Version 2018-06-01

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2018-06-01.

 

Version 2018-06-01

Version 2018-06-01

Offertregistrering - Transaktioner - Förhandsgranska offert

Istället för att gå ur offertens transaktionsbild och granska den på bildskärm via direktutskriften på framsidan, kan förhandsgranskningen nu göras direkt från transaktionsfönstret. På detta sätt undviker man att växla mellan fönstren när granskning ska mellan olika ändringar i offertens rader.

Högerklicka på skärmlistan och välj alternativet i menyn.

På samma sätt kan också en orderbekräftelse i Order / faktura förhandsgranskas från transaktionssidan under registrering.

Offertregistrering - Fråga om prisuppdatering av befintlig offert

På samma sätt som vid registrering av kundorder, kan nu också kontroll av priser jämfört med dagens prislista även göras mot tidigare registrerad offert. Om offerten innehåller priser som berörs, visas en dialog som erbjuder ändring till de dagsaktuella priserna, d.v.s. de priser som hade föreslagits om offerten hade registrerats nu istället för tidigare.

Inställningen Fråga om prisuppdatering av befintlig offert görs också på motsvarande sätt i avsnittet:

Offertregistrering - Föreslå offert giltig t.o.m. datum

Via inställningen Föreslå offert giltig t.o.m. datum plus antal dagar är det möjligt att ange ett visst antal dagar som standard för att automatiskt föreslå en giltighetstid vid registrering av ny offert.

Använd inställningen för att t.ex. alltid sätta 30 dagars giltighetstid på alla offerter och föreslaget datum kan därefter förändras i det enskilda fallet.

Produkter - Offererat antal - Enbart giltiga offerter

Som standard ligger alla registrerade inneliggande offerter till grund för det offererade antalet som visas på t.ex. produktkortet. Detta är nu möjligt att istället begränsa till offerter som har en giltighetstid t.o.m. dagens datum.

När listan med offerter har öppnats kan knappen Pil-ner i statusraden användas för att välja alternativet Enbart giltiga offerter. Alternativet kommer då att påverka både antal offerter som visas i listan, samt även det offererade antalet som visas på produkten.

Order / faktura - Transaktioner - Struktur

Vid behov finns nu möjlighet att justera den föreslagna kostnaden för detaljen i strukturen på kundordern. Ändringen kommer då i sin tur att påverka den totala kostnaden för orderraden. Om Statistik på detaljnivå används kommer också en förändring att påverka kostnaden registrerad för detaljen i statistiken för produkten.

För att justeringar ska kunna göras krävs också att inställningen Kostnad syns och ändras i inställningar för order är aktiverad samt att Kostnad från produkt inte är aktiverad på produkten. Registrering av kostnad kan då också t.ex. gälla ej prissatta produkter som väljs in för nyregistrering i den enskilda strukturen.

Order / faktura - Kopiera order - Batchnummer

I de fall batcher används sätts normalt ett standardbegrepp som EB, Ej batch eller liknande på orderrader som ännu inte tilldelats ett batchnummer. Vid kopiering av en tidigare order eller faktura visas nu dialogen Batchnummer vid ny order. Dialogen föreslår standardbegreppet och en annat begrepp som också kan väljas i listan.

Angivet batchnummer i dialogen kommer då att användas på orderns ingående rader och eventuella strukturdetaljer. Notera även att batchbegreppet också alltid kan ändras i efterhand genom att markera en eller flera rader.

Behåll befintliga batchnummer. Om man av olika skäl istället önskar att behålla de tidigare batcherna väljs alternativet Behåll befintliga batchnummer, och inga förändringar kommer då att göras på den nya ordern.

Order / faktura - Transaktioner - Kopiera till nya rader

Som en komplettering till att kopiera en hel order kan nu rader också kopieras inom en order. Genom att först markera en eller flera rader i orderns transaktionssida, kan dessa sedan kopieras till motsvarande antal nya rader.

Efter att raderna har valts, högerklicka på listan och välj alternativet Kopiera markerade till nya rader.

Kopiering kan på samma sätt också utföras i samband med Offertregistrering.

Prisrapport - Lägg till produkt vid försäljning

På samma sätt som t.ex. vid funktionen Kunder köper även kan nu också en produkt väljas in från Prisrapport till Kassa eller en öppen offert eller order. Produkten kan då t.ex. vara en tidigare såld produkt till kunden från fliken Sålda produkter.

Knappen Lägg till visas nere i hörnet i fönstrets statusrad när en produkt har valts och en försäljningsfunktion samtidigt är öppen. När knappen väljs kommer produkten att föreslås för registrering i fönstret.

 

Fönstret Kassa är öppet samtidigt
som en produkt väljs i Prisrapport.

Dra och släpp produkten från listan i prisrapport till t.ex. Kassa-fönstret eller orderns transaktionssida för att lägga in produkten för registrering.

Beställning - Transaktioner - Kvantiteter

Om det finns definierade kvantitetsbaserade priser och rabatter vid inköp från leverantör kommer detta nu också att indikeras vid registrering av produkten i beställning. I detta läge är det då möjligt att öka upp antalet för att kanske lägga på lager i de fall där det passar.

Symbolen Pil-ner visas vid beställt antal när det finns underliggande kvantiteter. Genom att klicka på symbolen eller använda tangenterna Alt+Pil-ner visas en lista över tillgängliga kvantiteter.
I listan är det också möjligt att välja en kvantitet och samtidigt växla det föreslagna priset.

 

Beställningsunderlag. På motsvarande sätt finns också symbolen vid förekomst av kvantiteter och möjlighet att välja kvantitet när kommande beställningar hanteras i Beställningsunderlag.

Inleverans - Ökat antal batcher på samma rad

Vid leverans av ett stort antal artiklar kan flera batchnummer förekomma av en och samma produkt. I detta fall kan en eventuell uppdelning av raden på flera olika batcher. Den tidigare möjligheten att dela upp på 5 batcher har nu ökats till upp till 20 möjliga uppdelningar av antalet på en och samma rad.

 

Beroende på fönstrets storlek visas en rullningslist till höger för att bläddra mellan raderna.
Tangenten Enter kan också användas för att registrera nästa rad.

 

Inleverans - Slutleverans vid komplett inleverans

Slutleverans vid komplett inleverans är en ny inställning som innebär att Slutleverans kommer att sättas på alla rader när funktionen Komplett inleverans används i samband med Inleverans. Slutleverans innebär alltså att raden anses som fullt levererad även om den inte är det gällande det levererade antalet av produkten.

Om restade beställningar är vanligt förekommande i verksamheten kan inställningen stängas av och Slutleverans kommer då inte att sättas på raderna och eventuella förändringar av antal kan därefter göras på enstaka rader som inte är fullt levererade.

Produkter - Inaktiva produkter vid beställning

Administratören kan nu bestämma om regelverket för hanteringen av inaktiva produkter också ska gälla vid beställning.

Inaktiva gäller även beställning är en inställning som kan kryssas av när inställningar för registrering av inaktiva produkter, och om inaktiva produkter visas i söklista inte ska gälla i funktioner kring inköp såsom Beställning eller Inleverans.
Använd funktionen när produkter i sortimentet inte är permanent inaktiva utan kan löpas in och sedan aktiveras för försäljning t.ex. i samband med inleverans.

Samfakturering - Sortera order på leveranstid

I denna version finns möjlighet att ändra sorteringen på samlingsfakturor till leveranstid istället för den ordinarie sorteringen på ordernummer.

Sorterad på leveranstid kan användas när många ordertyper i olika nummerserier ingår i varje faktura för att få en mer samlad bild över vad som hänt per leveransdag på fakturan.

Övergången till sortering på leveranstid bör då göras efter att fakturerade samlingsfakturor är utskriva då den ingående sorteringen påverkas.

Inställningar projekt - Projekt registreras alltid

Projekt registreras alltid är en inställning som kan användas när Projekt alltid ska anges innan olika typer av transaktioner sparas. Vid inställningen måste då t.ex. kundorder ha ett registrerat projekt, samt konteringar där kontot är märkt för Projektregistrering.

Dialogen Ange projekt. Om inställningen Projekt registreras alltid är aktiverad visas Dialogen Ange projekt om uppgiften saknas och projektet måste då anges innan transaktionen kan sparas.

Projekt - Senaste använda projekt i administrationen

På samma sätt som senaste använda kunder eller kundorder, kan nu också senaste använda projekt visas i en snabbmeny med de sista aktuella projekten där det senast använda projektet visas överst i listan.

 

Senaste använda projekt.

Välj senast bearbetade projekt med symbolen Pil-höger eller tangenterna Alt+Pil-höger i själva projektfönstret, eller t.ex. när projektet ska väljas in på en beställning, offert, kundorder eller annan funktion i avsnittet Administration.

Registrering av leverantörsfakturor - inleveranser - Kurs

Listan med inleveranser. Som en komplettering till tidigare inleveransens valuta och utländskt belopp, kan nu också själva valutakursen väljas in i listan i fall Inleveransbokföring används för att boka av inleveranser. Kolumnen finns även tillgänglig i motsvarande vyer som kan visas från Leverantörer:

Välj inleveransens valutakurs. Vid inköp av utländska leverantörer och betalning i annan valuta föreslås normalt den dagsaktuella valutakursen. I denna version kan symbolen Pil-ner vid kurs användas för att istället välja den angivna inleveransens valutakurs.

Om flera inleveranser registreras på samma leverantörsfaktura kommer snittkursen baserat på värdet av leveranserna att föreslås.

Föreslå alltid inleveransen kurs. Alternativet Föreslå alltid inleveransen kurs innebär att inleveransens kurs automatiskt kommer att föreslås när en inleverans har registrerats på leverantörsfakturan vid i utländsk valuta.

Använd inleveransens valutakurs för att fakturan ska få ett motsvarande värde i SEK som inleveransen har. Beloppen presenteras därefter i rapporten Intrastat med underlag från inleveransen och momsrapport som i sin tur bygger på fakturans registrerade belopp.

Import av externa data - Ändra även befintliga

Normalt används funktionen Import av externa data för att läsa in data till Winbas när systemet ska börja användas.

Ändra även befintliga är ett nytt alternativ i dialogen som innebär att redan befintliga förekomster i t.ex. kundregistret kan ändras baserat på data i filen. Detta kräver då också att kundnummer är relaterat till en kolumn i filen vid överföringen.

Transporter - Åkare / fordon - Direktutskrift - Integration

Vanligen skapas en summerad verifikation per konto baserat på sammandraget i bokföringsjournalen när Bokföring via integration används i samband med direktutskrift och avräkningen på åkare och fordon. Nu är det även möjligt att skapa en mer detaljerad verifikation i samband med integrationen till bokföringen.

Summerad verifikation skapar som tidigare en verifikation summerad per konto och eventuella resultatenheter eller projekt.

Summerad per leverantör innebär samma summering som ovan men då också uppdelat per varje leverantör. Leverantören kommer då också att specificeras i radens text.

Detaljerad verifikation kommer i denna version att vara föreslagen som standard och betyder att varje enskild kontering specificeras för respektive transportsedel. Konteringar som då t.ex. utgörs av leverantörsskuld, kostnad, moms och provision.

Utskrifter Administration - Disponibilitet - Serviceorder

Tillsammans med som tidigare kundorder, beställningar, strukturer och tillverkningsorder kommer nu också ej fakturerade serviceorder att inkluderas i rapporten Disponibilitet.
När produkten ingår i en ej fakturerad serviceorder kommer detta innebära en minskning av det disponibla saldot. Detta alltså också på samma sätt som när Informationslistan Disponibelt antal öppnas för en enskild produkt från produktkortet.

Utskrifter Administration - Inneliggande order - Ordertyp

Normalt föreslås ordertyp 1 vid utskrift av rapporten Inneliggande order. Om t.ex. alternativet Alla typer för att inkludera order oavsett ordertyp vid utskriften istället lämpar sig bäst, kommer detta alternativ att föreslås automatiskt nästa gång rapporten används då det senaste valet av ordertyp i dialogen föreslås.

 

Utskrifter Bokföring - Fördelningar - Enbart med saldo

Rapporten över fördelningar med periodiseringar av intäkter och kostnader kan nu göras med enbart transaktioner som har ett kvarvarande saldo, alltså där fördelat belopp inte uppgår till det belopp som ska fördelas.

Enbart transaktioner med saldo är från början påslagen och innebär att enbart transaktioner utan ett Ej fördelat kvarvarande belopp inte tas med i rapporten. Välj bort alternativet för att skriva ut alla registrerade fördelningar.

Innehåll


Nyheter version 2018-03-01

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp