Winbas hjälp

www.winbas.com Gå till winbas.com

Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m.

support@winbas.com Kontakta Winbas support

Vid övriga frågor kontakta Winbas AB.

Nedan följer de senaste nyheterna i Winbas för respektive version.

Tidigare nyheter

För ändringar och tillägg i tidigare versioner.

Nyheter i denna version

Version 2018-12-05

Version 2018-09-20

Version 2018-06-01

Version 2018-03-01

Version 2018-12-05

Enhet vid inköp och försäljning

Möjlighet finns nu att öppna för ändring av produktens föreslagna enhet vid inköp och försäljning. Ändring av t.ex. försäljningsenhet i en kundorder ger då en ökad flexibilitet när produkter av olika skäl kan skifta enhet.

Om enhet är öppnad för ändring kan också andra registrerade enheter vid behov väljas från en lista.

Då markören inte stannar för registrering av enhet när Tab eller Enter trycks, kan snabbtangenten Alt+H användas för att aktivera fältet för inmatning och Alt+Pil-ner för att eventuellt fälla ut listan med enheter.

Administratören väljer då att öppna möjligheten för ändring vid inköp respektive försäljning i avsnittet:

 

Föreslagen enhet kan då förändras i följande sammanhang beroende på vilka inställningar som har utförts:

Beställning

Beställningsunderlag

 

Beställning

 

 

Försäljning

Offertregistrering

 

Order / faktura

 

Serviceorder

 

Kassa

Order / faktura - Kopiera - Ta bort kopierade order

Markera för borttagning är ett nytt alternativ i statusraden i fliken för kopierade order. Om alternativet väljs kommer kryssrutor att visas framför alla tidigare kopierade order i listan. När en eller flera kopierade order har valts, kan knappen Ta bort markerade kopierade order användas.

Genom att först sortera på t.ex. orderdatum kan ett antal order markeras för borttagning. Markera första ordern och använd Shift-tangenten för att markera ett intervall av kopierade order för borttagning.

 

Knappen Markera alla kan användas för att först markera alla kopierade order listan, för att sedan kanske välja bort ett intervall som ska sparas. Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Markera alla har valts ändras funktionen till Avmarkera alla för att istället välja bort alla markerade kopierade order.

Order / faktura - Beställning - Behåll orderns leveranstider

I dialogen Skapa beställningsunderlag återfinns nu alternativet Behåll orderns leveranstider när underlag skapas för en hel kundorder. Använd alternativet för att behålla kundorderns leveranstider på beställningen i de fall transaktionerna har olika leveranstider.

Transaktionernas leveranstider kommer då att registreras även i beställningsunderlaget, och eventuellt föreslagen leveranstid i dialogen kommer inte att användas. Detta alltså på samma sätt som när kopiering istället sker för enskilda produkter från transaktionssidan.

Order / faktura - Transaktioner - Enheter och antal

Beroende på transaktionsfönstrets storlek visas också summan av det registrerade antalet i fönstrets statusrad. Uppgiften kan t.ex. användas som kontroll vid utlämning av varor där antalet ska överensstämma med levererade varor.

Om Enhetsantal förkommer på de ingående produkterna visas även summan av enhetsantalen som då t.ex. kan vara antal kollin vid försäljning av pallar, backar eller hela lådor av en viss produkt.

 

Kassa - Kolumner - Kommentar på blanketter

Om kommentar används vid registrering i Kassa, avgör inställningar vilka blanketter som automatiskt ska skriva ut kommentaren om denna är vald i designen. Förslaget kan sedan förändras på raden.

En komplettering av kolumnerna Kommentar skrivs ut på Order, Följesedel och Faktura innebär att kommentar nu även kan styras för blanketterna Plocksedel och Fraktsedel i Kassa. Genom att t.ex. välja in Kommentar skrivs ut på Plocksedel kan man i kassan då bestämma om kommentaren ska styras till den blanketten.

 

Kassa - Betalning - Lägg till knappar för betalningssätt

I den förenklade vyn vid kassabetalning väljs normalt kontant eller betalning med kort via knappar. Detta underlättar valet av betalningssätt t.ex. vid pekskärm. I denna version finns möjlighet att lägga upp fler knappar med ytterligare betalningssätt. Knapparna gör det enklare att välja vanligt förekommande betalningssätt i verksamheten, såsom t.ex. Swish eller Presentkort.

 

Betalning med Swish har valts i listanoch föreslås som ny knapp.

Välj först ett betalningssätt i listan som inte redan finns som knapp. Välj därefter alternativet Lägg till knapp för betalning och den nya knappen har därefter skapats.

 

Swish och Presentkort har lagts till som nya knappar vid betalning.

För att ta bort en knapp högerklicka på knappen och välj Ta bort knapp.

Offertregistrering - Enbart giltiga i söklistan

På samma sätt som i informationslistan Offererat antal på produkter, kan nu också söklistan med offerter begränsas till att visa enbart giltiga offerter.

Visa enbart giltiga offerter är ett alternativ nere söklistans statusrad som kommer att begränsa listan till offerter som har en giltighetstid t.o.m. dagens datum.

Kunder - Leveransadresser - Koppla bort fakturaadresser

En adressuppgift kan märkas som specifik fakturaadress t.ex. när kundens fakturor skickas till en inskanningscentral för vidare distribution.

Tillåt registrering av Fakturaadress i Leveransadresser är ett nytt alternativ i denna version som ger möjlighet att helt koppla bort denna funktion när den inte ska användas.

Koppla bort funktion när andra fakturaadresser aldrig används och registrerade adressuppgifter alltid ska utgöra leveransadresser.

Kunder - Fakturor - Ändring av förfallodatum

I samband med att förfallodatum ändras för en faktura i kundreskontran, kan förfallodatum nu också ändras för själva fakturablanketten till nästa utskrift. Detta styrs av en fråga som visas när förfallodatum ändras för en faktura.

Kunder - Specialprislistor - Selektering i listan

Vid många registrerade specialprislistor är det nu möjligt att selektera och begränsa listan till enbart matchande begrepp när en prislista ska väljas, i allmänhet på en kund.
Sökbegreppet gäller då både prislistan nummer och benämning, och anges när sökregistret för specialprislistor är öppnat via knappen Pil-ner genom att börja skriva in den sökta texten.

 

Tryck F10 eller börja skriv och Selektera visas automatiskt.
För att avbryta selektering tryck Esc eller F11.

Kundinbetalningar - Meddelanden vid Återredovisning Autogiro

Följande meddelanden kan nu komma att visas vid inläsning av Återredovisning av Autogiro, beroende på om begärda betalningar inte har kunnat utföras i samband med dragning via Autogiro:

Meddelande

Täckning saknas, betalningen har inte genomförts.

Koppling till Autogiro saknas, bankkontot är avslutat eller tjänsten har makulerats av betalaren.

Förnyad täckning, betalningen inte genomförd men nytt försök görs.

Attestering - Delbelopp på flera kostnadskonton

Om attestering av samma faktura görs av flera användare, är det nu lättare för respektive användare att dela upp sitt belopp på flera kostnadskonton.
Registrera respektive delbelopp genom att reducera den föreslagna kostnaden på kontot. När sista delbeloppet har registrerats väljs Avsluta kontering i dialogen. För ytterligare information se avsnittet:

Leverantörer - Beställningstext

På samma sätt som tidigare på kundkortet, kan nu också en beställningstext anges på leverantören. Beställningstexten kommer i sin tur att föreslås som kommentar vid beställning tillsammans med övriga uppgifter från leverantören.

Leverantörer. Beställningstext registreras tillsammans med leverantörens kommentar. Välj fliken Beställning för att redigera leverantörens beställningstext.

 

Beställning. Vid registrering av beställning visas den föreslagna texten längst ner i beställningens huvudfönster.

Om texten inte syns, öka fönstrets storlek i höjdled. Ju större fönster desto mer text visas utan att behöva använda rullningslisten.

 

Söklistor. Kolumnerna Beställning och Kommentar kan också vid behov väljas in i respektive söklista för leverantörer och beställningar.

Blanketten. För att även använda texten på beställningsblanketten, designa in fältet Kommentar i blankettens sidhuvud eller sidfot.

Inleverans - Kommentar

Fältet kommentar innebär att kommentar som har angivits på transaktion i beställning, också är synlig när transaktionen väljs vid Inleverans. Det är också möjligt att komplettera kommentaren i samband med inleveransen, kanske för information mellan den som gör inleveransen och annan användare som ska boka av fakturan vid inleveransbokföring.

Storlek på kommentar. Storleken på den synliga delen av kommentaren bestäms av fönstrets storlek. För att få en proportionellt större kommentar, öka fönstrets storlek.

Kommentar i rapport. Kommentaren kan skrivas ut på rapporten kopplad till inleveransen, kommentaren kommer då att löpa på en egen rad under benämningen.

Skriv kommentar. För att koppla på kommentaren i rapporten välj alternativet Skriv kommentar i rapportens design.

Fakturaregistrering. När leverantörsfakturan registreras och bokas av i samband med inleveransbokföring, visas också kommentaren i knapplistan för Statistik, detta då förutsatt att den är invald i listan för Leverantörer - Statistik.
Om kommentaren är lång och löper över flera rader kanske inte hela kommentaren syns beroende av bredden på kolumnen i statistiken.

I detta fall visas kommentaren i sin helhet i ett separat fönster när muspekaren är över den aktuella kommentaren.

 

Produkter - Blankettext - Ökad längd

Längden på fältet Blankettext i produktkortet har nu ökats från tidigare 50 tecken upp till 255 möjliga tecken. Den ökade längden kan då användas för längre benämningar och beskrivningar, t.ex. när det används i alternativa syften som t.ex. benämning i webshop där längre begrepp ingår i sökoptimeringen.

Produkter - Specialprislistor

Följande har tillkommit i vyn med specialprislistor där produkten ingår som kan öppnas från produktkortet:

Valuta är en ny kolumn i listan med specialpriser som innehåller valutakoden för den registrerade prisuppgiften i prislistan.

TG visar täckningsgraden för priset i förhållande till kostnaden. Detta alltså på motsvarande sätt som t.ex. vid försäljning i kundorderns transaktionssida. Om uppgiften i specialprislistan enbart innehåller rabatt och inget pris, baseras täckningsgraden på kundens ordinarie prislista 1 till 9 på produkten. Kolumnen TG visas alltid i vyn om inte funktionen Dölj inpris, kostnad och TG är aktiverad för användaren.

Prisrapport - Specialprislistor - Kolumnen TG

Kolumnen TG kan nu också väljas in i flikarna med specialprislistor och visar täckningsgrad för netto utpris i förhållande till netto inpris på samma sätt som i flikarna Produkter eller Sålda produkter. Detta då också förutsatt att inte funktionen Dölj inpris, kostnad och TG är aktiverad för användaren.
Välj in kolumnen för att direkt kunna se täckningsgraden för kundens utpris när nettopriser efter rabatter används för prissättningen.

Inställningar Allmänt - Ackumulerade perioder för rapporter

Använd ackumulatorer. Rapporterna för periodstatistik baseras sedan version 2017-12-01 på egentliga produkttransaktioner eller leverantörsfakturor. Genom att välja alternativet Använd ackumulatorer kommer istället ackumulerad statistik att användas för respektive rapport. Detta innebär en återgång till tidigare hantering och kan då ge bättre svarstider i vissa företag och nätverksmiljöer och då främst i Access-databaser.

Det kan då också betyda att behovet av att köra Återskapa statistik kan öka i vissa fall för att få korrekta periodsaldon, t.ex. när externa program registrerar statistik och reskontra, men inte underhåller ackumulerad periodstatistik.

Följande rapporter påverkas av inställningen:

Utskrifter Administration - Periodiskt sammanställning

Decimaler. På samma sätt som i EU-rapporterna för Intrastat, kan alternativet Decimaler nu också bestämma hur många decimaler som ska visas i rapporten Periodiskt sammanställning (Kvartalsrapport).

Som standard kommer inga decimaler att vara föreslaget, då försäljningsbelopp inom EU och trepartshandel redovisas i hela kronor.

Utskrifter Administration - Beställningar

Utöver beställningstext föreslagen från leverantören beskriven enligt ovan, kan nu också texten "Restorder" eller "Backorder" skrivas ut på beställningen. Texten kommer då att skrivas på blanketten om beställningen är restad efter inleverans och skrivs ut på nytt. Välj in fältet Restorder i blankettens sidhuvud för att få ut texten om restade beställningar förekommer.

Kolumnen Restad kan på motsvarande sätt också väljas in i söklistan med beställningar för att se vilka beställningar som är restnoterade efter inleverans.

Utskrifter Administration - Beställningsförslag

Alternativet Inkludera beställningsunderlag kommer att föreslås automatiskt om det var valt förra gången rapporten användes. Alternativet föreslås alltså baserat på senast gjorda val och behöver därför inte väljas varje gång rapporten ska köras.
För ytterligare information om rapporten och alternativet Inkludera beställningsunderlag se avsnittet:

Utskrifter Administration - Leveransplanering - Transaktioner

I avsnittet Transaktioner i dialogen Leveransplanering är det nu möjligt att välja in ytterligare kolumner för att t.ex. kunna avgöra om en restad produkt är beställd. Följande kolumner har tillkommit att välja in i skärmlistan för orderns transaktioner i dialogen:

Kolumn

Innehåll

Lagersaldo

Produktens lagersaldo.

Orderantal

Orderantal plus eventuellt tillverkningsantal.

Disponibelt

Lagersaldo minus reserverat orderantal.

Beställt

Tidigare antal i beställningar med produkten.

Offererat

Antal i offerter där produkten ingår.

Utskrifter Administration - Blanketter - Summa enhetsantal

Som en komplettering till fältet S:a lev.antal som visar summan av levererat antal i hela ordern i blankettens sidfot, kan nu också S:a lev.enh.antal väljas in i försäljningsblanketter när enhetsantal används. Fältet visar då det totala enhetsantalet i hela ordern. Använd fältet t.ex. för att kontrollera antal kollin vid försäljning av pallar eller hela lådor.

Följande två fält kan väljas in beroende på vilken typ av försäljningsblankett som avses:

Fält

Beskrivning

S:a best.enh.antal

Kontrollsummering av registrerat beställt enhetsantal för produkter med enhetsantal.

S:a lev.enh.antal

Summering av levererat enhetsantal för kontroll av antal kollin vid leverans.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok - Summerad per dag

Det tidigare alternativet Summera ej bokförd reskontra har fått en utökad funktionalitet och kallas nu istället Summerad per dag. Detta betyder också en mer flexibel användning där fakturor och betalningar kan summeras i rapporten oavsett vilka inställningar de har för integration.

Vidare sker summering då också oavsett om konteringarna har integrerats och gäller också för andra typer av konton om alternativet har valts såsom fordringar, check, bank och kassa och liknande. Använd summering per dag t.ex. för avstämning av bokförd reskontra eller ej bokförd reskontra mot kontoutdrag och liknande.

När huvudboken är i summerat läge kan länken användas för att öppna en detaljerad vy med ingående transaktioner i summan för den aktuella dagen. Beroende på skärmens bredd lägger sig den nya instansen av huvudboken bredvid rapporten.

 

Detta alltså på samma sätt som ett bokföringsunderlag, faktura eller rapporten för en inleverans kan öppnas i ett separat fönster från huvudboken för vidare granskning.

 

Innehåll

Version 2018-09-20

Order / faktura - Repeterande order

När en order har registrerats kan knappen Kopiera användas för att skapa flera likadana repeterande order till kunden med olika leveranstid. Funktionen kan användas för att skapa s.k. avropsorder, alltså i detta fall flera leveranser uppdelade på enskilda order.

 

Leveranstiden kan då variera med ett valfritt intervall som t.ex. vecka eller månad. Leveranstiden kan också baseras ett visst antal egendefinierade perioder genom att ange antal dagar.

 

Leveranstider visas i det format som har ställts in för registrering av leveranstid.

Ta fram en redan registrerad order, eller registrera en ny order med transaktioner. Använd sedan knappen Kopiera och dialogen Kopiera till flera nya order kommer att visas.

 

För ytterligare information om funktionen se avsnittet:

Order / faktura - Varning disponibelt antal för strukturdetaljer

Varning om disponibelt antal lägre än noll visas vid registrering av transaktion i kundorder där det levererade antalet underskrider produktens lagersaldo minus tidigare orderantal.

Om strukturprodukter används vid försäljning kan samma kontroll nu också utföras på underliggande detaljer som också är lagerartiklar. Varningen kommer då att påvisa motsvarande brist som strukturöversikt där det disponibla antalet saknas på någon produkt.

Den detaljerade listan Strukturöversikt är alltid tillgänglig med knappen Pil-ner vid antalet i samband med att varningen visas.

Varningen gäller även strukturdetaljer aktiverar varningen på strukturdetaljer om det levererade strukturantalet på transaktionen underskrider detaljens lagersaldo minus tidigare reserverat antal. Kontrollen kommer då att ske i strukturens alla underliggande nivåer.

Order / faktura - Strukturer - Statistik på detaljnivå

Efter att nya strukturdetaljer lagts till strukturen och summan på orderraden därmed ökar vid Statistik på detaljnivå, kommer priset på raden också att justeras på samma sätt. Priset på raden kommer då även att kompenseras för eventuell angiven rabatt på raden.
Detta innebär att eventuell given rabatt kommer att kvarstå i denna situation, t.ex. i de fall man har en avtalad rabattnivå med kunden.

Order / faktura - Periodisering av intäkt vid försäljning

Knappen periodisera används normalt för att fördela ett belopp på ett visst antal angivna perioder (periodiseringsdatum).
Periodisering av intäkt i samband med försäljning kan nu också göras på enbart ett datum. Använd denna möjlighet till att flytta hela beloppet för en enskild orderrad till en annan period, och där resterande innehåll ska kvarstå på innevarande bokföringsdatum.

Kunder - Inaktiva kunder

På samma sätt som tidigare inaktiva produkter, kan nu också kunder sättas som inaktiva i kundregistret. Alternativet Inaktiv kund återfinns på kundkortets flik Övrigt och kan användas t.ex. när en kund har slutat handla, men där det finns olika skäl att ändå ha kvar kunden i registret.

Motsvarande regelverk har också tillkommit för att administratören ska kunna skapa regler för hanteringen av inaktiva kunder. Regelverket för inaktiva kunder kan då variera beroende på vad begreppet Inaktiv betyder i den enskilda verksamheten.

Kan registreras är standardläget och innebär att kunden kan användas vid försäljning även om den är märkt som Inaktiv på kundkortet.

Kan registreras efter varning är ett komplement till att lägga en informerande signaltext på kunden och tillåter registrering efter att användaren har fått en varning om att kunden är inaktiv.

Kan inte registreras betyder att kunden är helt spärrad för registrering i alla funktioner där kunder hanteras såsom funktioner kring offerering och försäljning.

Visa enbart aktiva kunder i söklistan är ett komplement till att kanske färgmarkera inaktiva kunder i söklistan och betyder att kunden överhuvudtaget inte kommer att visas i något sammanhang där produkt kan väljas. Detta förutom själva kundkortet där söklistan alltid visar alla registrerade kunder i registret.

Leverantörer - Inaktiva leverantörer

På motsvarande sätt som enligt ovan kan nu också leverantörer sättas som inaktiva i leverantörsregistret. Detta innebär att tidigare leverantörer där man kan kanske slutat handla kan ligga kvar i registret, men kanske kan döljas i sökningar via söklistan.

Kundinbetalningar - Avdrag på minde saldon

Genom att ange en gräns på t.ex. en krona kan en automatisk kontering boka bort mindre saldon som avdrag vid betalning i samband med kundinbetalningar. Konteringen är då kopplad till kontot angivet i Avdrag vid betalning som t.ex. kan vara 3731, Lämnade kassarabatter eller 3740, Öresutjämning.

Avdrag på saldon minde än gränsvärdet kommer då att sätta det kvarvarande saldot som avdrag på fakturan. Vid manuell registrering kommer avdraget att föreslås om saldot underskrider gränsvärdet.

Vid inläsning av inbetalningar från fil kommer saldon inom gränsen på samma sätt att läggas som avdrag och utgöra öresutjämning i den automatiska konteringen.

Prisrapport

Följande har tillkommit i Prisrapport sedan version 2016-06-01 där funktionen Lägg till produkt vid försäljning introducerades.

Knappen Lägg till är nu också tillgänglig för produkter i flikarna Specialprislista, på samma sätt som när en produkt har valts i flikarna Produkter eller Sålda produkter. Använd knappen t.ex. när kunden har en specialprislista med ännu inte hunnit köpa produkten.

Kolumnen Netto utpris kan nu också väljas in i flikarna med specialprislistor och visar produktens pris efter rabatter på samma sätt som i flikarna Produkter eller Sålda produkter. Välj in kolumnen för att lättare kunna se kundens utpris när nettopriser efter rabatter används för prissättningen.

Beskrivning av kolumner. För att underlätta valet av kolumner visas en kortfattad beskrivning av kolumnen när listorna i Prisrapport anpassas. Eftersom namnen ofta är mer kortfattade och ibland består av förkortningar, ger beskrivningen en vägledning av vad kolumnen som ska väljas in innehåller.

 

 

Beskrivning visas när kolumner väljs in i Prisrapportens olika vyer.

Rapport - Gruppering och sortering. Normalt visas utskriften i avsnittet Rapport uppdelad per produktgrupp och med rubriker för varje grupp. Om kolumnen Grupp väljs bort i rapportens design, kommer rapporten nu istället att sorteras på produktens nummer och därmed också utan produktgruppen som rubrik vid utskrift till skrivare och bildskärm.

Om enbart produktens benämning ska visas i rapporten kan produktnumret väljas bort i designen. I detta fall kommer sortering då att göras på benämning. På samma sätt kommer inledande rubriker per grupp att visas beroende på om kolumnen Grupp också är vald.

Beställning - Transaktioner - Nya kolumner i skärmlistan

Utöver tidigare information från produkten, kan nu också kolumnerna Beställningspunkt och Max lagerantal väljas in i skärmlistan med beställningsrader.

Kolumn

Innehåll

Best.punkt

Produktens beställningspunkt.

Max lagerantal

Max antal i lager (eller förpackningsantal) för produkten.

Produkter - FTI-vikter

Nytt namn. De tidigare repavikterna som anges på produkterna för olika typer av förpackningar, kallas nu istället FTI-vikter baserat på förändringar i verksamhetens namn; Förpacknings och tidningsinsamlingen.

Registrering. Istället för att använda rullningslisten för att bläddra ner till vikterna i varje position, kan symbolen vid rubriken fälla ut en större registreringsvy där samtliga vikter är synliga.

Anpassa. Varje vikt kan nu också namnges med en rubrik för att lättare kunna hålla reda på vad vikten avser. Rubriken för vikten kan då t.ex. vara Glas, Plåt, Wellpapp eller liknande.

 

FTI-rapport. Den tidigare utskriften Reparapport heter nu på samma sätt istället FTI-rapport. Eventuella rubriker som har registrerats kommer också att användas som namn för kolumnerna istället för Vikt 1, Vikt 2 o.s.v.

Produkter - Struktur - Översikt

Följande finns nu i fliken Översikt som visar strukturens alla nivåer i en trädstruktur:

Anpassa översikt. Utöver tidigare Produkt, Benämning, Antal och Enhet kan översikten nu anpassas med ytterligare kolumner. Följande kolumner rörande detaljerna i strukturen som också återfinns i den ordinarie skärmlistan har tillkommit i vyn:

Kolumn

Innehåll

Akostnad

Framräknad kostnad per styck enligt V.I.T.

Kommentar

Kommentar på strukturdetalj i strukturen.

Lev.artikelnr

Leverantörens artikelnummer registrerat på strukturdetaljen.

Leverantör

Leverantörens nummer registrerat på produkten.

Söknamn

Leverantörens söknamn angivet i leverantörsregistret.

Skicka till Excel. Som ett komplement till tidigare utskrift till skrivare och granskning på bildskärm, kan översikten också skickas till Excel för vidare bearbetning.

Specialprislistor - Kolumnen Antal

Genom att välja in kolumnen Antal i listan med prislistor visas antalet ingående transaktioner i varje prislista. Antalet indikerar då prislistans storlek och betydelse i förhållande till sortimentets storlek.

Som ett komplement till att använda knapplistan, visas då också antal transaktioner som en översikt t.ex. i samband med kopiering av en specialprislista.

Specialprislistor - Transaktioner - Uppdatera benämningar

Det finns nu möjlighet att utföra uppdateringar av förändrade benämningar i produkter och grupper i specialprislistans transaktionssida. Symbolen Uppdatera benämningar nere till höger i fönstrets statusrad erbjuder då följande alternativ:

Uppdatera benämningar i specialprislista kommer att utföra ett byte till aktuella benämningar för produkter och grupper i den aktiva prislistans transaktioner.

Uppdatera benämningar i alla specialprislistor innebär att förändrade benämningar kommer att uppdateras i alla registrerade specialprislistor.

 

Utfört kommando bekräftas
i huvudfönstrets statusrad.

Använd automatisk uppdatering av benämningar är en inställning som betyder att benämningar i prislistans transaktioner alltid kommer uppdateras när en specialprislista öppnas.

Utskrifter Administration - Periodisk sammanställning

Den tidigare rapporten Kvartalsredovisning heter nu istället Periodisk sammanställning när alternativet EU-rapporter väljs. Detta för att bättre överensstämma med myndigheternas nuvarande benämning av rapporten.

Utskrifter Administration - Transaktioner - Lagerjusteringar

Som ett alternativ till att ta ut en rapport med tidigare lagerjustering från menyn i Lagerjustering, kan lagerjusteringar nu också skrivas ut via rapporten Produkttransaktioner.

Alternativet Lagerjusteringar kommer då att skriva ut lagerjusteringar inom ett datumintervall, och kanske också med andra urvalsalternativ. Alternativet Inleveranser skriver enbart transaktioner skapade vid Inleverans och innefattar inte lagerjusteringar.

Rapporten kan t.ex. användas för att ta ut lagerjusteringar som kommit in under dagen externt via handdator.

Kolumnen Lagerplats. Om lagerplatser används kan även kolumnen Lagerplats väljas in i rapporten. Transaktionens lagerplats eller batchbegrepp kommer då att visas i fältet för alla transaktionstyper, t.ex. efter lageromflyttningar tillsammans med alternativet Lagerjusteringar.

Utskrifter Administration - Inventeringsrapport - Ej disponibelt

Ett nytt alternativ har tillkommit vid slutförande av inventering som innebär att levererade, men ännu inte fakturerade varor läggs till det inventerade antalet i inventeringsrapporten.

Lägg till ej disponibelt i utskrivna följesedlar kan t.ex. användas tillsammans med Samfakturering som kanske inte körs så ofta beroende på avtal m.m. och där det kan vara svårt att hitta ett tillfälle då alla order är fakturerade. Detta kan då innebära att varorna är skickade och inte ingår i inventeringen och lagersaldot sedan blir för lågt vid faktureringstillfället.

Normalt används följesedel utskriven för att räkna ner disponibelt saldo med det levererade antalet. Via Inställningar order kan annan blankett, eller flera blanketter väljas att ligga till grund för det levererade antalet och disponibelt saldo.

Utskrifter Administration - Produktutskrift - Nya kolumner

Vid sidan om tidigare Lagersaldo, Orderantal, Beställt antal och Disponibelt har nu följande tillkommit i rapporten Produktutskrift tillsammans med alla övriga möjliga fält att välja in:

Kolumn

Innehåll

Tillv.antal

Totalt tillverkningsantal för strukturdetalj registrerat i samband med Beställning.

Reserverat

Reserverat antal lika med Orderantal plus Tillv.antal.

Offererat

Totalt offererat antal på produkten.

Detta innebär samtidigt att om kolumnen Offererat är invald, kan Informationslistan Offererat antal öppnas via länk när rapporten visas på bildskärm.

Använd länken för mer detaljerade uppgifter om bakomliggande offerter som ligger till grund för antalet.

 

Utskrifter Administration - Leveransplanering - Rättigheter

Rättigheten Utskrift av enskild blankett kommer nu också att gälla utskrift av blanketter som görs i samband med Leveransplanering.

Använd rättigheten som ett alternativ till att sätta fullständiga rättigheter för utskrift av plocksedlar och fraktsedlar på användare som använder Leveransplanering.

Design av samlingsfakturor - Transportsätt som rubrik

Transportsätt finns nu också tillgänglig i designen som rubrikrad i samlingsfakturan. Detta innebär transportsätt kan specificeras med rubrik före varje enskild order på fakturan. För ytterligare information och övriga rubrikrader se avsnittet:

Innehåll

Version 2018-06-01

Offertregistrering - Transaktioner - Förhandsgranska offert

Istället för att gå ur offertens transaktionsbild och granska den på bildskärm via direktutskriften på framsidan, kan förhandsgranskningen nu göras direkt från transaktionsfönstret. På detta sätt undviker man att växla mellan fönstren när granskning ska mellan olika ändringar i offertens rader.

Högerklicka på skärmlistan och välj alternativet i menyn.

På samma sätt kan också en orderbekräftelse i Order / faktura förhandsgranskas från transaktionssidan under registrering.

Offertregistrering - Fråga om prisuppdatering av befintlig offert

På samma sätt som vid registrering av kundorder, kan nu också kontroll av priser jämfört med dagens prislista även göras mot tidigare registrerad offert. Om offerten innehåller priser som berörs, visas en dialog som erbjuder ändring till de dagsaktuella priserna, d.v.s. de priser som hade föreslagits om offerten hade registrerats nu istället för tidigare.

Inställningen Fråga om prisuppdatering av befintlig offert görs också på motsvarande sätt i avsnittet:

Offertregistrering - Föreslå offert giltig t.o.m. datum

Via inställningen Föreslå offert giltig t.o.m. datum plus antal dagar är det möjligt att ange ett visst antal dagar som standard för att automatiskt föreslå en giltighetstid vid registrering av ny offert.

Använd inställningen för att t.ex. alltid sätta 30 dagars giltighetstid på alla offerter och föreslaget datum kan därefter förändras i det enskilda fallet.

Produkter - Offererat antal - Enbart giltiga offerter

Som standard ligger alla registrerade inneliggande offerter till grund för det offererade antalet som visas på t.ex. produktkortet. Detta är nu möjligt att istället begränsa till offerter som har en giltighetstid t.o.m. dagens datum.

När listan med offerter har öppnats kan knappen Pil-ner i statusraden användas för att välja alternativet Enbart giltiga offerter. Alternativet kommer då att påverka både antal offerter som visas i listan, samt även det offererade antalet som visas på produkten.

Order / faktura - Transaktioner - Struktur

Vid behov finns nu möjlighet att justera den föreslagna kostnaden för detaljen i strukturen på kundordern. Ändringen kommer då i sin tur att påverka den totala kostnaden för orderraden. Om Statistik på detaljnivå används kommer också en förändring att påverka kostnaden registrerad för detaljen i statistiken för produkten.

För att justeringar ska kunna göras krävs också att inställningen Kostnad syns och ändras i inställningar för order är aktiverad samt att Kostnad från produkt inte är aktiverad på produkten. Registrering av kostnad kan då också t.ex. gälla ej prissatta produkter som väljs in för nyregistrering i den enskilda strukturen.

Order / faktura - Kopiera order - Batchnummer

I de fall batcher används sätts normalt ett standardbegrepp som EB, Ej batch eller liknande på orderrader som ännu inte tilldelats ett batchnummer. Vid kopiering av en tidigare order eller faktura visas nu dialogen Batchnummer vid ny order. Dialogen föreslår standardbegreppet och en annat begrepp som också kan väljas i listan.

Angivet batchnummer i dialogen kommer då att användas på orderns ingående rader och eventuella strukturdetaljer. Notera även att batchbegreppet också alltid kan ändras i efterhand genom att markera en eller flera rader.

Behåll befintliga batchnummer. Om man av olika skäl istället önskar att behålla de tidigare batcherna väljs alternativet Behåll befintliga batchnummer, och inga förändringar kommer då att göras på den nya ordern.

Order / faktura - Transaktioner - Kopiera till nya rader

Som en komplettering till att kopiera en hel order kan nu rader också kopieras inom en order. Genom att först markera en eller flera rader i orderns transaktionssida, kan dessa sedan kopieras till motsvarande antal nya rader.

Efter att raderna har valts, högerklicka på listan och välj alternativet Kopiera markerade till nya rader.

Kopiering kan på samma sätt också utföras i samband med Offertregistrering.

Prisrapport - Lägg till produkt vid försäljning

På samma sätt som t.ex. vid funktionen Kunder köper även kan nu också en produkt väljas in från Prisrapport till Kassa eller en öppen offert eller order. Produkten kan då t.ex. vara en tidigare såld produkt till kunden från fliken Sålda produkter.

Knappen Lägg till visas nere i hörnet i fönstrets statusrad när en produkt har valts och en försäljningsfunktion samtidigt är öppen. När knappen väljs kommer produkten att föreslås för registrering i fönstret.

 

Fönstret Kassa är öppet samtidigt
som en produkt väljs i Prisrapport.

Dra och släpp produkten från listan i prisrapport till t.ex. Kassa-fönstret eller orderns transaktionssida för att lägga in produkten för registrering.

Beställning - Transaktioner - Kvantiteter

Om det finns definierade kvantitetsbaserade priser och rabatter vid inköp från leverantör kommer detta nu också att indikeras vid registrering av produkten i beställning. I detta läge är det då möjligt att öka upp antalet för att kanske lägga på lager i de fall där det passar.

Symbolen Pil-ner visas vid beställt antal när det finns underliggande kvantiteter. Genom att klicka på symbolen eller använda tangenterna Alt+Pil-ner visas en lista över tillgängliga kvantiteter.
I listan är det också möjligt att välja en kvantitet och samtidigt växla det föreslagna priset.

 

Beställningsunderlag. På motsvarande sätt finns också symbolen vid förekomst av kvantiteter och möjlighet att välja kvantitet när kommande beställningar hanteras i Beställningsunderlag.

Inleverans - Ökat antal batcher på samma rad

Vid leverans av ett stort antal artiklar kan flera batchnummer förekomma av en och samma produkt. I detta fall kan en eventuell uppdelning av raden på flera olika batcher. Den tidigare möjligheten att dela upp på 5 batcher har nu ökats till upp till 20 möjliga uppdelningar av antalet på en och samma rad.

 

Beroende på fönstrets storlek visas en rullningslist till höger för att bläddra mellan raderna.
Tangenten Enter kan också användas för att registrera nästa rad.

 

Inleverans - Slutleverans vid komplett inleverans

Slutleverans vid komplett inleverans är en ny inställning som innebär att Slutleverans kommer att sättas på alla rader när funktionen Komplett inleverans används i samband med Inleverans. Slutleverans innebär alltså att raden anses som fullt levererad även om den inte är det gällande det levererade antalet av produkten.

Om restade beställningar är vanligt förekommande i verksamheten kan inställningen stängas av och Slutleverans kommer då inte att sättas på raderna och eventuella förändringar av antal kan därefter göras på enstaka rader som inte är fullt levererade.

Produkter - Inaktiva produkter vid beställning

Administratören kan nu bestämma om regelverket för hanteringen av inaktiva produkter också ska gälla vid beställning.

Inaktiva gäller även beställning är en inställning som kan kryssas av när inställningar för registrering av inaktiva produkter, och om inaktiva produkter visas i söklista inte ska gälla i funktioner kring inköp såsom Beställning eller Inleverans.
Använd funktionen när produkter i sortimentet inte är permanent inaktiva utan kan löpas in och sedan aktiveras för försäljning t.ex. i samband med inleverans.

Samfakturering - Sortera order på leveranstid

I denna version finns möjlighet att ändra sorteringen på samlingsfakturor till leveranstid istället för den ordinarie sorteringen på ordernummer.

Sorterad på leveranstid kan användas när många ordertyper i olika nummerserier ingår i varje faktura för att få en mer samlad bild över vad som hänt per leveransdag på fakturan.

Övergången till sortering på leveranstid bör då göras efter att fakturerade samlingsfakturor är utskriva då den ingående sorteringen påverkas.

Inställningar projekt - Projekt registreras alltid

Projekt registreras alltid är en inställning som kan användas när Projekt alltid ska anges innan olika typer av transaktioner sparas. Vid inställningen måste då t.ex. kundorder ha ett registrerat projekt, samt konteringar där kontot är märkt för Projektregistrering.

Dialogen Ange projekt. Om inställningen Projekt registreras alltid är aktiverad visas Dialogen Ange projekt om uppgiften saknas och projektet måste då anges innan transaktionen kan sparas.

Projekt - Senaste använda projekt i administrationen

På samma sätt som senaste använda kunder eller kundorder, kan nu också senaste använda projekt visas i en snabbmeny med de sista aktuella projekten där det senast använda projektet visas överst i listan.

 

Senaste använda projekt.

Välj senast bearbetade projekt med symbolen Pil-höger eller tangenterna Alt+Pil-höger i själva projektfönstret, eller t.ex. när projektet ska väljas in på en beställning, offert, kundorder eller annan funktion i avsnittet Administration.

Registrering av leverantörsfakturor - inleveranser - Kurs

Listan med inleveranser. Som en komplettering till tidigare inleveransens valuta och utländskt belopp, kan nu också själva valutakursen väljas in i listan i fall Inleveransbokföring används för att boka av inleveranser. Kolumnen finns även tillgänglig i motsvarande vyer som kan visas från Leverantörer:

Välj inleveransens valutakurs. Vid inköp av utländska leverantörer och betalning i annan valuta föreslås normalt den dagsaktuella valutakursen. I denna version kan symbolen Pil-ner vid kurs användas för att istället välja den angivna inleveransens valutakurs.

Om flera inleveranser registreras på samma leverantörsfaktura kommer snittkursen baserat på värdet av leveranserna att föreslås.

Föreslå alltid inleveransen kurs. Alternativet Föreslå alltid inleveransen kurs innebär att inleveransens kurs automatiskt kommer att föreslås när en inleverans har registrerats på leverantörsfakturan vid i utländsk valuta.

Använd inleveransens valutakurs för att fakturan ska få ett motsvarande värde i SEK som inleveransen har. Beloppen presenteras därefter i rapporten Intrastat med underlag från inleveransen och momsrapport som i sin tur bygger på fakturans registrerade belopp.

Import av externa data - Ändra även befintliga

Normalt används funktionen Import av externa data för att läsa in data till Winbas när systemet ska börja användas.

Ändra även befintliga är ett nytt alternativ i dialogen som innebär att redan befintliga förekomster i t.ex. kundregistret kan ändras baserat på data i filen. Detta kräver då också att kundnummer är relaterat till en kolumn i filen vid överföringen.

Transporter - Åkare / fordon - Direktutskrift - Integration

Vanligen skapas en summerad verifikation per konto baserat på sammandraget i bokföringsjournalen när Bokföring via integration används i samband med direktutskrift och avräkningen på åkare och fordon. Nu är det även möjligt att skapa en mer detaljerad verifikation i samband med integrationen till bokföringen.

Summerad verifikation skapar som tidigare en verifikation summerad per konto och eventuella resultatenheter eller projekt.

Summerad per leverantör innebär samma summering som ovan men då också uppdelat per varje leverantör. Leverantören kommer då också att specificeras i radens text.

Detaljerad verifikation kommer i denna version att vara föreslagen som standard och betyder att varje enskild kontering specificeras för respektive transportsedel. Konteringar som då t.ex. utgörs av leverantörsskuld, kostnad, moms och provision.

Utskrifter Administration - Disponibilitet - Serviceorder

Tillsammans med som tidigare kundorder, beställningar, strukturer och tillverkningsorder kommer nu också ej fakturerade serviceorder att inkluderas i rapporten Disponibilitet.
När produkten ingår i en ej fakturerad serviceorder kommer detta innebära en minskning av det disponibla saldot. Detta alltså också på samma sätt som när Informationslistan Disponibelt antal öppnas för en enskild produkt från produktkortet.

Utskrifter Administration - Inneliggande order - Ordertyp

Normalt föreslås ordertyp 1 vid utskrift av rapporten Inneliggande order. Om t.ex. alternativet Alla typer för att inkludera order oavsett ordertyp vid utskriften istället lämpar sig bäst, kommer detta alternativ att föreslås automatiskt nästa gång rapporten används då det senaste valet av ordertyp i dialogen föreslås.

 

Utskrifter Bokföring - Fördelningar - Enbart med saldo

Rapporten över fördelningar med periodiseringar av intäkter och kostnader kan nu göras med enbart transaktioner som har ett kvarvarande saldo, alltså där fördelat belopp inte uppgår till det belopp som ska fördelas.

Enbart transaktioner med saldo är från början påslagen och innebär att enbart transaktioner utan ett Ej fördelat kvarvarande belopp inte tas med i rapporten. Välj bort alternativet för att skriva ut alla registrerade fördelningar.

Innehåll

Version 2018-03-01

Registrering av leveranstid - Kalender

På samma sätt som vid registrering av datum, kan kalendern nu också visas vid registrering av leveranstid.

Välj leveranstid via kalendern. Visa kalendern genom att klicka med musen på symbolen pil-ner vid ett fält med leveranstid, alternativt tryck alt+pil-ner eller mellanslag på tangentbordet när markören står i det aktuella fältet.

Konversation Datum / Leveranstid. Beroende på vilket format som används vid registrering av leveranstid, kommer den valda dagen i kalendern att konverteras till formatet. Om leveranstid t.ex. registreras med vecka (ÅÅÅÅVV), registreras veckan där den aktuella dagen ingår.

Försäljning - Leveransadresser

Följande har tillkommit i samband med leveransadresser både gällande registrering på kund samt vid försäljning i t.ex. Order / faktura.

Kunder - Leveransadresser. Telefon och e-mail har tillkommit möjliga för registrering på kundens leveransadresser. Använd fälten vid behov av att telefonnummer och mailadress finns till mottagaren av leveransen när ordern skickas.

Order / faktura - Anpassa leveransadress. Normalt visas namn och adressuppgifter när leveransadressen tas fram på en kundorder. Genom att anpassa leveransadress, kan även referens, telefon och e-mail visas, och även förändras på den enskilda ordern.

Klicka på knappen pil-ner i rubriken för att välja in eller välja bort uppgifter vid redigering av avsnittet. Om flera fält än de som finns i standardutförandet har valts in, visas en rullningslist.

För att undvika att behöva använda rullningslist för att bläddra ner, kan fönstret förändras i höjdled vilket gör att alla valda uppgifter kan visas.

 

Offertregistrering. På motsvarande sätt kan också dessa uppgifter anpassas vid registrering av offert t.ex. för att granskas när kundens fasta leveransadress automatiskt väljs in. Eventuella förändringar kan då också spara med knappen Spara på kund.

Beroende på utseende kommer också knappar för korresponderade funktioner för att t.ex. skicka sms eller e-mail att visas.

 

Kassa - Anpassa kunduppgifter. Genom att använda knappen Anpassa i sektionen längst ner i Kassa, kan även leveransadressens referens, telefon och e-mail visas i sektionen Kund. De fält som inte visas och inte är valda för redigering sparas automatiskt från den föreslagna leveransadressen.

Serviceorder - Fliken leverans har nu kompletterats med uppgift om referens på leveransadressen. Eventuella uppgifter om telefon och mail registrerade på kunden sparas automatiskt och kan vid behov väljas in på t.ex. utlämningskvittot och komplettera befintliga uppgifter om telefon och mail på själva serviceordern.

Blanketter. Tillsammans med som tidigare namn, referens och adressuppgifter kan nu också leveransadressens telefon och e-mail vid behov väljas in på berörda blanketter.

Beställning - Leveransadresser

Motsvarande funktionalitet enligt ovan har också tillkommit i samband med inköp från leverantör.

Företagets leveransadresser. Telefon och e-mail har även tillkommit för registrering på företagets leveransadresser som används vid beställning.

Beställning - Anpassa leveransadress. På samma sätt som på en kundorder enligt ovan kan också beställningens adressuppgifter anpassas med möjlighet att välja in referens, telefon och e-mail i situationer när dessa behöver förändras i det enskilda fallet.

Beställningsunderlag - Direktleverans. Uppgifter registrerade på kundordern kommer då också att registreras när beställningen skapas vid direktleverans till kunden. Om fälten för leveransadress finns invalda på blanketten kommer dessa då också att visas på beställningen.

Försäljning - Moms på Avgift

Inställningen Moms på Avgift avgör om avgiften är momspliktig och beläggs i så fall normalt med moms 1, alltså 25 % för miljöavgifter och liknande. Inställningen har nu kompletterats för att istället kunna ställa in annan moms beroende på hur begreppet Avgift används i verksamheten.

Moms på avgiften kan då t.ex. ställas till moms 2 - 12 %, t.ex. när avgiften är kopplad till olika typer av livsmedel, eller används för att registrera panter där momsen är 12 %.

 

Specialprislistor - TG för Pålägg mot inpris

I de fall omvänd prissättning används mot vissa typer av kunder i specialprislistor, anges normalt ett pålägg på inpriset och täckningsgraden (TG) visas vid sidan om.

Om istället täckningsgraden används för nettoprissättning, kan fältet TG nu öppnas för inmatning. Inmatning föreslår då istället pålägget baserat på angiven täckningsgrad.

 

 

Aktivera inmatning av TG via knappen och uppgiften kan anges i både ordinarie transaktionsrad samt i eventuella kvantitetsbaserade pålägg.

Produkter - Specialprislistor - Skicka till Excel

Vyn med specialprislistor där produkten ingår kan nu också vid behov skickas till Excel.

Högerklicka på listan och välj alternativet för att skicka registrerade transaktioner med produkten i specialprislistor till Excel.

Produktgrupper - Specialprislistor

På samma sätt som tidigare för produkter, kan nu specialprislistor visas med utgångspunkt från produktgruppen. Alla transaktioner i specialprislistor där produktgruppen ingår tas fram direkt ifrån fönstrets statusrad där också antalet förekomster visas.

Detta innebär att man direkt från gruppen kan se i vilka specialprislistor rabatter finns registrerade. Funktionen ger även möjlighet att ändra registrerade rabatter.

 

Prisgrupper. I de fall Prisgrupper istället används, återfinns samma funktionalitet för att kunna se i vilka specialprislistor prisgruppen finns.

Skicka till Excel. På motsvarande sätt som för produkten enligt ovan, kan även vyn med specialprislistor där gruppen ingår också vid behov skickas till Excel.

Produkter - Leverantörspriser - Import av kvantiteter

Vid import av priser för alternativa leverantörer kan nu även kvantitetsbaserade priser och rabatter läggas till filen.

I detta fall grupperas Kvantitet, Inpris och Rabatt beroende på hur många kvantiteter som ska importeras på varje transaktion. För vidare information om filens utseende se avsnittet:

 

Produkter - Lagerplacering på lagerplatser - Ökad längd

Den möjliga längden för antal tecken som kan registreras i Lagerplacering på lagerplats eller batch har nu ökats från 30 till 100 tecken. Detta innebär att produkten kan ha ett större antal placeringar på varje plats.

Den ökade längden används främst av automatiserade processer som registrerar och använder begreppet såsom program för lagerplock. Ett större antal placeringar kan då t.ex. behövas vid lagringsbrist och där tillfälliga buffertlager används.

Beställningsunderlag - Synkronisering av leverantör och produkt

Synkronisering av leverantör och produkt kan nu också göras från Beställningsunderlag för att lättare samtidigt kunna stämma av leverantörens uppgifter, eller för att automatiskt visa detaljer på produkten om produktkortet är öppnat.

Söklista kunder - Mailadresser för blanketter

När individuella e-mailadresser för varje försäljningsblankett finns angivna på kunden kan dessa nu också väljas in i söklistan för kunder.

Genom att välja in kolumnen E-mail blanketter ges en överblick i söklistan över vilka mailadresser som ligger på kunderna.

 

Faktura-attest - Faktura attesteras av annan användare

Om flera signaturer används för attestering kommer nu en varning att visas i när en annan av användarna håller på med attestering av samma faktura. Varningen visas då för övriga användare som väljer fakturan när den som attestera registrerar sin kontering, kanske också med pågående uppdelning av eventuella delbelopp på olika kostnadskonton.

Varningen visas då när motkontering på attestkonto sker, och används inte vid s.k. Gruppattest. Detta främst för att undvika konflikter i enskilda konteringar när flera olika användare ska attestera en och samma faktura.

Kontoplan - Enhet för registrering av antal

Istället för att använda inställningen Använd antal vid kontering, kan registrering av antal på enskilda konton göras. Till skillnad från den generella inställningen kommer då registrering av antal enbart att aktiveras vid registrering på bestämda konton märkta för antal.

Enhet vid antal anges då på kontot för att aktivera registrering av antal. Enheten som anges kommer då också att visas i samband med kontering, såsom t.ex. liter bensin eller kWh elektricitet.

Knappen pil-ner används för att visa tidigare använda enheter i kontoplanen för att underlätta registrering när samma enhet förekommer på flera konton.

 

Registrering av verifikationer - Direktutskrift

Vanligen sker utskrift av verifikatet när sista raden sparas i samband med den efterföljande dialogen som visas när saldot är noll. Om en registrerad verifikation tas fram på skärmen, kan nu den också skrivas ut genom att högerklicka på skärmlistan och välja alternativet Direktutskrift Verifikation.

I detta sammanhang är det också möjligt att vid behov istället visa rapporten på bildskärm.

På samma sätt är det också möjligt att välja utskrift till bildskärm istället för skrivare i den efterföljande dialogen när saldot är noll.

 

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

 

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.

Användare och rättigheter - Utskrift av enskild blankett

Utskrift av enskild blankett är en ny rättighet som oavsett andra rättigheter och ger användaren generell tillgång till direktutskrift av blanketter såsom kundorder eller faktura, t.ex. genom att högerklicka i söklista fakturor.
Detta kan då innebära att användaren har rättighet till kundkortet och kan skriva ut en enskild faktura, men saknar rättigheten för att skriva ut en mängd fakturor från Utskrifter Administration.

Rättigheten gäller då t.ex. också utskrift av en enskild order t.ex. vid direktutskrift från Order / faktura så länge övriga rättigheter finns för tillgång till funktionen.

Utskrifter Administration - Blanketter

Utöver kompletterande uppgifter om leveransadress beskrivna enligt ovan, har följande tillkommit vid design av blanketter:

Kund kommentar. Fältet kommentar på kunden används oftast för internt bruk, men är nu också möjligt välja in på blanketternas sidhuvud. Välj in fältet Kund kommentar t.ex. på plocksedel när kommentaren innehåller information till lagret om t.ex. paketering eller liknande som berör kunden, och försäljningstexten kanske är reserverad för order och faktura.

Designen innehåller då också samma möjligheter som blankettens ordinarie kommentar (försäljningstext) vad gäller själva utseendet på blanketten såsom uppdelning i kolumner.

Vår referens används normalt i blankettens sidhuvud och är tidigare också möjlig att välja in på fakturans sidfot. Uppgiften kan nu även väljas in i blankettens sidfot på t.ex. en offert eller kundorder. Använd fältet t.ex. för att "underteckna" offert eller annan blankett kanske med ett speciellt typsnitt.

Telefon och e-mail. På samma sätt kan Vår referens, telefon och e-mail även i blankettens sidfot där Vår referens har tillkommit. Uppgifterna för referensen finns då registrerade på användaren i Användare och rättigheter.

Rabattbelopp. Rabatt på raden omräknat från procent till belopp i orderns valuta om registrering av rabatt i procent används. Använd fältet t.ex. på Faktura tillsammans med de vanliga fälten Ápris och Summa när rabatten ska specificeras i kronor, snarare än som en procentsats.

Utskrifter Administration - Blanketter - Serienummer

Om flera serienummer finns på en och samma transaktionsrad på t.ex. en följesedel eller faktura, skrivs dessa normalt i flera kolumner vars antal bestäms av bredd, storlek och teckensnitt. Via fältets egenskaper är det nu möjligt att bestämma att flera serienummer istället ska skrivas separerade med komma på samma rad.

Löpande separerade på samma rad betyder att flera serienummer skrivs på samma rad separerade med komma. Om raden tar slut i högermarginalen påbörjas en ny rad med resterande serienummer, ungefär som när en kommentar skrivs ut.

Vid denna inställning kan också masken Serienummer: @ väljas i listan för att få en inledande ledtext innan serienumren radas upp.

Utskrifter Administration - Produktetiketter

Följande har tillkommit i samband med utskrift av produktetiketter:

Enhetsantal. Produktens fält för enhetsantal kan nu också väljas in vid design av etiketter. Detta för att t.ex. kunna presentera uppgifter såsom antal per kartong och liknande definierade på produktkortet. Totalt 11 nya kolumner kan väljas in för text, rubriker och föreslagna antal, samt eventuella utländska benämningar angivna för enhetsantalen.

Enbart aktiva produkter. Inaktiva produkter kommer nu att undantas vid utskrift vid utskrift av etiketter som standard. Om etiketter för inaktiva produkter ska skrivas ut avmarkeras alternativet Enbart aktiva produkter.

Utskrifter Administration - Försäljningsstatistik - Säljare

När Försäljningsstatistik skrivs till fil och Excel kommer nu också ansvarig säljare på kunden att inkluderas i filen tillsammans med kundgrupp och övriga uppgifter. Använd kolumnen t.ex. för att sortera varje säljares kunder och kanske även jämföra med en tidigare period, t.ex. i föregående år om periodstatistik över flera år till Excel utförs.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok

Följande möjligheter har tillkommit i rapporten Huvudbok:

Summera ej bokförd reskontra. Om Summerad per dag används för att skapa verifikation vid integration till bokföringen, kan nu också ej bokförd reskontra summeras på samma sätt.

Detta betyder att transaktionerna visas på bank eller checkräkningskonto med motsvarande summering, oavsett om de ännu har integrerats med bokföringen eller inte. Summeringen per dag gör det då också lättare att följa kontoutdraget från banken som ofta är specificerat per dag.

Om alternativet väljs kommer betalningstransaktioner i huvudboken att visas i komprimerat läge, där antal fakturor visas i kolumnen Text, snarare än specifika internummer och namn.

Valet kommer då också att sparas och föreslås nästa gång rapporten körs, samt även användas när huvudbok öppnas direkt från länk vid utskrift till bildskärm.

Summa antal. Som ett komplement till att välja in kolumnen Saldo antal som redovisar det löpande saldot, kommer nu också summan av ingående antal att skrivas ut i rapportens avslutande summarad.

Antal i verifikationsraderna summeras alltså då på samma sätt som debet och kredit om också kolumnen Antal har valts in i rapporten t.ex. om Valutakonto vid kontering används. Om huvudboken tas ut för ett enskilt valutakonto kan summan användas vid avstämning av konton för t.ex. EUR och DKK.

Push-tekniken - Körningar i batch

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas med hjälp av Push-tekniken.

 

När en anpassning sköter schemaläggningen externt mot Winbas via Push för olika typer av batcher, kan kommandon för olika typer av körningar användas. Programmet kan då t.ex. ligga på en server mot en Winbas-instans och vid olika tidpunkter nattetid skicka kommandon.

Fakturering. Följande kommandon har tillkommit för att utföra fakturering av kundorder:

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<wbfakt>

SQL

<wbfakt>

Startar processen Fakturering.

<wbsamfakt>

SQL

<wbsamfakt>

Körning av Samfakturering med order märkta för samfakturering.

Statistik. För körningar med avseende på statistik kan följande kommandon användas av det anropande programmet.

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<wbstatistik>

Y

</wbstatistik>

Återskapa statistik utförs för innevarande år (Y) eller annat specificerat år.

<wbkontroll>

K,L,P

</wbkontroll>

Kontroll av Kunder, Leverantörer & Produkter, eller t.ex. bara kontroll av kund om parametern enbart innehåller enbart innehåller K.

För ytterligare detaljer se avsnittet:

Innehåll


Nyheter version 2017-12-01

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp