera den föreslagna kostnaden för detaljen i strukturen på kundordern. Ändringen kommer då i sin tur att påverka den totala kostnaden för orderraden. Om Statistik på detaljnivå används kommer också en förändring att påverka kostnaden registrerad för detaljen i statistiken för produkten.

För att justeringar ska kunna göras krävs också att inställningen Kostnad syns och ändras i inställningar för order är aktiverad samt att Kostnad från produkt inte är aktiverad på produkten. Registrering av kostnad kan då också t.ex. gälla ej prissatta produkter som väljs in för nyregistrering i den enskilda strukturen.

Order / faktura - Kopiera order - Batchnummer

I de fall batcher används sätts normalt ett standardbegrepp som EB, Ej batch eller liknande på orderrader som ännu inte tilldelats ett batchnummer. Vid kopiering av en tidigare order eller faktura visas nu dialogen Batchnummer vid ny order. Dialogen föreslår standardbegreppet och en annat begrepp som också kan väljas i listan.

Angivet batchnummer i dialogen kommer då att användas på orderns ingående rader och eventuella strukturdetaljer. Notera även att batchbegreppet också alltid kan ändras i efterhand genom att markera en eller flera rader.

Behåll befintliga batchnummer. Om man av olika skäl istället önskar att behålla de tidigare batcherna väljs alternativet Behåll befintliga batchnummer, och inga förändringar kommer då att göras på den nya ordern.

Order / faktura - Transaktioner - Kopiera till nya rader

Som en komplettering till att kopiera en hel order kan nu rader också kopieras inom en order. Genom att först markera en eller flera rader i orderns transaktionssida, kan dessa sedan kopieras till motsvarande antal nya rader.

Efter att raderna har valts, högerklicka på listan och välj alternativet Kopiera markerade till nya rader.

Kopiering kan på samma sätt också utföras i samband med Offertregistrering.

Prisrapport - Lägg till produkt vid försäljning

På samma sätt som t.ex. vid funktionen Kunder köper även kan nu också en produkt väljas in från Prisrapport till Kassa eller en öppen offert eller order. Produkten kan då t.ex. vara en tidigare såld produkt till kunden från fliken Sålda produkter.

Knappen Lägg till visas nere i hörnet i fönstrets statusrad när en produkt har valts och en försäljningsfunktion samtidigt är öppen. När knappen väljs kommer produkten att föreslås för registrering i fönstret.

 

Fönstret Kassa är öppet samtidigt
som en produkt väljs i Prisrapport.

Dra och släpp produkten från listan i prisrapport till t.ex. Kassa-fönstret eller orderns transaktionssida för att lägga in produkten för registrering.

Beställning - Transaktioner - Kvantiteter

Om det finns definierade kvantitetsbaserade priser och rabatter vid inköp från leverantör kommer detta nu också att indikeras vid registrering av produkten i beställning. I detta läge är det då möjligt att öka upp antalet för att kanske lägga på lager i de fall där det passar.

Symbolen Pil-ner visas vid beställt antal när det finns underliggande kvantiteter. Genom att klicka på symbolen eller använda tangenterna Alt+Pil-ner visas en lista över tillgängliga kvantiteter.
I listan är det också möjligt att välja en kvantitet och samtidigt växla det föreslagna priset.

 

Beställningsunderlag. På motsvarande sätt finns också symbolen vid förekomst av kvantiteter och möjlighet att välja kvantitet när kommande beställningar hanteras i Beställningsunderlag.

Inleverans - Ökat antal batcher på samma rad

Vid leverans av ett stort antal artiklar kan flera batchnummer förekomma av en och samma produkt. I detta fall kan en eventuell uppdelning av raden på flera olika batcher. Den tidigare möjligheten att dela upp på 5 batcher har nu ökats till upp till 20 möjliga uppdelningar av antalet på en och samma rad.

 

Beroende på fönstrets storlek visas en rullningslist till höger för att bläddra mellan raderna.
Tangenten Enter kan också användas för att registrera nästa rad.

 

Inleverans - Slutleverans vid komplett inleverans

Slutleverans vid komplett inleverans är en ny inställning som innebär att Slutleverans kommer att sättas på alla rader när funktionen Komplett inleverans används i samband med Inleverans. Slutleverans innebär alltså att raden anses som fullt levererad även om den inte är det gällande det levererade antalet av produkten.

Om restade beställningar är vanligt förekommande i verksamheten kan inställningen stängas av och Slutleverans kommer då inte att sättas på raderna och eventuella förändringar av antal kan därefter göras på enstaka rader som inte är fullt levererade.

Produkter - Inaktiva produkter vid beställning

Administratören kan nu bestämma om regelverket för hanteringen av inaktiva produkter också ska gälla vid beställning.

Inaktiva gäller även beställning är en inställning som kan kryssas av när inställningar för registrering av inaktiva produkter, och om inaktiva produkter visas i söklista inte ska gälla i funktioner kring inköp såsom Beställning eller Inleverans.
Använd funktionen när produkter i sortimentet inte är permanent inaktiva utan kan löpas in och sedan aktiveras för försäljning t.ex. i samband med inleverans.

Samfakturering - Sortera order på leveranstid

I denna version finns möjlighet att ändra sorteringen på samlingsfakturor till leveranstid istället för den ordinarie sorteringen på ordernummer.

Sorterad på leveranstid kan användas när många ordertyper i olika nummerserier ingår i varje faktura för att få en mer samlad bild över vad som hänt per leveransdag på fakturan.

Övergången till sortering på leveranstid bör då göras efter att fakturerade samlingsfakturor är utskriva då den ingående sorteringen påverkas.

Inställningar projekt - Projekt registreras alltid

Projekt registreras alltid är en inställning som kan användas när Projekt alltid ska anges innan olika typer av transaktioner sparas. Vid inställningen måste då t.ex. kundorder ha ett registrerat projekt, samt konteringar där kontot är märkt för Projektregistrering.

Dialogen Ange projekt. Om inställningen Projekt registreras alltid är aktiverad visas Dialogen Ange projekt om uppgiften saknas och projektet måste då anges innan transaktionen kan sparas.

Projekt - Senaste använda projekt i administrationen

På samma sätt som senaste använda kunder eller kundorder, kan nu också senaste använda projekt visas i en snabbmeny med de sista aktuella projekten där det senast använda projektet visas överst i listan.

 

Senaste använda projekt.

Välj senast bearbetade projekt med symbolen Pil-höger eller tangenterna Alt+Pil-höger i själva projektfönstret, eller t.ex. när projektet ska väljas in på en beställning, offert, kundorder eller annan funktion i avsnittet Administration.

Registrering av leverantörsfakturor - inleveranser - Kurs

Listan med inleveranser. Som en komplettering till tidigare inleveransens valuta och utländskt belopp, kan nu också själva valutakursen väljas in i listan i fall Inleveransbokföring används för att boka av inleveranser. Kolumnen finns även tillgänglig i motsvarande vyer som kan visas från Leverantörer:

Välj inleveransens valutakurs. Vid inköp av utländska leverantörer och betalning i annan valuta föreslås normalt den dagsaktuella valutakursen. I denna version kan symbolen Pil-ner vid kurs användas för att istället välja den angivna inleveransens valutakurs.

Om flera inleveranser registreras på samma leverantörsfaktura kommer snittkursen baserat på värdet av leveranserna att föreslås.

Föreslå alltid inleveransen kurs. Alternativet Föreslå alltid inleveransen kurs innebär att inleveransens kurs automatiskt kommer att föreslås när en inleverans har registrerats på leverantörsfakturan vid i utländsk valuta.

Använd inleveransens valutakurs för att fakturan ska få ett motsvarande värde i SEK som inleveransen har. Beloppen presenteras därefter i rapporten Intrastat med underlag från inleveransen och momsrapport som i sin tur bygger på fakturans registrerade belopp.

Import av externa data - Ändra även befintliga

Normalt används funktionen Import av externa data för att läsa in data till Winbas när systemet ska börja användas.

Ändra även befintliga är ett nytt alternativ i dialogen som innebär att redan befintliga förekomster i t.ex. kundregistret kan ändras baserat på data i filen. Detta kräver då också att kundnummer är relaterat till en kolumn i filen vid överföringen.

Transporter - Åkare / fordon - Direktutskrift - Integration

Vanligen skapas en summerad verifikation per konto baserat på sammandraget i bokföringsjournalen när Bokföring via integration används i samband med direktutskrift och avräkningen på åkare och fordon. Nu är det även möjligt att skapa en mer detaljerad verifikation i samband med integrationen till bokföringen.

Summerad verifikation skapar som tidigare en verifikation summerad per konto och eventuella resultatenheter eller projekt.

Summerad per leverantör innebär samma summering som ovan men då också uppdelat per varje leverantör. Leverantören kommer då också att specificeras i radens text.

Detaljerad verifikation kommer i denna version att vara föreslagen som standard och betyder att varje enskild kontering specificeras för respektive transportsedel. Konteringar som då t.ex. utgörs av leverantörsskuld, kostnad, moms och provision.

Utskrifter Administration - Disponibilitet - Serviceorder

Tillsammans med som tidigare kundorder, beställningar, strukturer och tillverkningsorder kommer nu också ej fakturerade serviceorder att inkluderas i rapporten Disponibilitet.
När produkten ingår i en ej fakturerad serviceorder kommer detta innebära en minskning av det disponibla saldot. Detta alltså också på samma sätt som när Informationslistan Disponibelt antal öppnas för en enskild produkt från produktkortet.

Utskrifter Administration - Inneliggande order - Ordertyp

Normalt föreslås ordertyp 1 vid utskrift av rapporten Inneliggande order. Om t.ex. alternativet Alla typer för att inkludera order oavsett ordertyp vid utskriften istället lämpar sig bäst, kommer detta alternativ att föreslås automatiskt nästa gång rapporten används då det senaste valet av ordertyp i dialogen föreslås.

 

Utskrifter Bokföring - Fördelningar - Enbart med saldo

Rapporten över fördelningar med periodiseringar av intäkter och kostnader kan nu göras med enbart transaktioner som har ett kvarvarande saldo, alltså där fördelat belopp inte uppgår till det belopp som ska fördelas.

Enbart transaktioner med saldo är från början påslagen och innebär att enbart transaktioner utan ett Ej fördelat kvarvarande belopp inte tas med i rapporten. Välj bort alternativet för att skriva ut alla registrerade fördelningar.

Innehåll

Version 2018-03-01

Registrering av leveranstid - Kalender

På samma sätt som vid registrering av datum, kan kalendern nu också visas vid registrering av leveranstid.

Välj leveranstid via kalendern. Visa kalendern genom att klicka med musen på symbolen pil-ner vid ett fält med leveranstid, alternativt tryck alt+pil-ner eller mellanslag på tangentbordet när markören står i det aktuella fältet.

Konversation Datum / Leveranstid. Beroende på vilket format som används vid registrering av leveranstid, kommer den valda dagen i kalendern att konverteras till formatet. Om leveranstid t.ex. registreras med vecka (ÅÅÅÅVV), registreras veckan där den aktuella dagen ingår.

Försäljning - Leveransadresser

Följande har tillkommit i samband med leveransadresser både gällande registrering på kund samt vid försäljning i t.ex. Order / faktura.

Kunder - Leveransadresser. Telefon och e-mail har tillkommit möjliga för registrering på kundens leveransadresser. Använd fälten vid behov av att telefonnummer och mailadress finns till mottagaren av leveransen när ordern skickas.

Order / faktura - Anpassa leveransadress. Normalt visas namn och adressuppgifter när leveransadressen tas fram på en kundorder. Genom att anpassa leveransadress, kan även referens, telefon och e-mail visas, och även förändras på den enskilda ordern.

Klicka på knappen pil-ner i rubriken för att välja in eller välja bort uppgifter vid redigering av avsnittet. Om flera fält än de som finns i standardutförandet har valts in, visas en rullningslist.

För att undvika att behöva använda rullningslist för att bläddra ner, kan fönstret förändras i höjdled vilket gör att alla valda uppgifter kan visas.

 

Offertregistrering. På motsvarande sätt kan också dessa uppgifter anpassas vid registrering av offert t.ex. för att granskas när kundens fasta leveransadress automatiskt väljs in. Eventuella förändringar kan då också spara med knappen Spara på kund.

Beroende på utseende kommer också knappar för korresponderade funktioner för att t.ex. skicka sms eller e-mail att visas.

 

Kassa - Anpassa kunduppgifter. Genom att använda knappen Anpassa i sektionen längst ner i Kassa, kan även leveransadressens referens, telefon och e-mail visas i sektionen Kund. De fält som inte visas och inte är valda för redigering sparas automatiskt från den föreslagna leveransadressen.

Serviceorder - Fliken leverans har nu kompletterats med uppgift om referens på leveransadressen. Eventuella uppgifter om telefon och mail registrerade på kunden sparas automatiskt och kan vid behov väljas in på t.ex. utlämningskvittot och komplettera befintliga uppgifter om telefon och mail på själva serviceordern.

Blanketter. Tillsammans med som tidigare namn, referens och adressuppgifter kan nu också leveransadressens telefon och e-mail vid behov väljas in på berörda blanketter.

Beställning - Leveransadresser

Motsvarande funktionalitet enligt ovan har också tillkommit i samband med inköp från leverantör.

Företagets leveransadresser. Telefon och e-mail har även tillkommit för registrering på företagets leveransadresser som används vid beställning.

Beställning - Anpassa leveransadress. På samma sätt som på en kundorder enligt ovan kan också beställningens adressuppgifter anpassas med möjlighet att välja in referens, telefon och e-mail i situationer när dessa behöver förändras i det enskilda fallet.

Beställningsunderlag - Direktleverans. Uppgifter registrerade på kundordern kommer då också att registreras när beställningen skapas vid direktleverans till kunden. Om fälten för leveransadress finns invalda på blanketten kommer dessa då också att visas på beställningen.

Försäljning - Moms på Avgift

Inställningen Moms på Avgift avgör om avgiften är momspliktig och beläggs i så fall normalt med moms 1, alltså 25 % för miljöavgifter och liknande. Inställningen har nu kompletterats för att istället kunna ställa in annan moms beroende på hur begreppet Avgift används i verksamheten.

Moms på avgiften kan då t.ex. ställas till moms 2 - 12 %, t.ex. när avgiften är kopplad till olika typer av livsmedel, eller används för att registrera panter där momsen är 12 %.

 

Specialprislistor - TG för Pålägg mot inpris

I de fall omvänd prissättning används mot vissa typer av kunder i specialprislistor, anges normalt ett pålägg på inpriset och täckningsgraden (TG) visas vid sidan om.

Om istället täckningsgraden används för nettoprissättning, kan fältet TG nu öppnas för inmatning. Inmatning föreslår då istället pålägget baserat på angiven täckningsgrad.

 

 

Aktivera inmatning av TG via knappen och uppgiften kan anges i både ordinarie transaktionsrad samt i eventuella kvantitetsbaserade pålägg.

Produkter - Specialprislistor - Skicka till Excel

Vyn med specialprislistor där produkten ingår kan nu också vid behov skickas till Excel.

Högerklicka på listan och välj alternativet för att skicka registrerade transaktioner med produkten i specialprislistor till Excel.

Produktgrupper - Specialprislistor

På samma sätt som tidigare för produkter, kan nu specialprislistor visas med utgångspunkt från produktgruppen. Alla transaktioner i specialprislistor där produktgruppen ingår tas fram direkt ifrån fönstrets statusrad där också antalet förekomster visas.

Detta innebär att man direkt från gruppen kan se i vilka specialprislistor rabatter finns registrerade. Funktionen ger även möjlighet att ändra registrerade rabatter.

 

Prisgrupper. I de fall Prisgrupper istället används, återfinns samma funktionalitet för att kunna se i vilka specialprislistor prisgruppen finns.

Skicka till Excel. På motsvarande sätt som för produkten enligt ovan, kan även vyn med specialprislistor där gruppen ingår också vid behov skickas till Excel.

Produkter - Leverantörspriser - Import av kvantiteter

Vid import av priser för alternativa leverantörer kan nu även kvantitetsbaserade priser och rabatter läggas till filen.

I detta fall grupperas Kvantitet, Inpris och Rabatt beroende på hur många kvantiteter som ska importeras på varje transaktion. För vidare information om filens utseende se avsnittet:

 

Produkter - Lagerplacering på lagerplatser - Ökad längd

Den möjliga längden för antal tecken som kan registreras i Lagerplacering på lagerplats eller batch har nu ökats från 30 till 100 tecken. Detta innebär att produkten kan ha ett större antal placeringar på varje plats.

Den ökade längden används främst av automatiserade processer som registrerar och använder begreppet såsom program för lagerplock. Ett större antal placeringar kan då t.ex. behövas vid lagringsbrist och där tillfälliga buffertlager används.

Beställningsunderlag - Synkronisering av leverantör och produkt

Synkronisering av leverantör och produkt kan nu också göras från Beställningsunderlag för att lättare samtidigt kunna stämma av leverantörens uppgifter, eller för att automatiskt visa detaljer på produkten om produktkortet är öppnat.

Söklista kunder - Mailadresser för blanketter

När individuella e-mailadresser för varje försäljningsblankett finns angivna på kunden kan dessa nu också väljas in i söklistan för kunder.

Genom att välja in kolumnen E-mail blanketter ges en överblick i söklistan över vilka mailadresser som ligger på kunderna.

 

Faktura-attest - Faktura attesteras av annan användare

Om flera signaturer används för attestering kommer nu en varning att visas i när en annan av användarna håller på med attestering av samma faktura. Varningen visas då för övriga användare som väljer fakturan när den som attestera registrerar sin kontering, kanske också med pågående uppdelning av eventuella delbelopp på olika kostnadskonton.

Varningen visas då när motkontering på attestkonto sker, och används inte vid s.k. Gruppattest. Detta främst för att undvika konflikter i enskilda konteringar när flera olika användare ska attestera en och samma faktura.

Kontoplan - Enhet för registrering av antal

Istället för att använda inställningen Använd antal vid kontering, kan registrering av antal på enskilda konton göras. Till skillnad från den generella inställningen kommer då registrering av antal enbart att aktiveras vid registrering på bestämda konton märkta för antal.

Enhet vid antal anges då på kontot för att aktivera registrering av antal. Enheten som anges kommer då också att visas i samband med kontering, såsom t.ex. liter bensin eller kWh elektricitet.

Knappen pil-ner används för att visa tidigare använda enheter i kontoplanen för att underlätta registrering när samma enhet förekommer på flera konton.

 

Registrering av verifikationer - Direktutskrift

Vanligen sker utskrift av verifikatet när sista raden sparas i samband med den efterföljande dialogen som visas när saldot är noll. Om en registrerad verifikation tas fram på skärmen, kan nu den också skrivas ut genom att högerklicka på skärmlistan och välja alternativet Direktutskrift Verifikation.

I detta sammanhang är det också möjligt att vid behov istället visa rapporten på bildskärm.

På samma sätt är det också möjligt att välja utskrift till bildskärm istället för skrivare i den efterföljande dialogen när saldot är noll.

 

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

 

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.

Användare och rättigheter - Utskrift av enskild blankett

Utskrift av enskild blankett är en ny rättighet som oavsett andra rättigheter och ger användaren generell tillgång till direktutskrift av blanketter såsom kundorder eller faktura, t.ex. genom att högerklicka i söklista fakturor.
Detta kan då innebära att användaren har rättighet till kundkortet och kan skriva ut en enskild faktura, men saknar rättigheten för att skriva ut en mängd fakturor från Utskrifter Administration.

Rättigheten gäller då t.ex. också utskrift av en enskild order t.ex. vid direktutskrift från Order / faktura så länge övriga rättigheter finns för tillgång till funktionen.

Utskrifter Administration - Blanketter

Utöver kompletterande uppgifter om leveransadress beskrivna enligt ovan, har följande tillkommit vid design av blanketter:

Kund kommentar. Fältet kommentar på kunden används oftast för internt bruk, men är nu också möjligt välja in på blanketternas sidhuvud. Välj in fältet Kund kommentar t.ex. på plocksedel när kommentaren innehåller information till lagret om t.ex. paketering eller liknande som berör kunden, och försäljningstexten kanske är reserverad för order och faktura.

Designen innehåller då också samma möjligheter som blankettens ordinarie kommentar (försäljningstext) vad gäller själva utseendet på blanketten såsom uppdelning i kolumner.

Vår referens används normalt i blankettens sidhuvud och är tidigare också möjlig att välja in på fakturans sidfot. Uppgiften kan nu även väljas in i blankettens sidfot på t.ex. en offert eller kundorder. Använd fältet t.ex. för att "underteckna" offert eller annan blankett kanske med ett speciellt typsnitt.

Telefon och e-mail. På samma sätt kan Vår referens, telefon och e-mail även i blankettens sidfot där Vår referens har tillkommit. Uppgifterna för referensen finns då registrerade på användaren i Användare och rättigheter.

Rabattbelopp. Rabatt på raden omräknat från procent till belopp i orderns valuta om registrering av rabatt i procent används. Använd fältet t.ex. på Faktura tillsammans med de vanliga fälten Ápris och Summa när rabatten ska specificeras i kronor, snarare än som en procentsats.

Utskrifter Administration - Blanketter - Serienummer

Om flera serienummer finns på en och samma transaktionsrad på t.ex. en följesedel eller faktura, skrivs dessa normalt i flera kolumner vars antal bestäms av bredd, storlek och teckensnitt. Via fältets egenskaper är det nu möjligt att bestämma att flera serienummer istället ska skrivas separerade med komma på samma rad.

Löpande separerade på samma rad betyder att flera serienummer skrivs på samma rad separerade med komma. Om raden tar slut i högermarginalen påbörjas en ny rad med resterande serienummer, ungefär som när en kommentar skrivs ut.

Vid denna inställning kan också masken Serienummer: @ väljas i listan för att få en inledande ledtext innan serienumren radas upp.

Utskrifter Administration - Produktetiketter

Följande har tillkommit i samband med utskrift av produktetiketter:

Enhetsantal. Produktens fält för enhetsantal kan nu också väljas in vid design av etiketter. Detta för att t.ex. kunna presentera uppgifter såsom antal per kartong och liknande definierade på produktkortet. Totalt 11 nya kolumner kan väljas in för text, rubriker och föreslagna antal, samt eventuella utländska benämningar angivna för enhetsantalen.

Enbart aktiva produkter. Inaktiva produkter kommer nu att undantas vid utskrift vid utskrift av etiketter som standard. Om etiketter för inaktiva produkter ska skrivas ut avmarkeras alternativet Enbart aktiva produkter.

Utskrifter Administration - Försäljningsstatistik - Säljare

När Försäljningsstatistik skrivs till fil och Excel kommer nu också ansvarig säljare på kunden att inkluderas i filen tillsammans med kundgrupp och övriga uppgifter. Använd kolumnen t.ex. för att sortera varje säljares kunder och kanske även jämföra med en tidigare period, t.ex. i föregående år om periodstatistik över flera år till Excel utförs.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok

Följande möjligheter har tillkommit i rapporten Huvudbok:

Summera ej bokförd reskontra. Om Summerad per dag används för att skapa verifikation vid integration till bokföringen, kan nu också ej bokförd reskontra summeras på samma sätt.

Detta betyder att transaktionerna visas på bank eller checkräkningskonto med motsvarande summering, oavsett om de ännu har integrerats med bokföringen eller inte. Summeringen per dag gör det då också lättare att följa kontoutdraget från banken som ofta är specificerat per dag.

Om alternativet väljs kommer betalningstransaktioner i huvudboken att visas i komprimerat läge, där antal fakturor visas i kolumnen Text, snarare än specifika internummer och namn.

Valet kommer då också att sparas och föreslås nästa gång rapporten körs, samt även användas när huvudbok öppnas direkt från länk vid utskrift till bildskärm.

Summa antal. Som ett komplement till att välja in kolumnen Saldo antal som redovisar det löpande saldot, kommer nu också summan av ingående antal att skrivas ut i rapportens avslutande summarad.

Antal i verifikationsraderna summeras alltså då på samma sätt som debet och kredit om också kolumnen Antal har valts in i rapporten t.ex. om Valutakonto vid kontering används. Om huvudboken tas ut för ett enskilt valutakonto kan summan användas vid avstämning av konton för t.ex. EUR och DKK.

Push-tekniken - Körningar i batch

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas med hjälp av Push-tekniken.

 

När en anpassning sköter schemaläggningen externt mot Winbas via Push för olika typer av batcher, kan kommandon för olika typer av körningar användas. Programmet kan då t.ex. ligga på en server mot en Winbas-instans och vid olika tidpunkter nattetid skicka kommandon.

Fakturering. Följande kommandon har tillkommit för att utföra fakturering av kundorder:

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<wbfakt>

SQL

<wbfakt>

Startar processen Fakturering.

<wbsamfakt>

SQL

<wbsamfakt>

Körning av Samfakturering med order märkta för samfakturering.

Statistik. För körningar med avseende på statistik kan följande kommandon användas av det anropande programmet.

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<wbstatistik>

Y

</wbstatistik>

Återskapa statistik utförs för innevarande år (Y) eller annat specificerat år.

<wbkontroll>

K,L,P

</wbkontroll>

Kontroll av Kunder, Leverantörer & Produkter, eller t.ex. bara kontroll av kund om parametern enbart innehåller enbart innehåller K.

För ytterligare detaljer se avsnittet:

Innehåll

Version 2017-12-01

Anpassa rader och villkor - Systemdatum som variabel

Systemdatum. När rader i en skärmlista anpassas med viss färg kan variabeln <sysdat> användas för att löpande gälla som systemdatum i jämförelser mot datumfält.

Variabeln kan också användas för kolumner som innehåller leveranstid. Använd variabeln t.ex. för att sätta röd färg när offerters giltighetstid, fakturors förfallodatum eller orders leveranstid har passerat.

 

Systemdatum minus dagar. Variabeln kan även användas tillsammans med ett konstant antal dagar. T.ex. kan Senaste köpdatum mindre än <sysdat>-365 användas i söklistan med leverantörer för att gråmarkera de leverantörer där inköp inte har skett under det senaste året.

Systemdatum plus dagar. På samma sätt kan ett antal dagar adderas till dagens datum för att lättare kunna bevaka kommande händelser. T.ex. kan <sysdat>+5 mindre än eller lika med Leveranstid användas för att indikera leveranser de kommande fem dagarna.

Synkronisering från andra fönster

Följande har tillkommit när synkronisering från andra fönster används:

Justering av Statistik. Synkronisering av aktiv produkt, kund eller leverantör kommer nu också göras i samband med Justering av statistik. D.v.s. när produkten har valts för justering, visas den också i produktkortet och när en försäljningsrad väljs visas också kunden om fönstret Kunder är öppet.

Order - Transaktioner - Struktur. Synkronisering av produktfönstret kan på samma sätt också göras från en strukturdetalj vid försäljning i t.ex. Order / faktura. Detsamma gäller också produkter som ligger i en struktur vid t.ex. Beställning.

Kundinbetalningar - Inläsning av inbetalningar

Rapporten Bearbetade inbetalningar som visas efter inläsningen har nu fått ytterligare en möjlig anmärkning i samband med inläsning av betalningsfil t.ex. av typen BgMax. Anmärkningen kommer att visas när kunden har gjort en dubbel inbetalning av samma faktura.

Anmärkning

Betydelse

Fakturan ligger redan för betalning.

En dubbel betalning har gjorts av kunden och fakturan ligger redan för betalning med samma fakturanummer och belopp.

Leverantörer - Betalningsförslag

Följande har tillkommit runt funktionen Betalningsförslag vid betalning av leverantörsfakturor:

Utskrift till Bildskärm. Som en komplettering till den tidigare möjligheten till direktutskrift till inställd skrivare såsom standardskrivare eller PDF-skrivare, kan betalningsförslaget nu också granskas på bildskärm direkt från registreringsfönstret.
Använd granskningen också t.ex. när rapporten ska mailas eller liknande. Detta innebär alltså att man slipper att gå omvägen via Utskrifter Administration för att komma åt funktionerna kring granskningen på bildskärm.

Rapporten. På samma sätt som att bankgiro / plusgiro visas tillsammans med leverantörens namn, visas nu också registrerade bankuppgifter vid utlandsbetalning i rapporten Betalningsförslag. Detta ger möjlighet att kontrollera leverantörens registrerade uppgifter mot fakturan innan betalning även vid utrikes betalningar.

Betalningsuppgifter saknas. När betalningsförslaget är färdigställt och därefter stängs, utförs nu också en kontroll av registrerade betalningsuppgifter på ingående leverantörer innan filen som skickas till banken skapas.

I förekommande fall kommer då dialogen Betalningsuppgifter saknas att visas på skärmen innan godkännandet av förslaget. Detta ger då möjlighet att först åtgärda de anmärkningar som visas innan förslaget godkänns för betalning.

Möjliga anmärkningar:

Anmärkning

Betydelse

Bankgiro eller Plusgiro behövs för betalning.

Inrikes betalning avses men leverantören har inget registrerat Bankgiro eller Plusgironummer för utbetalning.

BIC och IBAN-nummer för SEPA betalning.

Leverantören omfattas av EES och kvalificerar för SEPA betalning, men BIC och IBAN-nummer saknas på leverantören.

Bankuppgifter saknas för utlandsbetalning.

Uppgifter om utlandsbetalning saknas på leverantören, såsom IBAN eller kontonummer tillsammans med eventuella clearinguppgifter.

Leverantörer - Beställt värde

I nedre delen av leverantörsfönstrets huvudsida finns nu ackumulerat värde av beställningar till leverantören på samma sätt som tidigare för Köpt ackumulerat och Köpt föregående år.

 

Värdet utgör alltså en summering av nettot i listan med beställningar vid sidan om statistiken.

 

Produkter - Leverantörens valuta vid ny produkt

Vid registrering av nya produkter kommer produktens valuta nu att föreslås när leverantören har valts in på produktkortet. Om inköp t.ex. sker i EUR från en leverantör, kommer också EUR föreslås som valuta för inpriset.

Valuta föreslås bara om annan än den som ändå kommer att användas från Förslag vid ny produkt när produkten sparas.

Produkter - Inköpsfaktor / Netto inpris SEK

När en produkt köps i en annan enhet och inköpsfaktor, kommer inköpsfaktorn nu också att påverka uppgiften Netto inpris SEK på produktkortet, samt kostnaden för produkten om lagervärdet är inpris. Detta då alltså tillsammans med inprisets valuta, rabatt, pålägg och eventuella kalkyler.

Använd inköpsfaktor i annan enhet t.ex. när inköp görs i kartong och försäljning sker i styck. Om en kartong t.ex. innehåller 12 och kostar 120 blir inpriset för varje enhet 10. Vid försäljning i styck redovisas alltså kostnaden för själva enheten istället för kartongen om en inköpsfaktor har angivits på produkten.

Produkter - Utpriser - Täckningsgrad

Genom att öka bredden på fönstret Produkter kommer också kolumnen TG % att visas tillsammans med registrerade utpriser 1 till 9 på produkten. Den procentuella täckningsgraden visas också direkt vid förändringar av prisuppgifter i produktkortet för att lättare kunna avgöra effekten av ändringen i förhållande till netto inpris på produkten.

 

Produkter - Alternativa nummer och varianter

Den maximala längden vid registrering av alternativa produktnummer och varianter har ökats från tidigare 30 tecken till nu 50 möjliga tecken. Den ökade längden kan t.ex. behövas när man använder vissa positioner som alternativa namnfält eller andra typer av beskrivningar.

Produkter - Struktur - Nya kolumner i skärmlistan

Följande kolumner har tillkommit i strukturens skärmlista:

Kolumn

Innehåll

Lev.artikelnr

Leverantörens artikelnummer registrerat på strukturdetaljen.

Leverantör

Leverantörens nummer registrerat på produkten.

Söknamn

Leverantörens söknamn angivet i leverantörsregistret.

Använd kolumnerna när strukturen består av komponenter från flera olika leverantörer för att lättare kunna se t.ex. köpta komponenters artikelnummer, t.ex. när listan utgör ett underlag som skickas till Excel.

Specialprislistor - Pålägg mot inpris

I de fall omvänd prissättning används mot vissa typer av kunder, kan nu ett pålägg på inpriset göras istället för att lägga en rabatt på listpriset.

Detta innebär att om alternativet Pålägg väljs i prislistan kommer kundens utpris att vara pålägget mot det aktuella inpriset. Det framräknade priset vid försäljning kommer då att avrundas enligt de inställningar som har gjorts i Avrundning och decimaler.

 

Kolumnen Typ kan också väljas in i skärmlistan och kanske också färgläggas för att lättare kunna se vilken typ av specialprislista det handlar om.

Använd funktionen t.ex. när avtal har tecknats med större företag där överenskommelsen är inpris plus ett visst pålägg. Även vid offentliga upphandlingar kan resultatet vara att man förbinder sig att lägga på en viss procent på inköpspriset.

Pålägget kan läggas på varje enskild produkt, men bör läggas med på gruppnivå med procentsatsen för varje grupp vid stora sortiment där många produkter påverkas i prislistan.

Beställningsunderlag - Import - Lagerplatser

Normalt registreras produktens lagerplats, arbetsgruppens lagerplats eller standard lagerplats i beställningsunderlaget vid import om lagerplatser används. Nu finns också möjlighet att specificera lagerplats i filen som då istället registreras på transaktionen. Använd alternativet t.ex. när beställningsunderlag genereras med handdator.

 

Om filen innehåller lagerplatser, kryssa för att kolumnen också ska registreras vid inläsningen

Projekt - Projektet i fönstrets namnlist

På samma sätt som när t.ex. en kund väljs i Kunder, kommer nu också projektets nummer och namn visas uppe i fönstrets namnlist när det har valts. Detta underlättar identifiering av det aktiva projektet när flera fönster är öppna, eller när fliken F3 - Övrigt har valts på projektet och nummer och namn inte är synliga.

Import SIE4 verifikationer - Ingående balans

Registrera ingående balans är ett alternativ vid import som kompletterar manuell Registrering av ingående balans. Om en fil av typen SIE 4E också innehåller uppgifter om ingående balans, kommer den att registreras som ingående balans i det aktiva räkenskapsåret. Alternativet föreslås inte i dialogen utan får aktiveras manuellt i de fall man väljer att importera ingående balanser.

Enbart transaktioner med ett saldo skilt ifrån noll kommer att registreras. Om alternativet Registrera konton automatiskt är aktiverat, kommer också kontot att registreras i kontoplanen om det finns med ingående balans i filen. Transaktionen kommer då också att tillföras listan Anmärkningar efter Import av SIE4 verifikationer.

Utskrifter Administration - Periodstatistik

Direkt från statistik. Rapporterna för periodstatistik kommer nu att baseras på reskontra och produkttransaktioner istället för som tidigare ackumulerad statistik för respektive rapport.
Detta innebär också att behovet av att köra Återskapa statistik minskar för att få korrekta periodsaldon, t.ex. när externa program registrerar statistik och reskontra, men inte underhåller ackumulerad periodstatistik.

Omsättning vid antal. Normalt grundas omsättning på ackumulerat belopp när sortering eller enbart med omsättning i perioden väljs. Vid utskrift av Produktstatistik finns möjlighet att välja bort belopp och istället visa antal i rapporten.

 

I detta fall kommer omsättning att grundas på det antal som har valts. D.v.s. om enbart Köpt antal har valts, kommer rapporten enbart att visa produkter som har köpts i den valda perioden.

Utskrifter Administration - Blanketter - E-blankett

E-blankett är ett nytt fält i blanketterna som visualiserar regeln som finns angiven på kunden också på själva blanketten om invald i blankettens huvud. Designa in fältet när regler för E-blanketter behöver användas i dokumentet för att kunna läsa ut hur det har skickats, eller kommer att skickas beroende på hur distributionen av blanketterna ser ut i verksamheten.

Säljstöd och Outlook

Följande har tillkommit om kopplingar mellan Säljstöd och Outlook används:

Privata bokningar i Outlook kommer nu också att visas som privata händelser i Kalendern oavsett om en privat kalendertyp har angivits för händelsen i kalendern. En privat händelse kommer då på samma sätt att visas tidsmässigt i andra användares kalendrar, men utan tillhörande texter.

 

Mapp för att spara kontakter kommer nu att hanteras bättre, t.ex. när mappen för att spara kontakter i Outlook ligger i en annan postlåda än den som är standard för användaren.

Fält för kontakter till Outlook. En del mindre justeringar av vilka uppgifter som sparas med en kontakt i Outlook har gjorts i grundinställningar för nya användare. Detta gäller t.ex. koppling till kontaktens Avdelning och detaljer i adress och telefonuppgifter i Outlook. För inställningar kring hur organisationer och kontakter sparas i Säljstöd se avsnittet:

Återställ till standard. Dialogen innehåller nu även en återställningsfunktion som kan användas för att återställa till de fält som är standard. Funktionen kan då också vid behov användas för att byta till den nya uppsättningen standardfält efter uppgradering.

Push - Kassa - Visa kundorder

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas.

 

Vid automatisering av Kassa från externa försystem kommer nu kommandot för att visa en kassaorder i Kassa, <wbkassanr> även att gälla för vanlig kundorder. D.v.s. om ett ordernummer som skickas tillhör en kundorder från Order / faktura, kommer också ordern att visas i kassan för vidare bearbetning. Detta gäller då också kommandot <wbkassabet> som innebär att även betalningsdialogen aktiveras.

På samma sätt kommer också en Serviceorder att visas och eventuellt betalas i kassan om ordernumret ligger i intervallet för serviceorder.

Innehåll

Version 2017-09-20

Order / faktura - Söklista för säljare

När söklistan öppnas från orderfönstret är det möjligt att bara visa order för den ordertyp som för tillfället är vald. Genom att växla till alternativet Visa enbart säljare, kan listan istället begränsas till inloggad användares order. Listan kommer då enbart att visa de order där användaren är registrerad som säljare.

 

Använd knappen Pil-ner till höger om kryssrutan nere i söklistans statusrad för att växla vy.

På motsvarande sätt är det också möjligt att växla vyn med kundorder för den inloggade användaren även i Kassa.

Försäljning - Ändring av kostnad enbart med WB-rättigheter

Utöver ordinarie regelverk för ändring av transaktionens kostnad vid försäljning, kan ändringar av kostnad vid registrering av kundorder nu styras till administratörsnivå.

Om inställningen används och produkten inte är märkt med Kostnad från produkt, kan alltså inloggad användare med WB-rättigheter ändra föreslagen kostnad, men övriga användare kan då alltså inte påverka den.

Specialprislistor - Transaktioner

Följande har tillkommit i specialprislistans transaktionssida gällande markering av rader i skärmlistan:

Markera alla. Alternativet Markera alla gör det möjligt att enkelt markera alla transaktioner i en specialprislista t.ex. för borttagning. Snabbtangenterna Ctrl+A markerar på samma sätt alla rader i listan från tangentbordet.

Markera och spara. Om flera rader är markerade i listan finns möjlighet att ändra egenskaper på alla transaktioner samtidigt. Som ett komplement till att ändra t.ex. Föreslå spärra kvantitetsrabatt i specialprislistans huvud och därmed samtidigt ändra ingående transaktioner, kan då istället enbart vissa transaktioner först markeras och därefter ändras och sparas.

Kunder - Offererat och Ordervärde

I nedre delen av kundfönstrets huvudsida finns nu ackumulerat värde av offerter och inneliggande order på samma sätt som tidigare för ackumulerad försäljning.

 

Värdet är alltså i princip en summering av nettot i respektive lista som visar t.ex. offerter och inneliggande order vid sidan om statistiken.

Vid kontakten med kunden indikeras då att det ligger ej fakturerade order och den korresponderande söklistan kan öppnas för att se ytterligare detaljer.

Kunder - E-mailadresser för blanketter

Följande finns med för att underlätta registrering av adresser för blanketter i kundbilden:

Synliga adresser. Antalet synliga individuella e-mailadresser för försäljningsblanketter har nu ökats för att undvika att behöva använda rullningslisten till de vanligaste adresserna.

Bläddra med Enter. Dessutom är det nu lättare att bläddra mellan adresserna med returtangenten och behovet av att rulla ner med musknappen minskas därmed också vid registrering.

Inställningar E-Blanketter - Internkopia vid kravbrev på mail

På samma sätt som för övriga blanketter, är det nu också möjligt att ange att en kopia ska skickas till en intern adress när blanketten Krav / kontoutdrag skickas via e-mail. Funktionen gör det möjligt att ställa in adressen till den avdelning som hanterar kravbreven.

Inställningar för e-mail - Alternativet TLS för SMTP-server

I och med denna version kan alternativet TLS (Transport Layer Security) anges i de fall SMPT-server används och e-mail skickas med alternativet Windows i Inställningar för e-mail. Detta då också om den mottagande SMPT-servern stöder protokollet för krypterad information mellan systemen.

Inställningen TLS kan t.ex. aktiveras när Office 365 ska användas tillsammans med SMTP-funktionen (smtp.office365.com) och den rekommenderade porten 587.

Leverantörer - Fler signaturer för attestering

Utöver huvudsignaturen för attestering av leverantörens fakturor, är det nu också möjligt att välja in ytterligare signaturer för attestering.

Signaturer för de användare som finns registrerade kommer sedan också att föreslås vid registrering av leverantörsfakturor från leverantören.

 

Genom att välja in kolumnen Att.sign i söklistan med leverantörer är det också möjligt att direkt se i listan vilka användare som attesterar fakturor från leverantören.

 

Registrering av leverantörsfakturor - Listan med inleveranser

I de fall Inleveransbokföring används för att boka av inleveranser mot leverantörsfakturor kan nu listan med inleveranser anpassas med några nya kolumner.

Bestnr. Utöver inleveransens nummer kan kolumnen Bestnr väljas in. Kolumnen visar då en eller flera tidigare beställningar kopplade till inleveransen.

Valuta avser inleveransens valuta vilket också normalt är den valuta som fakturan är ställd i.

Belopp är det totala utländska beloppet och kompletterar då kolumnen Belopp SEK som avser det omräknade beloppet. Välj in kolumnen när inleveranser ofta sker i utrikes valuta och fakturans belopp då lättare kan jämföras med leveransens totala belopp.

Tilläggen gäller även motsvarande vyer som kan visas från Leverantörer.

Produkter - Bilder och dokument

Följande har tillkommit för att underlätta registrering av bilder och andra dokument på produktkortet.

Föreslå mapp. Som ett komplement till tidigare rubriker och filter för dokumentformat, kan nu också en standardsökväg anges för varje filtyp. Denna kan användas när olika typer filer är placerade i olika mappar. Den aktuella mappen kommer automatiskt att föreslås i dialogen, vilket då underlättar valet då man inte behöver bläddra fram till mappen i filsystemet.

Dra in och släpp. Om man istället väljer att ha utforskaren vid sidan av Winbas, kan en fil markeras och dras in över textfältet med sökvägen till bilden. När bilden eller dokumentet har släppts visas automatiskt sökväg och filnamn i fältet och kan därefter sparas.

Produkter - Leverantörspriser - Huvudleverantör

Den huvudleverantör som finns angiven på produktkortet kan nu också visas ikryssad i fönstret Leverantörspriser när leverantören väljs i listan. Genom att anpassa kolumnerna för skärmlistan kan kolumnen Huvudlev väljas in för att lättare kunna se vilken leverantör som är huvudleverantör när många leverantörer förekommer på samma produkt.

Produkter - Specialprislistor - Förändringsdatum

I vyn med specialprislistor där produkten ingår visas nu också Förändringsdatum för transaktionen i prislistan som en kolumn.

 

Uppgiften indikerar då hur gamla priserna är som finns registrerade i respektive prislista.

Produkter - Struktur - Import av struktur

Som ett komplement till att kopiera tidigare befintliga strukturer kan nu också strukturer importeras, t.ex. från externa program. Använd funktionen för att underlätta uppbyggnaden av strukturen när den kan bestå av beståndsdelar t.ex. från ett CAD-system med möjligheter till exportering av registrerade komponenter.

För ytterligare information om funktionen se avsnittet:

Analysera lagersaldon - Lagerplatser

Funktionen Analysera lagersaldon har nu förbättrats i de fall lagerplatser används i företaget. Analysen kommer nu att bearbeta alla produkter och lagerplatser i statistiken oavsett om inventering tidigare har skett. Dialogen specificerar då varje produkt med respektive lagerplats och lagersaldo tillsammans med det statistiska antalet.

 

Analysen utförs på grundval av lagerplatsens antal vid eventuell inventering och efterföljande tillägg och avdrag vid inleveranser och utleveranser registrerade i statistiken. Om ingen inventering finns utgör enbart inleveranser och utleveranser underlaget för det framräknade saldot.

Beställningsunderlag - Föregående leverantör med Enter

Normalt redigeras tidigare underlag skapat från t.ex. kundorder eller Beställningsförslag. När nya rader istället ska läggas till underlaget kan Enter (Retur) tryckas för att välja den leverantör som användes senast. Tryck alltså bara Enter när flera nya rader ska registreras till en och samma leverantör i Beställningsunderlag.

Utskrifter Administration - Periodstatistik över flera år

Vanligen inkluderar rapporterna för periodstatistik 12 kolumner för årets månader som får plats i en liggande A4 tillsammans med övriga kolumner.

Utskrift till fil. Om rapporterna skrivs till Excel kommer nu alla perioder i intervallet att upptas i rapporten. T.ex. 24 perioder om innevarande år och föregående år samtidigt väljs som intervall.

Fr.o.m. period

T.o.m. period

201601

201712 

Två hela år skrivs till Excel.

På detta sätt kan jämförelser eller vidare summeringar göras baserat på motsvarande perioder tidigare år t.ex. i försäljningsstatistik. Följande rapporter baserade på periodstatistik kan då inkludera flera perioder vid utskrift till fil och Excel:

Ett större antal perioder kan också lämpa sig bättre som utskrift till Excel i de fall veckoperioder används och redovisade perioder alltså blir fler.

Utskrifter Administration - Produkttransaktioner

På motsvarande sätt som för transaktionens radsumma, kommer nu också summeringar att visas för transaktionens antal i rapporten. Summering sker då per produktgrupp och totalt för rapporten beroende på urval och vilken transaktionstyp som har valts för utskrift.

Utskrifter Administration - Blanketter - Statistiknr i struktur

När statistiknummer finns designat på en blankett, kommer nu också statistiknummer på eventuella ingående strukturdetaljer att skrivas ut på blanketten. Detta alltså på samma sätt och i samma position som uppgiften är designad för själva huvudprodukten.

För ytterligare information om strukturer i blanketter se följande avsnitt:

Utskrifter Administration - Utbetalningar Utrikes

På samma sätt som vid utlandsbetalningar via fil som t.ex. Telebankgiro Utrikes, kommer nu också summa utrikes i respektive valuta att redovisas i listan Utrikes. Tillsammans med Utrikes hash total ger rapporten alltså en överblick över enskilda summor av alla valutor som ingår i listan även när filöverföring via Telebankgiro inte används.

 

Summorna är kopplade till kolumnen Att betala som redovisar det utländska beloppet.

Utskrifter Bokföring - Verifikationslista - Sortering per datum

Normalt skrivs rapporten Verifikationslista sorterad på serie och verifikationsnummer. Genom att växla till alternativet Sortering per datum kan rapporten istället sorteras i datumordning när flera verifikationer under en period skrivs ut.
Sorteringen blir då i första hand på datum, och därefter på serie och nummer när flera verifikat förekommer samma dag.

Winbas Kontroll - Kontroll av filstorlek för databas

I de fall Access-databaser används kommer nu en varning att visas om storleken närmar sig den övre gränsen för filstorleken på 2 GB. Varningen visas då i samband med övriga kontroller vid uppstart och då enbart för administratörer. Om varningen visas bör åtgärder vidtas, såsom att köra Ta bort statistik och Komprimera databas.

Innehåll


Nyheter version 2017-05-17

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp