Utskrifter Administration - Upparbetad tid

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Upparbetad tid är en rapport som kan skrivas ut på olika nivåer och visar händelser som skett i samband med registrering av tid eller fakturering i samband med projektuppföljning.

Villkor

 

Följande villkorsalternativ kan användas vid utskrift av Upparbetad tid, dessa villkor återfinns under fliken Villkor.

Upparbetad tid innebär att kostnadstransaktioner registrerade i Tidrapporter inkluderas i listan. Dessa transaktioner är märkta med K i fältet K/I om detta väljs in i skärmlistan för Tidrapporter.

Fakturerad tid tar enbart med intäktstransaktioner (I), skapade i samband med fakturering av tidstransaktioner från Vidaredebitera tid.

Uppdelad per anställd utför en uppdelning av utskriften med en ny sida för varje anställd.

Utskriftsnivå

Anställd. Eftersom utskriften utgörs av alla anställda i urvalet med transaktioner för dessa, visas transaktioner per respektive anställd som standard. Varje sektion innehåller då den anställdes nummer och namn, transaktioner registrerade på den anställde och summa per anställd.

Kund innebär att varje sektion istället innehåller kundens nummer och namn från kundregistret som rubrik, transaktioner på projekt där kunden är registrerad och summa per kund.

Huvudprojekt kommer att sammanställa underliggande projekt och transaktioner för dessa. Varje sektion rubriceras med huvudprojektets nummer och namn och avslutas med summa per huvudprojekt.

Projekt innebär istället att varje sektion innehåller projektets, eller delprojektets nummer och namn från Projektregistret som rubrik, transaktioner där projektet är registrerat och summa per varje enskilt projekt.

Utskriftsnivå debiteringskod

Debiteringskod innebär att om varje rad som skrivs ut på listan är summerad per debiteringskod. Alla transaktioner med samma debiteringskod inom segmentet kommer att slås ihop och på så sätt bidra till en mer kortfattad utskrift.

Specificerad tar med alla ingående transaktioner på radnivå. Utskriften blir i detta fall detaljerad och omfattande.

Exempel

Figuren visar utskriftsnivå per Anställd och avsnittet inleds då med nummer och namn på den anställde.

Vidare följer transaktioner, i detta fall specificerade för den anställde i projektet. Hade utskriftsnivån för debiteringskod istället varit Debiteringskod hade listan summerat vissa av raderna.

Om avsnittet innehåller någon transaktion där projektets betalningssätt är Fast pris och transaktionen i tidrapporten är märkt med Separatdebiteras kommer summor för dessa transaktioners intäkt och kostnad att visas efter avsnittet.

Om kolumnen Kostnad väljs in kommer denna att innehålla produkten av antal multiplicerat med ákostnad beroende på utskriftsnivå. Vid avsnittets slut visas då även summa för denna kolumn.

Urval

 

Följande urval kan göras under fliken Urval, anges inget urval skrivs all upparbetad tid ut enligt standardförslag.

Anst.nummer

De ingående transaktionerna begränsas genom angivelse av Anställd. Enbart transaktioner med anställda inom intervallet kommer att skrivas ut

Kund

Intervallet för de kunder som finns angivna på projekt, där projektet är registrerat på transaktionen. Använd söklistan för att ange en specifik kund.

Huvudprojekt

För att inkludera underliggande delprojekt som har ett huvudprojekt registrerat, kan ett intervall för huvudprojekt anges, baserat på det i transaktionen registrerade projektets huvudprojekt.

Projekt

Projekt kan anges i intervall för att begränsa utskriften med hänsyn till projekt registrerade på transaktioner. Använd sökregistret för att ange ett specifikt projekt.

Debiteringskod

Intervallet för de Debiteringskoder som ingår i registrerade tidstransaktioner.

Datum

Transaktionerna kan även begränsas genom angivelse av datum, som då enbart tar med tidstransaktioner från Vidaredebitera tid inom det angivna datumintervallet.

 

 

  Urval Villkor Urval