Version 2018-12-05

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2018-12-05.

 

Version 2018-12-05

Version 2018-12-05

Enhet vid inköp och försäljning

Möjlighet finns nu att öppna för ändring av produktens föreslagna enhet vid inköp och försäljning. Ändring av t.ex. försäljningsenhet i en kundorder ger då en ökad flexibilitet när produkter av olika skäl kan skifta enhet.

Om enhet är öppnad för ändring kan också andra registrerade enheter vid behov väljas från en lista.

Då markören inte stannar för registrering av enhet när Tab eller Enter trycks, kan snabbtangenten Alt+H användas för att aktivera fältet för inmatning och Alt+Pil-ner för att eventuellt fälla ut listan med enheter.

Administratören väljer då att öppna möjligheten för ändring vid inköp respektive försäljning i avsnittet:

 

Föreslagen enhet kan då förändras i följande sammanhang beroende på vilka inställningar som har utförts:

Beställning

Beställningsunderlag

 

Beställning

 

 

Försäljning

Offertregistrering

 

Order / faktura

 

Serviceorder

 

Kassa

Order / faktura - Kopiera - Ta bort kopierade order

Markera för borttagning är ett nytt alternativ i statusraden i fliken för kopierade order. Om alternativet väljs kommer kryssrutor att visas framför alla tidigare kopierade order i listan. När en eller flera kopierade order har valts, kan knappen Ta bort markerade kopierade order användas.

Genom att först sortera på t.ex. orderdatum kan ett antal order markeras för borttagning. Markera första ordern och använd Shift-tangenten för att markera ett intervall av kopierade order för borttagning.

 

Knappen Markera alla kan användas för att först markera alla kopierade order i listan, för att sedan kanske välja bort ett intervall som ska sparas.

 

Knappen har en växlingsfunktion liksom kryssrutorna listan. När funktionen Markera alla har valts ändras funktionen till Avmarkera alla för att istället välja bort alla markerade kopierade order.

 

Knappen Ta bort används därefter för att ta bort de kopierade order som har markerats i listan.

 

För att ta bort tidigare kopierade order krävs rättigheter som administratör.

Order / faktura - Beställning - Behåll orderns leveranstider

I dialogen Skapa beställningsunderlag återfinns nu alternativet Behåll orderns leveranstider när underlag skapas för en hel kundorder. Använd alternativet för att behålla kundorderns leveranstider på beställningen i de fall transaktionerna har olika leveranstider.

Transaktionernas leveranstider kommer då att registreras även i beställningsunderlaget, och eventuellt föreslagen leveranstid i dialogen kommer inte att användas. Detta alltså på samma sätt som när kopiering istället sker för enskilda produkter från transaktionssidan.

Order / faktura - Transaktioner - Enheter och antal

Beroende på transaktionsfönstrets storlek visas också summan av det registrerade antalet i fönstrets statusrad. Uppgiften kan t.ex. användas som kontroll vid utlämning av varor där antalet ska överensstämma med levererade varor.

Om Enhetsantal förkommer på de ingående produkterna visas även summan av enhetsantalen som då t.ex. kan vara antal kollin vid försäljning av pallar, backar eller hela lådor av en viss produkt.

 

Kassa - Kolumner - Kommentar på blanketter

Om kommentar används vid registrering i Kassa, avgör inställningar vilka blanketter som automatiskt ska skriva ut kommentaren om denna är vald i designen. Förslaget kan sedan förändras på raden.

En komplettering av kolumnerna Kommentar skrivs ut på Order, Följesedel och Faktura innebär att kommentar nu även kan styras för blanketterna Plocksedel och Fraktsedel i Kassa. Genom att t.ex. välja in Kommentar skrivs ut på Plocksedel kan man i kassan då bestämma om kommentaren ska styras till den blanketten.

 

Kassa - Betalning - Lägg till knappar för betalningssätt

I den förenklade vyn vid kassabetalning väljs normalt kontant eller betalning med kort via knappar. Detta underlättar valet av betalningssätt t.ex. vid pekskärm. I denna version finns möjlighet att lägga upp fler knappar med ytterligare betalningssätt. Knapparna gör det enklare att välja vanligt förekommande betalningssätt i verksamheten, såsom t.ex. Swish eller Presentkort.

 

Betalning med Swish har valts i listanoch föreslås som ny knapp.

Välj först ett betalningssätt i listan som inte redan finns som knapp. Välj därefter alternativet Lägg till knapp för betalning och den nya knappen har därefter skapats.

 

Swish och Presentkort har lagts till som nya knappar vid betalning.

För att ta bort en knapp högerklicka på knappen och välj Ta bort knapp.

Offertregistrering - Enbart giltiga i söklistan

På samma sätt som i informationslistan Offererat antal på produkter, kan nu också söklistan med offerter begränsas till att visa enbart giltiga offerter.

Visa enbart giltiga offerter är ett alternativ nere söklistans statusrad som kommer att begränsa listan till offerter som har en giltighetstid t.o.m. dagens datum.

Kunder - Leveransadresser - Koppla bort fakturaadresser

En adressuppgift kan märkas som specifik fakturaadress t.ex. när kundens fakturor skickas till en inskanningscentral för vidare distribution.

Tillåt registrering av Fakturaadress i Leveransadresser är ett nytt alternativ i denna version som ger möjlighet att helt koppla bort denna funktion när den inte ska användas.

Koppla bort funktion när andra fakturaadresser aldrig används och registrerade adressuppgifter alltid ska utgöra leveransadresser.

Kunder - Fakturor - Ändring av förfallodatum

I samband med att förfallodatum ändras för en faktura i kundreskontran, kan förfallodatum nu också ändras för själva fakturablanketten till nästa utskrift. Detta styrs av en fråga som visas när förfallodatum ändras för en faktura.

Kunder - Specialprislistor - Selektering i listan

Vid många registrerade specialprislistor är det nu möjligt att selektera och begränsa listan till enbart matchande begrepp när en prislista ska väljas, i allmänhet på en kund.
Sökbegreppet gäller då både prislistan nummer och benämning, och anges när sökregistret för specialprislistor är öppnat via knappen Pil-ner genom att börja skriva in den sökta texten.

 

Tryck F10 eller börja skriv och Selektera visas automatiskt.
För att avbryta selektering tryck Esc eller F11.

Kundinbetalningar - Meddelanden vid Återredovisning Autogiro

Följande meddelanden kan nu komma att visas vid inläsning av Återredovisning av Autogiro, beroende på om begärda betalningar inte har kunnat utföras i samband med dragning via Autogiro:

Meddelande

Täckning saknas, betalningen har inte genomförts.

Koppling till Autogiro saknas, bankkontot är avslutat eller tjänsten har makulerats av betalaren.

Förnyad täckning, betalningen inte genomförd men nytt försök görs.

Attestering - Delbelopp på flera kostnadskonton

Om attestering av samma faktura görs av flera användare, är det nu lättare för respektive användare att dela upp sitt belopp på flera kostnadskonton.
Registrera respektive delbelopp genom att reducera den föreslagna kostnaden på kontot. När sista delbeloppet har registrerats väljs Avsluta kontering i dialogen. För ytterligare information se avsnittet:

Leverantörer - Beställningstext

På samma sätt som tidigare på kundkortet, kan nu också en beställningstext anges på leverantören. Beställningstexten kommer i sin tur att föreslås som kommentar vid beställning tillsammans med övriga uppgifter från leverantören.

Leverantörer. Beställningstext registreras tillsammans med leverantörens kommentar. Välj fliken Beställning för att redigera leverantörens beställningstext.

 

Beställning. Vid registrering av beställning visas den föreslagna texten längst ner i beställningens huvudfönster.

Om texten inte syns, öka fönstrets storlek i höjdled. Ju större fönster desto mer text visas utan att behöva använda rullningslisten.

 

Söklistor. Kolumnerna Beställning och Kommentar kan också vid behov väljas in i respektive söklista för leverantörer och beställningar.

Blanketten. För att även använda texten på beställningsblanketten, designa in fältet Kommentar i blankettens sidhuvud eller sidfot.

Inleverans - Kommentar

Fältet kommentar innebär att kommentar som har angivits på transaktion i beställning, också är synlig när transaktionen väljs vid Inleverans. Det är också möjligt att komplettera kommentaren i samband med inleveransen, kanske för information mellan den som gör inleveransen och annan användare som ska boka av fakturan vid inleveransbokföring.

Storlek på kommentar. Storleken på den synliga delen av kommentaren bestäms av fönstrets storlek. För att få en proportionellt större kommentar, öka fönstrets storlek.

Kommentar i rapport. Kommentaren kan skrivas ut på rapporten kopplad till inleveransen, kommentaren kommer då att löpa på en egen rad under benämningen.

Skriv kommentar. För att koppla på kommentaren i rapporten välj alternativet Skriv kommentar i rapportens design.

Fakturaregistrering. När leverantörsfakturan registreras och bokas av i samband med inleveransbokföring, visas också kommentaren i knapplistan för Statistik, detta då förutsatt att den är invald i listan för Leverantörer - Statistik.
Om kommentaren är lång och löper över flera rader kanske inte hela kommentaren syns beroende av bredden på kolumnen i statistiken.

I detta fall visas kommentaren i sin helhet i ett separat fönster när muspekaren är över den aktuella kommentaren.

 

Produkter - Blankettext - Ökad längd

Längden på fältet Blankettext i produktkortet har nu ökats från tidigare 50 tecken upp till 255 möjliga tecken. Den ökade längden kan då användas för längre benämningar och beskrivningar, t.ex. när det används i alternativa syften som t.ex. benämning i webshop där längre begrepp ingår i sökoptimeringen.

Produkter - Specialprislistor

Följande har tillkommit i vyn med specialprislistor där produkten ingår som kan öppnas från produktkortet:

Valuta är en ny kolumn i listan med specialpriser som innehåller valutakoden för den registrerade prisuppgiften i prislistan.

TG visar täckningsgraden för priset i förhållande till kostnaden. Detta alltså på motsvarande sätt som t.ex. vid försäljning i kundorderns transaktionssida. Om uppgiften i specialprislistan enbart innehåller rabatt och inget pris, baseras täckningsgraden på kundens ordinarie prislista 1 till 9 på produkten. Kolumnen TG visas alltid i vyn om inte funktionen Dölj inpris, kostnad och TG är aktiverad för användaren.

Prisrapport - Specialprislistor - Kolumnen TG

Kolumnen TG kan nu också väljas in i flikarna med specialprislistor och visar täckningsgrad för netto utpris i förhållande till netto inpris på samma sätt som i flikarna Produkter eller Sålda produkter. Detta då också förutsatt att inte funktionen Dölj inpris, kostnad och TG är aktiverad för användaren.
Välj in kolumnen för att direkt kunna se täckningsgraden för kundens utpris när nettopriser efter rabatter används för prissättningen.

Inställningar Allmänt - Ackumulerade perioder för rapporter

Använd ackumulatorer. Rapporterna för periodstatistik baseras sedan version 2017-12-01 på egentliga produkttransaktioner eller leverantörsfakturor. Genom att välja alternativet Använd ackumulatorer kommer istället ackumulerad statistik att användas för respektive rapport. Detta innebär en återgång till tidigare hantering och kan då ge bättre svarstider i vissa företag och nätverksmiljöer och då främst i Access-databaser.

Det kan då också betyda att behovet av att köra Återskapa statistik kan öka i vissa fall för att få korrekta periodsaldon, t.ex. när externa program registrerar statistik och reskontra, men inte underhåller ackumulerad periodstatistik.

Följande rapporter påverkas av inställningen:

Utskrifter Administration - Periodiskt sammanställning

Decimaler. På samma sätt som i EU-rapporterna för Intrastat, kan alternativet Decimaler nu också bestämma hur många decimaler som ska visas i rapporten Periodiskt sammanställning (Kvartalsrapport).

Som standard kommer inga decimaler att vara föreslaget, då försäljningsbelopp inom EU och trepartshandel redovisas i hela kronor.

Utskrifter Administration - Beställningar

Utöver beställningstext föreslagen från leverantören beskriven enligt ovan, kan nu också texten "Restorder" eller "Backorder" skrivas ut på beställningen. Texten kommer då att skrivas på blanketten om beställningen är restad efter inleverans och skrivs ut på nytt. Välj in fältet Restorder i blankettens sidhuvud för att få ut texten om restade beställningar förekommer.

Kolumnen Restad kan på motsvarande sätt också väljas in i söklistan med beställningar för att se vilka beställningar som är restnoterade efter inleverans.

Utskrifter Administration - Beställningsförslag

Alternativet Inkludera beställningsunderlag kommer att föreslås automatiskt om det var valt förra gången rapporten användes. Alternativet föreslås alltså baserat på senast gjorda val och behöver därför inte väljas varje gång rapporten ska köras.
För ytterligare information om rapporten och alternativet Inkludera beställningsunderlag se avsnittet:

Utskrifter Administration - Leveransplanering - Transaktioner

I avsnittet Transaktioner i dialogen Leveransplanering är det nu möjligt att välja in ytterligare kolumner för att t.ex. kunna avgöra om en restad produkt är beställd. Följande kolumner har tillkommit att välja in i skärmlistan för orderns transaktioner i dialogen:

Kolumn

Innehåll

Lagersaldo

Produktens lagersaldo.

Orderantal

Orderantal plus eventuellt tillverkningsantal.

Disponibelt

Lagersaldo minus reserverat orderantal.

Beställt

Tidigare antal i beställningar med produkten.

Offererat

Antal i offerter där produkten ingår.

Utskrifter Administration - Blanketter - Summa enhetsantal

Som en komplettering till fältet S:a lev.antal som visar summan av levererat antal i hela ordern i blankettens sidfot, kan nu också S:a lev.enh.antal väljas in i försäljningsblanketter när enhetsantal används. Fältet visar då det totala enhetsantalet i hela ordern. Använd fältet t.ex. för att kontrollera antal kollin vid försäljning av pallar eller hela lådor.

Följande två fält kan väljas in beroende på vilken typ av försäljningsblankett som avses:

Fält

Beskrivning

S:a best.enh.antal

Kontrollsummering av registrerat beställt enhetsantal för produkter med enhetsantal.

S:a lev.enh.antal

Summering av levererat enhetsantal för kontroll av antal kollin vid leverans.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok - Summerad per dag

Det tidigare alternativet Summera ej bokförd reskontra har fått en utökad funktionalitet och kallas nu istället Summerad per dag. Detta betyder också en mer flexibel användning där fakturor och betalningar kan summeras i rapporten oavsett vilka inställningar de har för integration.

Vidare sker summering då också oavsett om konteringarna har integrerats och gäller också för andra typer av konton om alternativet har valts såsom fordringar, check, bank och kassa och liknande. Använd summering per dag t.ex. för avstämning av bokförd reskontra eller ej bokförd reskontra mot kontoutdrag och liknande.

När huvudboken är i summerat läge kan länken användas för att öppna en detaljerad vy med ingående transaktioner i summan för den aktuella dagen. Beroende på skärmens bredd lägger sig den nya instansen av huvudboken bredvid rapporten.

 

Detta alltså på samma sätt som ett bokföringsunderlag, faktura eller rapporten för en inleverans kan öppnas i ett separat fönster från huvudboken för vidare granskning.

 

Innehåll


Nyheter version 2018-09-20

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp