Version 2018-03-01

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2018-03-01.

 

Version 2018-03-01

Version 2018-03-01

Registrering av leveranstid - Kalender

På samma sätt som vid registrering av datum, kan kalendern nu också visas vid registrering av leveranstid.

Välj leveranstid via kalendern. Visa kalendern genom att klicka med musen på symbolen pil-ner vid ett fält med leveranstid, alternativt tryck alt+pil-ner eller mellanslag på tangentbordet när markören står i det aktuella fältet.

Konversation Datum / Leveranstid. Beroende på vilket format som används vid registrering av leveranstid, kommer den valda dagen i kalendern att konverteras till formatet. Om leveranstid t.ex. registreras med vecka (ÅÅÅÅVV), registreras veckan där den aktuella dagen ingår.

Försäljning - Leveransadresser

Följande har tillkommit i samband med leveransadresser både gällande registrering på kund samt vid försäljning i t.ex. Order / faktura.

Kunder - Leveransadresser. Telefon och e-mail har tillkommit möjliga för registrering på kundens leveransadresser. Använd fälten vid behov av att telefonnummer och mailadress finns till mottagaren av leveransen när ordern skickas.

Order / faktura - Anpassa leveransadress. Normalt visas namn och adressuppgifter när leveransadressen tas fram på en kundorder. Genom att anpassa leveransadress, kan även referens, telefon och e-mail visas, och även förändras på den enskilda ordern.

Klicka på knappen pil-ner i rubriken för att välja in eller välja bort uppgifter vid redigering av avsnittet. Om flera fält än de som finns i standardutförandet har valts in, visas en rullningslist.

För att undvika att behöva använda rullningslist för att bläddra ner, kan fönstret förändras i höjdled vilket gör att alla valda uppgifter kan visas.

 

Offertregistrering. På motsvarande sätt kan också dessa uppgifter anpassas vid registrering av offert t.ex. för att granskas när kundens fasta leveransadress automatiskt väljs in. Eventuella förändringar kan då också spara med knappen Spara på kund.

Beroende på utseende kommer också knappar för korresponderade funktioner för att t.ex. skicka sms eller e-mail att visas.

 

Kassa - Anpassa kunduppgifter. Genom att använda knappen Anpassa i sektionen längst ner i Kassa, kan även leveransadressens referens, telefon och e-mail visas i sektionen Kund. De fält som inte visas och inte är valda för redigering sparas automatiskt från den föreslagna leveransadressen.

Serviceorder - Fliken leverans har nu kompletterats med uppgift om referens på leveransadressen. Eventuella uppgifter om telefon och mail registrerade på kunden sparas automatiskt och kan vid behov väljas in på t.ex. utlämningskvittot och komplettera befintliga uppgifter om telefon och mail på själva serviceordern.

Blanketter. Tillsammans med som tidigare namn, referens och adressuppgifter kan nu också leveransadressens telefon och e-mail vid behov väljas in på berörda blanketter.

Beställning - Leveransadresser

Motsvarande funktionalitet enligt ovan har också tillkommit i samband med inköp från leverantör.

Företagets leveransadresser. Telefon och e-mail har även tillkommit för registrering på företagets leveransadresser som används vid beställning.

Beställning - Anpassa leveransadress. På samma sätt som på en kundorder enligt ovan kan också beställningens adressuppgifter anpassas med möjlighet att välja in referens, telefon och e-mail i situationer när dessa behöver förändras i det enskilda fallet.

Beställningsunderlag - Direktleverans. Uppgifter registrerade på kundordern kommer då också att registreras när beställningen skapas vid direktleverans till kunden. Om fälten för leveransadress finns invalda på blanketten kommer dessa då också att visas på beställningen.

Försäljning - Moms på Avgift

Inställningen Moms på Avgift avgör om avgiften är momspliktig och beläggs i så fall normalt med moms 1, alltså 25 % för miljöavgifter och liknande. Inställningen har nu kompletterats för att istället kunna ställa in annan moms beroende på hur begreppet Avgift används i verksamheten.

Moms på avgiften kan då t.ex. ställas till moms 2 - 12 %, t.ex. när avgiften är kopplad till olika typer av livsmedel, eller används för att registrera panter där momsen är 12 %.

 

Specialprislistor - TG för Pålägg mot inpris

I de fall omvänd prissättning används mot vissa typer av kunder i specialprislistor, anges normalt ett pålägg på inpriset och täckningsgraden (TG) visas vid sidan om.

Om istället täckningsgraden används för nettoprissättning, kan fältet TG nu öppnas för inmatning. Inmatning föreslår då istället pålägget baserat på angiven täckningsgrad.

 

 

Aktivera inmatning av TG via knappen och uppgiften kan anges i både ordinarie transaktionsrad samt i eventuella kvantitetsbaserade pålägg.

Produkter - Specialprislistor - Skicka till Excel

Vyn med specialprislistor där produkten ingår kan nu också vid behov skickas till Excel.

Högerklicka på listan och välj alternativet för att skicka registrerade transaktioner med produkten i specialprislistor till Excel.

Produktgrupper - Specialprislistor

På samma sätt som tidigare för produkter, kan nu specialprislistor visas med utgångspunkt från produktgruppen. Alla transaktioner i specialprislistor där produktgruppen ingår tas fram direkt ifrån fönstrets statusrad där också antalet förekomster visas.

Detta innebär att man direkt från gruppen kan se i vilka specialprislistor rabatter finns registrerade. Funktionen ger även möjlighet att ändra registrerade rabatter.

 

Prisgrupper. I de fall Prisgrupper istället används, återfinns samma funktionalitet för att kunna se i vilka specialprislistor prisgruppen finns.

Skicka till Excel. På motsvarande sätt som för produkten enligt ovan, kan även vyn med specialprislistor där gruppen ingår också vid behov skickas till Excel.

Produkter - Leverantörspriser - Import av kvantiteter

Vid import av priser för alternativa leverantörer kan nu även kvantitetsbaserade priser och rabatter läggas till filen.

I detta fall grupperas Kvantitet, Inpris och Rabatt beroende på hur många kvantiteter som ska importeras på varje transaktion. För vidare information om filens utseende se avsnittet:

 

Produkter - Lagerplacering på lagerplatser - Ökad längd

Den möjliga längden för antal tecken som kan registreras i Lagerplacering på lagerplats eller batch har nu ökats från 30 till 100 tecken. Detta innebär att produkten kan ha ett större antal placeringar på varje plats.

Den ökade längden används främst av automatiserade processer som registrerar och använder begreppet såsom program för lagerplock. Ett större antal placeringar kan då t.ex. behövas vid lagringsbrist och där tillfälliga buffertlager används.

Beställningsunderlag - Synkronisering av leverantör och produkt

Synkronisering av leverantör och produkt kan nu också göras från Beställningsunderlag för att lättare samtidigt kunna stämma av leverantörens uppgifter, eller för att automatiskt visa detaljer på produkten om produktkortet är öppnat.

Söklista kunder - Mailadresser för blanketter

När individuella e-mailadresser för varje försäljningsblankett finns angivna på kunden kan dessa nu också väljas in i söklistan för kunder.

Genom att välja in kolumnen E-mail blanketter ges en överblick i söklistan över vilka mailadresser som ligger på kunderna.

 

Faktura-attest - Faktura attesteras av annan användare

Om flera signaturer används för attestering kommer nu en varning att visas i när en annan av användarna håller på med attestering av samma faktura. Varningen visas då för övriga användare som väljer fakturan när den som attestera registrerar sin kontering, kanske också med pågående uppdelning av eventuella delbelopp på olika kostnadskonton.

Varningen visas då när motkontering på attestkonto sker, och används inte vid s.k. Gruppattest. Detta främst för att undvika konflikter i enskilda konteringar när flera olika användare ska attestera en och samma faktura.

Kontoplan - Enhet för registrering av antal

Istället för att använda inställningen Använd antal vid kontering, kan registrering av antal på enskilda konton göras. Till skillnad från den generella inställningen kommer då registrering av antal enbart att aktiveras vid registrering på bestämda konton märkta för antal.

Enhet vid antal anges då på kontot för att aktivera registrering av antal. Enheten som anges kommer då också att visas i samband med kontering, såsom t.ex. liter bensin eller kWh elektricitet.

Knappen pil-ner används för att visa tidigare använda enheter i kontoplanen för att underlätta registrering när samma enhet förekommer på flera konton.

 

Registrering av verifikationer - Direktutskrift

Vanligen sker utskrift av verifikatet när sista raden sparas i samband med den efterföljande dialogen som visas när saldot är noll. Om en registrerad verifikation tas fram på skärmen, kan nu den också skrivas ut genom att högerklicka på skärmlistan och välja alternativet Direktutskrift Verifikation.

I detta sammanhang är det också möjligt att vid behov istället visa rapporten på bildskärm.

På samma sätt är det också möjligt att välja utskrift till bildskärm istället för skrivare i den efterföljande dialogen när saldot är noll.

 

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

 

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.

Användare och rättigheter - Utskrift av enskild blankett

Utskrift av enskild blankett är en ny rättighet som oavsett andra rättigheter och ger användaren generell tillgång till direktutskrift av blanketter såsom kundorder eller faktura, t.ex. genom att högerklicka i söklista fakturor.
Detta kan då innebära att användaren har rättighet till kundkortet och kan skriva ut en enskild faktura, men saknar rättigheten för att skriva ut en mängd fakturor från Utskrifter Administration.

Rättigheten gäller då t.ex. också utskrift av en enskild order t.ex. vid direktutskrift från Order / faktura så länge övriga rättigheter finns för tillgång till funktionen.

Utskrifter Administration - Blanketter

Utöver kompletterande uppgifter om leveransadress beskrivna enligt ovan, har följande tillkommit vid design av blanketter:

Kund kommentar. Fältet kommentar på kunden används oftast för internt bruk, men är nu också möjligt välja in på blanketternas sidhuvud. Välj in fältet Kund kommentar t.ex. på plocksedel när kommentaren innehåller information till lagret om t.ex. paketering eller liknande som berör kunden, och försäljningstexten kanske är reserverad för order och faktura.

Designen innehåller då också samma möjligheter som blankettens ordinarie kommentar (försäljningstext) vad gäller själva utseendet på blanketten såsom uppdelning i kolumner.

Vår referens används normalt i blankettens sidhuvud och är tidigare också möjlig att välja in på fakturans sidfot. Uppgiften kan nu även väljas in i blankettens sidfot på t.ex. en offert eller kundorder. Använd fältet t.ex. för att "underteckna" offert eller annan blankett kanske med ett speciellt typsnitt.

Telefon och e-mail. På samma sätt kan Vår referens, telefon och e-mail även i blankettens sidfot där Vår referens har tillkommit. Uppgifterna för referensen finns då registrerade på användaren i Användare och rättigheter.

Rabattbelopp. Rabatt på raden omräknat från procent till belopp i orderns valuta om registrering av rabatt i procent används. Använd fältet t.ex. på Faktura tillsammans med de vanliga fälten Ápris och Summa när rabatten ska specificeras i kronor, snarare än som en procentsats.

Utskrifter Administration - Blanketter - Serienummer

Om flera serienummer finns på en och samma transaktionsrad på t.ex. en följesedel eller faktura, skrivs dessa normalt i flera kolumner vars antal bestäms av bredd, storlek och teckensnitt. Via fältets egenskaper är det nu möjligt att bestämma att flera serienummer istället ska skrivas separerade med komma på samma rad.

Löpande separerade på samma rad betyder att flera serienummer skrivs på samma rad separerade med komma. Om raden tar slut i högermarginalen påbörjas en ny rad med resterande serienummer, ungefär som när en kommentar skrivs ut.

Vid denna inställning kan också masken Serienummer: @ väljas i listan för att få en inledande ledtext innan serienumren radas upp.

Utskrifter Administration - Produktetiketter

Följande har tillkommit i samband med utskrift av produktetiketter:

Enhetsantal. Produktens fält för enhetsantal kan nu också väljas in vid design av etiketter. Detta för att t.ex. kunna presentera uppgifter såsom antal per kartong och liknande definierade på produktkortet. Totalt 11 nya kolumner kan väljas in för text, rubriker och föreslagna antal, samt eventuella utländska benämningar angivna för enhetsantalen.

Enbart aktiva produkter. Inaktiva produkter kommer nu att undantas vid utskrift vid utskrift av etiketter som standard. Om etiketter för inaktiva produkter ska skrivas ut avmarkeras alternativet Enbart aktiva produkter.

Utskrifter Administration - Försäljningsstatistik - Säljare

När Försäljningsstatistik skrivs till fil och Excel kommer nu också ansvarig säljare på kunden att inkluderas i filen tillsammans med kundgrupp och övriga uppgifter. Använd kolumnen t.ex. för att sortera varje säljares kunder och kanske även jämföra med en tidigare period, t.ex. i föregående år om periodstatistik över flera år till Excel utförs.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok

Följande möjligheter har tillkommit i rapporten Huvudbok:

Summera ej bokförd reskontra. Om Summerad per dag används för att skapa verifikation vid integration till bokföringen, kan nu också ej bokförd reskontra summeras på samma sätt.

Detta betyder att transaktionerna visas på bank eller checkräkningskonto med motsvarande summering, oavsett om de ännu har integrerats med bokföringen eller inte. Summeringen per dag gör det då också lättare att följa kontoutdraget från banken som ofta är specificerat per dag.

Om alternativet väljs kommer betalningstransaktioner i huvudboken att visas i komprimerat läge, där antal fakturor visas i kolumnen Text, snarare än specifika internummer och namn.

Valet kommer då också att sparas och föreslås nästa gång rapporten körs, samt även användas när huvudbok öppnas direkt från länk vid utskrift till bildskärm.

Summa antal. Som ett komplement till att välja in kolumnen Saldo antal som redovisar det löpande saldot, kommer nu också summan av ingående antal att skrivas ut i rapportens avslutande summarad.

Antal i verifikationsraderna summeras alltså då på samma sätt som debet och kredit om också kolumnen Antal har valts in i rapporten t.ex. om Valutakonto vid kontering används. Om huvudboken tas ut för ett enskilt valutakonto kan summan användas vid avstämning av konton för t.ex. EUR och DKK.

Push-tekniken - Körningar i batch

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas med hjälp av Push-tekniken.

 

När en anpassning sköter schemaläggningen externt mot Winbas via Push för olika typer av batcher, kan kommandon för olika typer av körningar användas. Programmet kan då t.ex. ligga på en server mot en Winbas-instans och vid olika tidpunkter nattetid skicka kommandon.

Fakturering. Följande kommandon har tillkommit för att utföra fakturering av kundorder:

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<wbfakt>

SQL

<wbfakt>

Startar processen Fakturering.

<wbsamfakt>

SQL

<wbsamfakt>

Körning av Samfakturering med order märkta för samfakturering.

Statistik. För körningar med avseende på statistik kan följande kommandon användas av det anropande programmet.

Starttag

Data

Sluttag

Beskrivning

<wbstatistik>

Y

</wbstatistik>

Återskapa statistik utförs för innevarande år (Y) eller annat specificerat år.

<wbkontroll>

K,L,P

</wbkontroll>

Kontroll av Kunder, Leverantörer & Produkter, eller t.ex. bara kontroll av kund om parametern enbart innehåller enbart innehåller K.

För ytterligare detaljer se avsnittet:

Innehåll


Nyheter version 2017-12-01

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp