Utskrifter Administration - Lagervärdering

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Ange intervallet för produktgrupper, produktnummer och leverantörsnummer som ska ingå i urvalet för lagervärdering eller använd föreslagna standardintervall för att inkludera allt i utskriften.

Genom att ange ett eget urval på valfritt begrepp i produktregistret, istället för standardalternativet produktgrupp, kan utskrift göras på det valda begreppet. Detta innebär lagervärderingen även kan väljas baserat på t.ex. prisgrupp eller inom ett intervall av leverantörer registrerade som produktens huvudleverantör.

 

Välj om lagervärderingen ska vara Enligt vägt pris eller Enligt FIFU, d.v.s. enligt principen Först In Först Ut.

Enligt Inpris / vägt inpris. Vid alternativet Inpris / vägt inpris baseras värdet på den lagervärderingsmodell som är angiven på produkten och återspeglar värdet på produkten vid utskriftstillfället. Beroende på transaktionsdatum kommer inleveranser och utleveranser räknas av från produkternas lagersaldo baserat på eventuellt angivet datum.

Tom transaktionsdatum. Om man backar datumet som från början föreslås som systemdatum, kommer lagerantalet istället att återspegla denna tidpunkt med hänsyn tagen till inleveranser och utleveranser.
Rapporten exkluderar produkter där lagersaldot är noll, och baserar detta på transaktioner i förhållande till transaktionsdatum. Lagersaldot kan alltså vara nollställt idag, men händelser kan ha skett i förhållande till transaktionsdatum som har backats till en tidigare tidpunkt.

Enligt FIFU innebär att lagervärderingen sker enligt principen Först In Först Ut. I detta fall kommer berörda transaktioner att specificeras i rapporten och värdet baseras på respektive transaktion.

Tom brytdatum föreslås enligt systemdatum. Lagervärdet enligt FIFU visas per det datum som anges, d.v.s. det är möjligt att fastställa vilket värde lagret hade exempelvis en vecka tidigare.

Enbart lagerartiklar bestämmer om enbart produkter satta till lagerartikel ska inkluderas i utskriften av lagervärdering. Alternativet är alltid automatiskt förvalt för att undvika att produkter avseende tjänster och liknande kommer med i värderingen.

Per lagerplats eller Totalt med kolumnen lagerplats

Lagerplats

Används lagerplatser enligt inställningar produkter och lagerplatser finns registrerade i Lagerplatser, presenteras registrerade lagerplatser i skärmlistan för val av utskrift mot en specifik lagerplats.

Totalt. Det totala lagervärdet på produkten skrivs ut med alternativet Totalt. Det totala lagervärdet avser alla lagerplatser, oavsett om dessa är exkluderade från produktens lagersaldo eller inte. Detta innebär alltså att hela lagret inkluderas, även konsignationslager och t.ex. eventuella lagerplatser för sekunda varor.

Per lagerplats. Om lagervärdering ska gälla enbart en lagerplats, väljs denna ur listan över lagerplatser. Alternativet finns enbart tillgängligt i de fall fasta lagerplatser finns registrerade.

Kolumnen Lagerplats i rapporten

Notera att om man främst använder begreppet Lagerplats som s.k. batcher, snarare än t.ex. geografisk placering kan kolumnen Lagerplats väljs in i rapporterna, detta som ett komplement till urvalet som kan ske per lagerplats.

I fallet Lagervärdering FIFU kommer transaktioner att specificeras med lagerplats i utskriften, och i listan Lagervärdering kommer rader att skrivas ut på grundval av berörda lagerplatser, snarare än summeringen av själva produkten om kolumnen inte har valts i rapporten.

Listan Lagervärdering kan alltså innehålla flera rader per produkt när kolumnen Lagerplats har valts in. När utskriften tas Totalt och kolumnen lagerplats är invald och rapporten innehåller flera rader med varje lagerplats, kommer enbart de lagerplatser som har ett lagersaldo vid tidpunkten för transaktionsdatum att tas med i rapporten.

Kolumnen Noteringar i rapporten

På samma sätt kan Noteringar på lagerplatser / batcher som kan användas för t.ex. bäst före-datum livsmedel eller kemikalier också skrivas ut på de olika lagervärderingsrapporterna. Kolumnen Noteringar kommer då på samma sätt att följa regelverket för kolumnen lagerplats, alltså t.ex. repeteras i flera rader.

Lagervärdering enligt FIFU och lageromflyttningar

Om lagerplatser används i verksamheten kommer eventuella lagerjusteringar och lageromflyttningar att specificeras med omflyttningens datum i rapporten Lagervärdering enligt FIFU. Detta innebär då att om lagret har justerats upp, kommer också värdet för den aktuella tidpunkten för justeringen att gälla. Detta snarare än det dagsaktuella lagervärdet på produkten som annars tillämpas då inleveranser saknas upp till det aktuella lagersaldot på produkten.

Lagervärdering enligt FIFU till Excel

Som ett komplement till datum, kommer också inleveransnummer att skrivas när rapporten Lagervärdering enligt FIFU skrivs till fil och Excel. Detta för att lättare kunna koppla olika transaktionstyper såsom inleverans av färdiga produkter, omsättningshastighet på produkterna och åldern på lagret i vidare analyser i Excel.