Version 2017-09-20

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2017-09-20.

 

Version 2017-09-20

Version 2017-09-20

Order / faktura - Söklista för säljare

När söklistan öppnas från orderfönstret är det möjligt att bara visa order för den ordertyp som för tillfället är vald. Genom att växla till alternativet Visa enbart säljare, kan listan istället begränsas till inloggad användares order. Listan kommer då enbart att visa de order där användaren är registrerad som säljare.

 

Använd knappen Pil-ner till höger om kryssrutan nere i söklistans statusrad för att växla vy.

På motsvarande sätt är det också möjligt att växla vyn med kundorder för den inloggade användaren även i Kassa.

Försäljning - Ändring av kostnad enbart med WB-rättigheter

Utöver ordinarie regelverk för ändring av transaktionens kostnad vid försäljning, kan ändringar av kostnad vid registrering av kundorder nu styras till administratörsnivå.

Om inställningen används och produkten inte är märkt med Kostnad från produkt, kan alltså inloggad användare med WB-rättigheter ändra föreslagen kostnad, men övriga användare kan då alltså inte påverka den.

Specialprislistor - Transaktioner

Följande har tillkommit i specialprislistans transaktionssida gällande markering av rader i skärmlistan:

Markera alla. Alternativet Markera alla gör det möjligt att enkelt markera alla transaktioner i en specialprislista t.ex. för borttagning. Snabbtangenterna Ctrl+A markerar på samma sätt alla rader i listan från tangentbordet.

Markera och spara. Om flera rader är markerade i listan finns möjlighet att ändra egenskaper på alla transaktioner samtidigt. Som ett komplement till att ändra t.ex. Föreslå spärra kvantitetsrabatt i specialprislistans huvud och därmed samtidigt ändra ingående transaktioner, kan då istället enbart vissa transaktioner först markeras och därefter ändras och sparas.

Kunder - Offererat och Ordervärde

I nedre delen av kundfönstrets huvudsida finns nu ackumulerat värde av offerter och inneliggande order på samma sätt som tidigare för ackumulerad försäljning.

 

Värdet är alltså i princip en summering av nettot i respektive lista som visar t.ex. offerter och inneliggande order vid sidan om statistiken.

Vid kontakten med kunden indikeras då att det ligger ej fakturerade order och den korresponderande söklistan kan öppnas för att se ytterligare detaljer.

Kunder - E-mailadresser för blanketter

Följande finns med för att underlätta registrering av adresser för blanketter i kundbilden:

Synliga adresser. Antalet synliga individuella e-mailadresser för försäljningsblanketter har nu ökats för att undvika att behöva använda rullningslisten till de vanligaste adresserna.

Bläddra med Enter. Dessutom är det nu lättare att bläddra mellan adresserna med returtangenten och behovet av att rulla ner med musknappen minskas därmed också vid registrering.

Inställningar E-Blanketter - Internkopia vid kravbrev på mail

På samma sätt som för övriga blanketter, är det nu också möjligt att ange att en kopia ska skickas till en intern adress när blanketten Krav / kontoutdrag skickas via e-mail. Funktionen gör det möjligt att ställa in adressen till den avdelning som hanterar kravbreven.

Inställningar för e-mail - Alternativet TLS för SMTP-server

I och med denna version kan alternativet TLS (Transport Layer Security) anges i de fall SMPT-server används och e-mail skickas med alternativet Windows i Inställningar för e-mail. Detta då också om den mottagande SMPT-servern stöder protokollet för krypterad information mellan systemen.

Inställningen TLS kan t.ex. aktiveras när Office 365 ska användas tillsammans med SMTP-funktionen (smtp.office365.com) och den rekommenderade porten 587.

Leverantörer - Fler signaturer för attestering

Utöver huvudsignaturen för attestering av leverantörens fakturor, är det nu också möjligt att välja in ytterligare signaturer för attestering.

Signaturer för de användare som finns registrerade kommer sedan också att föreslås vid registrering av leverantörsfakturor från leverantören.

 

Genom att välja in kolumnen Att.sign i söklistan med leverantörer är det också möjligt att direkt se i listan vilka användare som attesterar fakturor från leverantören.

 

Registrering av leverantörsfakturor - Listan med inleveranser

I de fall Inleveransbokföring används för att boka av inleveranser mot leverantörsfakturor kan nu listan med inleveranser anpassas med några nya kolumner.

Bestnr. Utöver inleveransens nummer kan kolumnen Bestnr väljas in. Kolumnen visar då en eller flera tidigare beställningar kopplade till inleveransen.

Valuta avser inleveransens valuta vilket också normalt är den valuta som fakturan är ställd i.

Belopp är det totala utländska beloppet och kompletterar då kolumnen Belopp SEK som avser det omräknade beloppet. Välj in kolumnen när inleveranser ofta sker i utrikes valuta och fakturans belopp då lättare kan jämföras med leveransens totala belopp.

Tilläggen gäller även motsvarande vyer som kan visas från Leverantörer.

Produkter - Bilder och dokument

Följande har tillkommit för att underlätta registrering av bilder och andra dokument på produktkortet.

Föreslå mapp. Som ett komplement till tidigare rubriker och filter för dokumentformat, kan nu också en standardsökväg anges för varje filtyp. Denna kan användas när olika typer filer är placerade i olika mappar. Den aktuella mappen kommer automatiskt att föreslås i dialogen, vilket då underlättar valet då man inte behöver bläddra fram till mappen i filsystemet.

Dra in och släpp. Om man istället väljer att ha utforskaren vid sidan av Winbas, kan en fil markeras och dras in över textfältet med sökvägen till bilden. När bilden eller dokumentet har släppts visas automatiskt sökväg och filnamn i fältet och kan därefter sparas.

Produkter - Leverantörspriser - Huvudleverantör

Den huvudleverantör som finns angiven på produktkortet kan nu också visas ikryssad i fönstret Leverantörspriser när leverantören väljs i listan. Genom att anpassa kolumnerna för skärmlistan kan kolumnen Huvudlev väljas in för att lättare kunna se vilken leverantör som är huvudleverantör när många leverantörer förekommer på samma produkt.

Produkter - Specialprislistor - Förändringsdatum

I vyn med specialprislistor där produkten ingår visas nu också Förändringsdatum för transaktionen i prislistan som en kolumn.

 

Uppgiften indikerar då hur gamla priserna är som finns registrerade i respektive prislista.

Produkter - Struktur - Import av struktur

Som ett komplement till att kopiera tidigare befintliga strukturer kan nu också strukturer importeras, t.ex. från externa program. Använd funktionen för att underlätta uppbyggnaden av strukturen när den kan bestå av beståndsdelar t.ex. från ett CAD-system med möjligheter till exportering av registrerade komponenter.

För ytterligare information om funktionen se avsnittet:

Analysera lagersaldon - Lagerplatser

Funktionen Analysera lagersaldon har nu förbättrats i de fall lagerplatser används i företaget. Analysen kommer nu att bearbeta alla produkter och lagerplatser i statistiken oavsett om inventering tidigare har skett. Dialogen specificerar då varje produkt med respektive lagerplats och lagersaldo tillsammans med det statistiska antalet.

 

Analysen utförs på grundval av lagerplatsens antal vid eventuell inventering och efterföljande tillägg och avdrag vid inleveranser och utleveranser registrerade i statistiken. Om ingen inventering finns utgör enbart inleveranser och utleveranser underlaget för det framräknade saldot.

Beställningsunderlag - Föregående leverantör med Enter

Normalt redigeras tidigare underlag skapat från t.ex. kundorder eller Beställningsförslag. När nya rader istället ska läggas till underlaget kan Enter (Retur) tryckas för att välja den leverantör som användes senast. Tryck alltså bara Enter när flera nya rader ska registreras till en och samma leverantör i Beställningsunderlag.

Utskrifter Administration - Periodstatistik över flera år

Vanligen inkluderar rapporterna för periodstatistik 12 kolumner för årets månader som får plats i en liggande A4 tillsammans med övriga kolumner.

Utskrift till fil. Om rapporterna skrivs till Excel kommer nu alla perioder i intervallet att upptas i rapporten. T.ex. 24 perioder om innevarande år och föregående år samtidigt väljs som intervall.

Fr.o.m. period

T.o.m. period

201601

201712 

Två hela år skrivs till Excel.

På detta sätt kan jämförelser eller vidare summeringar göras baserat på motsvarande perioder tidigare år t.ex. i försäljningsstatistik. Följande rapporter baserade på periodstatistik kan då inkludera flera perioder vid utskrift till fil och Excel:

Ett större antal perioder kan också lämpa sig bättre som utskrift till Excel i de fall veckoperioder används och redovisade perioder alltså blir fler.

Utskrifter Administration - Produkttransaktioner

På motsvarande sätt som för transaktionens radsumma, kommer nu också summeringar att visas för transaktionens antal i rapporten. Summering sker då per produktgrupp och totalt för rapporten beroende på urval och vilken transaktionstyp som har valts för utskrift.

Utskrifter Administration - Blanketter - Statistiknr i struktur

När statistiknummer finns designat på en blankett, kommer nu också statistiknummer på eventuella ingående strukturdetaljer att skrivas ut på blanketten. Detta alltså på samma sätt och i samma position som uppgiften är designad för själva huvudprodukten.

För ytterligare information om strukturer i blanketter se följande avsnitt:

Utskrifter Administration - Utbetalningar Utrikes

På samma sätt som vid utlandsbetalningar via fil som t.ex. Telebankgiro Utrikes, kommer nu också summa utrikes i respektive valuta att redovisas i listan Utrikes. Tillsammans med Utrikes hash total ger rapporten alltså en överblick över enskilda summor av alla valutor som ingår i listan även när filöverföring via Telebankgiro inte används.

 

Summorna är kopplade till kolumnen Att betala som redovisar det utländska beloppet.

Utskrifter Bokföring - Verifikationslista - Sortering per datum

Normalt skrivs rapporten Verifikationslista sorterad på serie och verifikationsnummer. Genom att växla till alternativet Sortering per datum kan rapporten istället sorteras i datumordning när flera verifikationer under en period skrivs ut.
Sorteringen blir då i första hand på datum, och därefter på serie och nummer när flera verifikat förekommer samma dag.

Winbas Kontroll - Kontroll av filstorlek för databas

I de fall Access-databaser används kommer nu en varning att visas om storleken närmar sig den övre gränsen för filstorleken på 2 GB. Varningen visas då i samband med övriga kontroller vid uppstart och då enbart för administratörer. Om varningen visas bör åtgärder vidtas, såsom att köra Ta bort statistik och Komprimera databas.

Innehåll


Nyheter version 2017-05-17

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp