Version 2019-03-12

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2019-03-12.

 

Version 2019-03-12

   

Version 2019-03-12

Skrivbord

Följande relaterat till Winbas Skrivbord har tillkommit i denna version:

Lägg ut som genväg på skrivbord är en funktion som kan användas från utskriftsmenyerna Administration och Bokföring för att skapa en genväg på skrivbordet till en rapport eller annan utskrift.

Knappen för att skapa genvägen visas till höger om utskriftsparametrarna när en rapport har valts.

 

 

Genvägar till rapporter på Winbas Skrivbord.

Genvägar som skapas automatiskt från utskriftsmenyerna kommer att fyllas på från skrivbordets översta högra hörn.
Genvägen kommer då också att spara de villkor som har valts för utskriften, så att alternativen inte behöver väljas igen efter att genvägen har valts.

I vissa fall sparas också urvalen Fr.o.m. - T.o.m. som t.ex. när Detaljstatistik alltid tas för innevarande månad, kommer perioden också att föreslås för nästa månad.

Ändra namn är ett nytt alternativ vid högerklick på en genväg för att direkt ändra namnet istället för att gå via Egenskaper och ändra namnet via dialogen.

Byte av namn kan också göras för genvägar till utskrifter t.ex. när samma rapport förekommer flera gånger, men med olika urvalsalternativ.

 

Längre sökvägar. Den maximala längden på sökvägen för andra program, filer, dokument eller webadresser som väljs in på skrivbordet har nu ökats från tidigare 100 tecken till nu 150 möjliga tecken.

Söklistor - Formatera Leveranstid som datum

I söklistor och skärmlistor där leveranstid förekommer, kan uppgiften visas som ett datumfält enligt datorns inställningar för datumformat. Detta betyder att oavsett vilken typ av registrering som används för att ange leveranstid, kommer alltid ett datum att visas i söklistan.

 

Söklista order med leveranstider formaterade som datum.

Om inställningen används kommer leveranstider också att visas centrerade i kolumnen för ökad läsbarhet i förhållande till kolumnerna bredvid, alltså på samma sätt som ordinarie kolumner med datum normalt är justerade.

Sökfunktion i kopieringsdialoger

Följande dialoger för kopiering har nu kompletterats med en sökfunktion som kan användas för att underlätta kopiering när ett stort antal transaktioner finns registrerade.

Kopiera struktur. Vid kopiering av tidigare struktur och många registrerade strukturer, är det nu möjligt att begränsa listan till enbart matchande produkter.

 

 

Sökbegreppet som skrivs in gäller då samtidigt både huvudproduktens nummer och benämning.

Kopiera specialprislista. Om många specialprislistor används är det möjligt att utföra sökning på prislistans Nummer, benämning och datum för prislistans giltighetstid.

Kopiera Kund / produktinformation. Om kundunik produktinformation är utbrett använt i kundregistret är det möjligt att söka på kundens nummer och namn när informationen ska kopieras till annan kund.

Tangentbord. När dialogerna öppnas har listan fokus för att kunna bläddra ner med tangentbordet. Genom att trycka Shift+Tab eller Shift+Enter aktiveras inmatning i sökrutan, och Tab / Enter återgår till listan.

 

Produkter - Kopiera produkt

Det tidigare odokumenterade förfarandet att kopiera en produkt genom att ändra produktnumret har fått ett tydligare regelverk. När en mallprodukt har tagits fram, kompletterats och produktnumret har förändrats och produkten sparas visas en dialog.
Utöver synliga fält och alternativ i produktkortet ger i dialogen möjlighet att välja in eller välja bort tillhörande data, beroende på likheter med den nya produkten som ska skapas.

Dialogen fungerar också som en inställning och de gjorda valen kommer att föreslås automatiskt nästa gång operationen utförs.

Knappen Kopiera produkt. Funktionen är också visualiserad med en knapp som kan användas om löpnummerserien för nästa produktnummer ska användas för den nya produkten. Numret kommer då att sättas automatiskt till nästa nummer i serien angivet i inställningar för produkter.

Order - Utskriftsordning vid flera direktutskrifter

Via menyn som visas när man klickar på symbolen för direktutskrift är det nu också möjligt att ändra i vilken ordning de olika orderbaserade blanketterna skrivs ut.

 

Alternativet Utskriftsordning i menyn visar dialogen för att ändra utskriftsordningen vid flera samtidiga direktutskrifter från t.ex. Order / faktura.

Välj en blankett i listan och använd knapparna för att flytta upp eller flytta ner blanketten i utskriftsordningen.

Kassa - Ångra tidigare köp - Sök produkt

När ett återköp görs i kassan anges normalt kunden eller kvittonummer för att ta fram fakturan eller kvittot. Via funktionen Sök produkt är det nu också möjligt att begränsa listan ytterligare med enbart kvitton där sökt produkt ingår.

Använd söklistan för att välja en produkt eller börja skriv in ett produktnummer. Det sökta begreppet kommer då att matcha del av produktnumret i registrerade transaktioner, och aktuella kvitton eller fakturor visas i listan. Detta också beroende på övriga urvalsalternativ i dialogen såsom enbart kontantkund eller kontantnotor.

Dialogens statusrad visar antalmatchande
fakturor eller kontantnotor.

 

Prisrapport - Specialprislistor - Öppna prislista

När någon av flikarna med specialprislistor är aktiverad i Prisrapport finns nu möjlighet att direkt göra förändringar i specialprislistans transaktioner.

Knappen Öppna prislista visar prislistans transaktionssida där prisförändringar, registrering av nya transaktioner eller borttagningar kan göras. Förändringarna återspeglas i Prisrapport vartefter transaktionerna förändras.

Skapa betalningsförslag - Välj betalningssätt

Om flera olika betalningssätt återfinns i leverantörsregistret, finns nu också möjlighet att begränsa det automatiskt skapade betalningsförslaget till ett enskilt betalningssätt.

 

Normalt behandlas alla betalningssätt, välj Pil-ner för att växla till ett specifikt betalningssätt.

Använd ett specificerat betalningssätt t.ex. när inrikes och utrikes betalningar ska separeras i bankfiler, eller när enbart inrikes ska skickas och utländska betalningar först ska godkännas av chef.

Beställning - Transaktioner - Summa enheter och antal

I beställningens transaktionsfönster visas nu också summan av det registrerade antalet längst ner i fönstrets statusrad. Detta alltså tillsammans med antal transaktioner och summan av beställningens belopp. Uppgiften kan t.ex. användas som kontroll mot inköpsdokument där antalet ska överensstämma med beställt antal varor.

Om Enhetsantal förkommer på de ingående produkterna visas även summan av enhetsantalen som då t.ex. kan vara antal kollin vid inköp av pallar, backar eller hela lådor av en viss produkt.

 

Inleverans - Summa antal

Beroende på fönstrets storlek visas också summan av beställt och levererat antal i fönstrets statusrad vid inleverans.
När en tidigare beställning tas fram för inleverans visas summan av det beställda antalet. Vartefter levererat antal registreras på raderna ackumuleras det levererade antalet. Om transaktioner registreras utan tidigare beställning visas summan av det levererade antalet.

Uppackningsunderlag - Tidigare beställning i kommentar

När ett uppackningsunderlag har skapats med enskilda rader från flera beställningar, kan den tidigare beställningen nu härledas via transaktionens kommentar. Märkningen kommer då i efterhand att läggas sist på en ny rad efter eventuell tidigare kommentarstext på raden.
Vid inleverans prickas leveransen av med hänvisning från leverantören och det tidigare beställningsnumret. Numret kan sedan också användas vid avstämning mot fakturan.

Lagerjustering - Rapport - Summa ökning / minskning

Vid en lagerjustering eller omflyttning där värdet både har ökats och reducerats på olika lager, har nu slutsumman kompletterats med summorna av det ökade respektive minskade värdet på lagret.

 

Vid en ren omflyttning där den totala summan är noll, visas alltså värdet för flyttade varor i kronor.

Utskrifter Administration - Inneliggande offert - Nya kolumner

Följande nya kolumner har tillkommit möjliga att välja in i rapporten med inneliggande offerter:

Kolumn

Beskrivning

Säljare

Registrerad säljare på offerten.

Vår referens

Normalt den registrerade användaren på offerten.

Produktgrupp

Produktens grupp för konton och uppdelning av statistik.

Utskrifter Administration - Inneliggande order - Egenskaper

Summeringar av de invalda kolumnerna i rapporten Inneliggande order kan nu tilldelas följande nya egenskaper som anges i rapportens design:

Summor i Fet stil innebär att summor i de kolumner som har valts in skrivs med fet stil.

Linje före summor betyder att en linje kommer att separera beloppen i ordern och den efterföljande summan för varje kolumn. Linjen skrivs då i den valda kolumnens färg, normalt svart med kolumnens designade bredd.

Beroende på vilka kolumner som har valts in i rapportens design kommer följande summor att påverkas:

Kolumn

Summering

Best.summa

Totalsumma baserad på radernas beställda antal i orderns valuta.

Summa

Totalsumma för levererat värde i orderns valuta.

Best.summa SEK

Summa baserad på beställt antal i SEK.

Summa SEK

Summan av totalt levererat värde i SEK.

TB SEK

Det totala täckningsbidraget i SEK.

Utskrifter Administration - Leveransplanering - Föreslå utskrift

Normalt föreslås alla order med Full leverans markerade för utskrift när leveransplanering öppnas.

För att undvika att alla föreslagna markerade order skrivs ut av misstag, kan förslaget av order för utskrift nu kopplas bort.

 

 

Genom att välja bort alternativet kommer dialogen att visas utan markerade order för leverans när dialogen visas. Leveranserna visas då istället överstrukna på samma sätt som om de hade valts bort manuellt i dialogen.

Utskrifter Administration - Utbetalningar - Summeringar

De enskilda utbetalningslistorna kopplade till respektive betalningssätt i betalningsförslaget har nu fått ytterligare summeringar. Bl.a. visas en specifikation av antal fakturor som ska betalas tillsammans med totalsumman i slutet av rapporten.

Utskrifter Bokföring - Momsrapport till fil

I samband med att momsrapporten skrivs ut och godkänns finns nu möjlighet att samtidigt skapa en fil i XML-format. Filen kan sedan användas för uppladdning av momsredovisningen för perioden till skatteverkets e-tjänst.

Skapa fil vid utskrift innebär att filen kommer att skapas med namn som har föreslagits och eventuellt förändrats. Notera att filen enbart skapas i samband med kvittensen vid utskrift till skrivare, och inte när rapporten förhandsgranskas på bildskärm. Senast använda mapp och filnamn kommer att föreslås i dialogen nästa gång rapporten används.

Utskrifter Bokföring - SIE-rapporter - SIE typ 4I

För ökad flexibilitet vid skapande av fil enligt SIE 4I för import av verifikationer i ett annat redovisningsprogram, kan Fr.o.m. - T.o.m. datum anges som intervall. Istället för som tidigare en hel period (månad), kan alltså verifikationer för en enskild dag eller vecka vid behov exporteras.

Säljstöd - Koppla dokument

Följande har tillkommit i Winbas Säljstöd i de fall kopplade dokument används:

Nya fält för koppling. Några nya fält har tillkommit för att lägga till uppgifter genom kopplingsinstruktion i mallar för Word. T.ex. kan organisationens (kundens) e-mailadress väljas in i dokumentet. Detta tillsammans med kontaktens mobiltelefon, e-mail samt adressuppgifter.

 

Använd alternativet Infoga kopplingsinstruktion för att lägga in fält från organisationer och kontakter som ska kopplas till dokumentet.

Docx-formatet. Det finns nu också ett bättre stöd att skapa kopplade dokument i docx-formatet. De mallar som skickas med vid installation är kompatibla med äldre versioner av Word, som t.ex. Brev.doc som innehåller några exempel på kopplingsinstruktioner.
Dessa dokumentmallar kan också sparas om till det nyare docx-formatet. Om nya dokument skapas baserat på docx-formatet, kommer också själva dokumentet att få detta format.

Inläsning av prislistor - Ökad fast postlängd

Inläsning av prislistor kommer nu hantera filer med fast postlängd med upp till fyra positioner istället för som tidigare tre i masken för en inläsning. Detta betyder att också filer med över 1 000 tecken per post, och upp till 9 999 kan hanteras vid inläsning av prisfiler till Winbas produktregister.

 

Innehåll


Nyheter version 2018-12-05

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp