Version 2017-12-01

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2017-12-01.

 

Version 2017-12-01 

Version 2017-12-01

Anpassa rader och villkor - Systemdatum som variabel

Systemdatum. När rader i en skärmlista anpassas med viss färg kan variabeln <sysdat> användas för att löpande gälla som systemdatum i jämförelser mot datumfält.

Variabeln kan också användas för kolumner som innehåller leveranstid. Använd variabeln t.ex. för att sätta röd färg när offerters giltighetstid, fakturors förfallodatum eller orders leveranstid har passerat.

 

Systemdatum minus dagar. Variabeln kan även användas tillsammans med ett konstant antal dagar. T.ex. kan Senaste köpdatum mindre än <sysdat>-365 användas i söklistan med leverantörer för att gråmarkera de leverantörer där inköp inte har skett under det senaste året.

Systemdatum plus dagar. På samma sätt kan ett antal dagar adderas till dagens datum för att lättare kunna bevaka kommande händelser. T.ex. kan <sysdat>+5 mindre än eller lika med Leveranstid användas för att indikera leveranser de kommande fem dagarna.

Synkronisering från andra fönster

Följande har tillkommit när synkronisering från andra fönster används:

Justering av Statistik. Synkronisering av aktiv produkt, kund eller leverantör kommer nu också göras i samband med Justering av statistik. D.v.s. när produkten har valts för justering, visas den också i produktkortet och när en försäljningsrad väljs visas också kunden om fönstret Kunder är öppet.

Order - Transaktioner - Struktur. Synkronisering av produktfönstret kan på samma sätt också göras från en strukturdetalj vid försäljning i t.ex. Order / faktura. Detsamma gäller också produkter som ligger i en struktur vid t.ex. Beställning.

Kundinbetalningar - Inläsning av inbetalningar

Rapporten Bearbetade inbetalningar som visas efter inläsningen har nu fått ytterligare en möjlig anmärkning i samband med inläsning av betalningsfil t.ex. av typen BgMax. Anmärkningen kommer att visas när kunden har gjort en dubbel inbetalning av samma faktura.

Anmärkning

Betydelse

Fakturan ligger redan för betalning.

En dubbel betalning har gjorts av kunden och fakturan ligger redan för betalning med samma fakturanummer och belopp.

Leverantörer - Betalningsförslag

Följande har tillkommit runt funktionen Betalningsförslag vid betalning av leverantörsfakturor:

Utskrift till Bildskärm. Som en komplettering till den tidigare möjligheten till direktutskrift till inställd skrivare såsom standardskrivare eller PDF-skrivare, kan betalningsförslaget nu också granskas på bildskärm direkt från registreringsfönstret.
Använd granskningen också t.ex. när rapporten ska mailas eller liknande. Detta innebär alltså att man slipper att gå omvägen via Utskrifter Administration för att komma åt funktionerna kring granskningen på bildskärm.

Rapporten. På samma sätt som att bankgiro / plusgiro visas tillsammans med leverantörens namn, visas nu också registrerade bankuppgifter vid utlandsbetalning i rapporten Betalningsförslag. Detta ger möjlighet att kontrollera leverantörens registrerade uppgifter mot fakturan innan betalning även vid utrikes betalningar.

Betalningsuppgifter saknas. När betalningsförslaget är färdigställt och därefter stängs, utförs nu också en kontroll av registrerade betalningsuppgifter på ingående leverantörer innan filen som skickas till banken skapas.

I förekommande fall kommer då dialogen Betalningsuppgifter saknas att visas på skärmen innan godkännandet av förslaget. Detta ger då möjlighet att först åtgärda de anmärkningar som visas innan förslaget godkänns för betalning.

Möjliga anmärkningar:

Anmärkning

Betydelse

Bankgiro eller Plusgiro behövs för betalning.

Inrikes betalning avses men leverantören har inget registrerat Bankgiro eller Plusgironummer för utbetalning.

BIC och IBAN-nummer för SEPA betalning.

Leverantören omfattas av EES och kvalificerar för SEPA betalning, men BIC och IBAN-nummer saknas på leverantören.

Bankuppgifter saknas för utlandsbetalning.

Uppgifter om utlandsbetalning saknas på leverantören, såsom IBAN eller kontonummer tillsammans med eventuella clearinguppgifter.

Leverantörer - Beställt värde

I nedre delen av leverantörsfönstrets huvudsida finns nu ackumulerat värde av beställningar till leverantören på samma sätt som tidigare för Köpt ackumulerat och Köpt föregående år.

 

Värdet utgör alltså en summering av nettot i listan med beställningar vid sidan om statistiken.

 

Produkter - Leverantörens valuta vid ny produkt

Vid registrering av nya produkter kommer produktens valuta nu att föreslås när leverantören har valts in på produktkortet. Om inköp t.ex. sker i EUR från en leverantör, kommer också EUR föreslås som valuta för inpriset.

Valuta föreslås bara om annan än den som ändå kommer att användas från Förslag vid ny produkt när produkten sparas.

Produkter - Inköpsfaktor / Netto inpris SEK

När en produkt köps i en annan enhet och inköpsfaktor, kommer inköpsfaktorn nu också att påverka uppgiften Netto inpris SEK på produktkortet, samt kostnaden för produkten om lagervärdet är inpris. Detta då alltså tillsammans med inprisets valuta, rabatt, pålägg och eventuella kalkyler.

Använd inköpsfaktor i annan enhet t.ex. när inköp görs i kartong och försäljning sker i styck. Om en kartong t.ex. innehåller 12 och kostar 120 blir inpriset för varje enhet 10. Vid försäljning i styck redovisas alltså kostnaden för själva enheten istället för kartongen om en inköpsfaktor har angivits på produkten.

Produkter - Utpriser - Täckningsgrad

Genom att öka bredden på fönstret Produkter kommer också kolumnen TG % att visas tillsammans med registrerade utpriser 1 till 9 på produkten. Den procentuella täckningsgraden visas också direkt vid förändringar av prisuppgifter i produktkortet för att lättare kunna avgöra effekten av ändringen i förhållande till netto inpris på produkten.

 

Produkter - Alternativa nummer och varianter

Den maximala längden vid registrering av alternativa produktnummer och varianter har ökats från tidigare 30 tecken till nu 50 möjliga tecken. Den ökade längden kan t.ex. behövas när man använder vissa positioner som alternativa namnfält eller andra typer av beskrivningar.

Produkter - Struktur - Nya kolumner i skärmlistan

Följande kolumner har tillkommit i strukturens skärmlista:

Kolumn

Innehåll

Lev.artikelnr

Leverantörens artikelnummer registrerat på strukturdetaljen.

Leverantör

Leverantörens nummer registrerat på produkten.

Söknamn

Leverantörens söknamn angivet i leverantörsregistret.

Använd kolumnerna när strukturen består av komponenter från flera olika leverantörer för att lättare kunna se t.ex. köpta komponenters artikelnummer, t.ex. när listan utgör ett underlag som skickas till Excel.

Specialprislistor - Pålägg mot inpris

I de fall omvänd prissättning används mot vissa typer av kunder, kan nu ett pålägg på inpriset göras istället för att lägga en rabatt på listpriset.

Detta innebär att om alternativet Pålägg väljs i prislistan kommer kundens utpris att vara pålägget mot det aktuella inpriset. Det framräknade priset vid försäljning kommer då att avrundas enligt de inställningar som har gjorts i Avrundning och decimaler.

 

Kolumnen Typ kan också väljas in i skärmlistan och kanske också färgläggas för att lättare kunna se vilken typ av specialprislista det handlar om.

Använd funktionen t.ex. när avtal har tecknats med större företag där överenskommelsen är inpris plus ett visst pålägg. Även vid offentliga upphandlingar kan resultatet vara att man förbinder sig att lägga på en viss procent på inköpspriset.

Pålägget kan läggas på varje enskild produkt, men bör läggas med på gruppnivå med procentsatsen för varje grupp vid stora sortiment där många produkter påverkas i prislistan.

Beställningsunderlag - Import - Lagerplatser

Normalt registreras produktens lagerplats, arbetsgruppens lagerplats eller standard lagerplats i beställningsunderlaget vid import om lagerplatser används. Nu finns också möjlighet att specificera lagerplats i filen som då istället registreras på transaktionen. Använd alternativet t.ex. när beställningsunderlag genereras med handdator.

 

Om filen innehåller lagerplatser, kryssa för att kolumnen också ska registreras vid inläsningen

Projekt - Projektet i fönstrets namnlist

På samma sätt som när t.ex. en kund väljs i Kunder, kommer nu också projektets nummer och namn visas uppe i fönstrets namnlist när det har valts. Detta underlättar identifiering av det aktiva projektet när flera fönster är öppna, eller när fliken F3 - Övrigt har valts på projektet och nummer och namn inte är synliga.

Import SIE4 verifikationer - Ingående balans

Registrera ingående balans är ett alternativ vid import som kompletterar manuell Registrering av ingående balans. Om en fil av typen SIE 4E också innehåller uppgifter om ingående balans, kommer den att registreras som ingående balans i det aktiva räkenskapsåret. Alternativet föreslås inte i dialogen utan får aktiveras manuellt i de fall man väljer att importera ingående balanser.

Enbart transaktioner med ett saldo skilt ifrån noll kommer att registreras. Om alternativet Registrera konton automatiskt är aktiverat, kommer också kontot att registreras i kontoplanen om det finns med ingående balans i filen. Transaktionen kommer då också att tillföras listan Anmärkningar efter Import av SIE4 verifikationer.

Utskrifter Administration - Periodstatistik

Direkt från statistik. Rapporterna för periodstatistik kommer nu att baseras på reskontra och produkttransaktioner istället för som tidigare ackumulerad statistik för respektive rapport.
Detta innebär också att behovet av att köra Återskapa statistik minskar för att få korrekta periodsaldon, t.ex. när externa program registrerar statistik och reskontra, men inte underhåller ackumulerad periodstatistik.

Omsättning vid antal. Normalt grundas omsättning på ackumulerat belopp när sortering eller enbart med omsättning i perioden väljs. Vid utskrift av Produktstatistik finns möjlighet att välja bort belopp och istället visa antal i rapporten.

 

I detta fall kommer omsättning att grundas på det antal som har valts. D.v.s. om enbart Köpt antal har valts, kommer rapporten enbart att visa produkter som har köpts i den valda perioden.

Utskrifter Administration - Blanketter - E-blankett

E-blankett är ett nytt fält i blanketterna som visualiserar regeln som finns angiven på kunden också på själva blanketten om invald i blankettens huvud. Designa in fältet när regler för E-blanketter behöver användas i dokumentet för att kunna läsa ut hur det har skickats, eller kommer att skickas beroende på hur distributionen av blanketterna ser ut i verksamheten.

Säljstöd och Outlook

Följande har tillkommit om kopplingar mellan Säljstöd och Outlook används:

Privata bokningar i Outlook kommer nu också att visas som privata händelser i Kalendern oavsett om en privat kalendertyp har angivits för händelsen i kalendern. En privat händelse kommer då på samma sätt att visas tidsmässigt i andra användares kalendrar, men utan tillhörande texter.

 

Mapp för att spara kontakter kommer nu att hanteras bättre, t.ex. när mappen för att spara kontakter i Outlook ligger i en annan postlåda än den som är standard för användaren.

Fält för kontakter till Outlook. En del mindre justeringar av vilka uppgifter som sparas med en kontakt i Outlook har gjorts i grundinställningar för nya användare. Detta gäller t.ex. koppling till kontaktens Avdelning och detaljer i adress och telefonuppgifter i Outlook. För inställningar kring hur organisationer och kontakter sparas i Säljstöd se avsnittet:

Återställ till standard. Dialogen innehåller nu även en återställningsfunktion som kan användas för att återställa till de fält som är standard. Funktionen kan då också vid behov användas för att byta till den nya uppsättningen standardfält efter uppgradering.

Push - Kassa - Visa kundorder

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas.

 

Vid automatisering av Kassa från externa försystem kommer nu kommandot för att visa en kassaorder i Kassa, <wbkassanr> även att gälla för vanlig kundorder. D.v.s. om ett ordernummer som skickas tillhör en kundorder från Order / faktura, kommer också ordern att visas i kassan för vidare bearbetning. Detta gäller då också kommandot <wbkassabet> som innebär att även betalningsdialogen aktiveras.

På samma sätt kommer också en Serviceorder att visas och eventuellt betalas i kassan om ordernumret ligger i intervallet för serviceorder.

Innehåll


Nyheter version 2017-09-20

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp